Now showing items 18121-18140 of 21382

  • U podstaw tekstu i dyskursu. Znak digitalny – specyfika i struktura 

   Szczęsna, Ewa (2014)
   The article presents a specific character of a digital sign (immateriality, multidimentionality, simultaneous affinity with computer discourse and social communication) and emerging double construction of the sign. Digital ...
  • U progu modernizacji. Ruskojęzyczne drukarstwo bazyliańskie XVIII wieku 

   Getka, Joanna (Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego; Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2019)
  • U siebie. Literacki obraz Górnego Śląska jako swojskiej, ale nieoswojonej przestrzeni pogranicza 

   Pospiszil, Karolina (Postscriptum Polonistyczne, 2012)
   At Home – Literary Image of Upper Silesia as Homely, but Untamed Borderlands Area Experience of living in borderlands is the most important Upper Silesian experience. Complicated geopolitical situation affects on Silesian ...
  • U źródeł demokracji w Polsce XX wieku. Debata konstytucyjna w latach 1918–1921 

   Jajecznik, Konrad; Jakubowski, Wojciech (Wyższa Szkoła Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku, 2007)
   Artykuł przedstawia analizę przebiegu debaty konstytucyjnej z lat 1918–1921, uwzględniając status podmiotów zgłaszających projekty konstytucji, a także ich inspiracje ideologiczne.
  • U źródła legendy poetyckiej biskupa krakowskiego Kajetana Sołtyka 

   Maksimowicz, Krystyna (Uniwersytet Warszawski i Instytut Badań Literackich PAN, 2019)
   Literature of the Bar Confederation created a positive legend of the Kraków’s bishop, Kajetan Sołtyk. Its point of birth was the abduction of the bishop from Warsaw "Sejm" (Parliament) of 1767. At that "Sejm", the bishop ...
  • U-cieleśnienia świętości. Uwagi o estetyce ciała w kulturach cygańskich 

   Ries, Johannes (Muzeum Okręgowe w Tarnowie, 2011)
   Every human being needs senses, located within their bodies, to see their surroundings, themselves and their very bodies. They use body aesthetics to design the image of their bodies and orient their actions around that ...
  • Ubankowienie społeczeństwa a rozwój sektora bankowego w Polsce 

   Stola, Emilia (Rzecznik Finansowy, Fundacja Edukacji Ubezpieczeniowej, 2018-01-31)
   Artykuł dotyczy zagadnienia ubankowienia społeczeństwa. Pojęcie to jest stosunkowo płynne oraz nie ma jednoznacznej definicji. Najczęściej utożsamiane jest z odsetkiem osób posiadających rachunek bankowy w danym kraju. ...
  • Ubezpieczenia majątkowe w rolnictwie polskim 

   Pawłowska-Tyszko, Joanna (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2011)
   Ubezpieczenia gospodarcze w rolnictwie są urządzeniem celowym, które poprzez mechanizm redystrybucji, ochrony i stymulacji ma zaspakajać określone potrzeby producentów rolnych oraz państwa. W związku z tym wymagają one ...
  • Ubezpieczenia społeczne rolników a rozwój obszarów wiejskich 

   Kłos, Bożena (Biuro Analiz Sejmowych, 2010-12)
  • Ubezpieczenie emerytalne robotników w Polsce w latach 1918–1939 

   Jarosz-Nojszewska, Anna (Wydawnictwo Gajt, 2012)
   The Polish state, which came into existence after the World War I, composed mainly of lands, that for almost one and a half of a century remained under Russian, German, and Austrian annexation. Different level of development ...
  • Ubi Leones 

   Grochowski, Grzegorz (The Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences, 2015)
  • Ubóstwo narracji wobec tajemnicy bytu ludzkiego 

   Sobkowiak, Jarosław Andrzej (Poznań, UAM, 2006)
   The Poverty of Narrative in the Face of the Mystery of Human Being Who is man? The question has accompanied his existence since the very beginning, for only the one who asks oneself what being human means, is man in ...
  • Uchodźcy jako zagrożenie dla bezpieczeństwa społecznego w Polsce w świetle badań społecznych 

   Latkowska, Iwona (Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, 2016)
   The author presents contemporary problems of refugees, emphasizing especially its social dimension and social security-related issues. The article focuses mainly on the issues of threats that are result of the ongoing ...
  • Uchodźcy palestyńscy w Jordanii - studium analityczne 

   Malantowicz, Artur (2013-11-25)
   W niniejszej pracy analizie poddano genezę uchodźctwa palestyńskiego (ze szczególnym uwzględnieniem uchodźctwa do Jordanii) oraz przestrzenne zróżnicowanie statusu społeczno-ekonomicznego ludności palestyńskiej w Jordanii. ...
  • Uchodźcy wojenni z Ukrainy – życie w Polsce i plany na przyszłość 

   Długosz, Piotr; Kryvachuk, Liudmyla; Izdebska-Długosz, Dominika (Academicon, 2022-07-01)
   Wojna na Ukrainie wywołana przez napaść rosyjskiego agresora zmusiła około 7 milionów mieszkańców Ukrainy do opuszczenia swojego kraju. Jest to największy kryzys migracyjny w ostatnich latach na świecie. Znaczna część ...
  • Uchodźcy z greckiej wojny domowej na Dolnym Sląsku - zarys problematyki 

   Kurpiel, Anna (Ośrodek Pamięć i Przyszłość, 2012)
   Artykuł dotyczy uchodźców z Grecji, którzy w wyniku greckiej wojny domowej w latach 1948-1951 przybyli na Dolny Śląsk. Artykuł, oparty w dużej mierze na historiach mówionych, dotyka problemu zróżnicowania etnicznego uchodźców ...
  • Ucieczka w kino? Japiszońskie noce, innocent noirball i nowy klasycyzm 

   Koryciński, Mariusz (Klub Filmowy im. Jolanty Słobodzian, 2017)
   Mariusz Koryciński w artykule "Ucieczka w kino? Japiszońskie noce, innocent noirball i nowy klasycyzm" opisuje kilka podobnych, choć przez różnych badaczy inaczej nazywanych, nurtów kina lat 80. XX wieku. Zwraca uwagę, że ...
  • Ucyfrowienie - echo informacyjne - recepcja dzieła zdigitalizowanego 

   Wójtowicz, Aleksandra (Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, Stowarzyszenie Pro Cultura Litteraria, 2013)
   Tekst zawiera propozycję definicji echa informacyjnego, określającą mechanizm recepcji dzieła literackiego w sieci. Ukazano wpływ hipermedialności na nową formę postawy czytelniczej. W artykule przedstawiono kwestię korzyści ...
  • Ucząc się od romskiego koczowiska 

   Weychert-Waluszko, Monika (Muzeum Okręgowe w Tarnowie, 2016)
   Roma from Romania have been setting their camps in Poland since the early 1990s, so for a quarter of a century now. Yet this phenomenon of inhabitation has not been too often subjected to theoretical or conceptual reflection. ...
  • Uczelnia organizacją w odcieniu turkusu - szansa czy iluzja? 

   Leja, Krzysztof; Pawlak, Aleksandra (Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, 2021-06)
   Po kilkuletnich dyskusjach nad przyszłym kształtem szkolnictwa wyższego w Polsce, zarówno na poziomie systemowym, jak i instytucjonalnym, w 2018 r. uchwalono ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zwaną dalej Ustawą ...