Now showing items 20293-20312 of 21473

  • Z archeologii mediów : "Dynastia" i "Koło Fortuny" 

   Halawa, Mateusz (Wydawnictwo SWPS, 2004)
  • Z badań nad przywództwem u polskich Romów 

   Kowarska, Agnieszka (Muzeum Okręgowe w Tarnowie, 2013)
   The article presents an initial attempt to provide basic information on the leadership among Polish Roma in the context of its two types: traditional and modern. The author intends to present the problem of leadership ...
  • Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (10). Raport końcowy, synteza i rekomendacje 

   Zegar, Józef St. (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2009)
   Cele, zakres, metoda badań. Podstawowe wyniki badawcze: koncepcja rolnictwa społecznie zrównoważonego i jego przesłanki. Niewydolność rolnictwa industrialnego. Bezpieczeństwo żywności. Oddziaływanie na środowisko gospodarstw: ...
  • Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (15) 

   Borek, Robert; Borzęcka-Walker, Magdalena; Faber, Antoni; Jarosz, Zuzanna; Kozyra, Jerzy; Pudełko, Rafał; Runowski, Henryk; Syp, Alina; Wrzaszcz, Wioletta; Zaliwski, Andrzej; Zegar, Józef St. (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2012)
   Bilans węgla i emisji gazów cieplarnianych (dwutlenku węgla, metanu i podtlenku azotu) w polskim rolnictwie. Rolnictwo ekologiczne w Polsce - stan i perspektywa. Czynniki kształtujące poziom zrównoważenia gospodarstw ...
  • Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (16). Produktywność rolnictwa z perspektywy produkcji żywności i surowców dla energii odnawialnej 

   Floriańczyk, Zbigniew; Buks, Joanna; Kunikowski, Grzegorz (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2012)
   Wpływ zaangażowania rolnictwa w produkcji energii odnawialnej na rynek żywności. Produkcja rolnicza na cele energetyczne a zasoby przyrodnicze i bezpieczeństwo żywności na poziomie kraju. Strategiczne dokumenty UE i Polski ...
  • Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (17). Ocena stanu wyżywienia ludności w Polsce w aspekcie bezpieczeństwa żywnościowego 

   Brzostek-Kasprzak, Bożena; Kwasek, Mariola; Obiedzińska, Agnieszka; Piotrowski, Walerian (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2012)
   Bezpieczeństwo żywnościowe. Fizyczna i ekonomiczna dostępność żywności. Jakość i bezpieczeństwo żywności. Ocena związku między czynnikami determinującymi stan zdrowia ludności w Polsce a umieralnością. Subiektywna ocena ...
  • Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (19) 

   Graczyk, Andrzej; Kociszewski, Karol; Kuś, Jan; Matuszczak, Anna; Smędzik-Ambroży, Katarzyna; Szymański, Władysław; Zegar, Józef St. (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2013)
   Racjonalność globalna a konkurencyjność ekonomiczno-społeczna rolnictwa. Teoretyczne i aplikacyjne aspekty wyceny środowiskowych efektów zewnętrznych w rolnictwie. Specjalizacja gospodarstw rolnych a zrównoważony rozwój ...
  • Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (2) 

   Florianczyk, Zbigniew; Gruda, Mieczysław; Kopiński, Jerzy; Lebiecka, Katarzyna; Madej, Andrzej; Szpojankowska, Justyna; Ufnowska, Janina; Wilk, Wioletta; Zegar, Józef St. (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2006)
   Charakterystyka gospodarstw ekologicznych w Polsce. Gospodarstwa zrównoważone w świetle danych FADN. Analiza skutków dochodowych wdrażania ograniczeń rolnośrodowiskowych w rolnictwie (koncepcja). Pomiar wpływu rolnictwa ...
  • Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (20). Wybrane zagadnienia zrównoważonego rozwoju rolnictwa 

   Harasim, Adam; Jabłoński, Konrad; Józwiak, Wojciech; Kagan, Adam; Krasowicz, Stanisław; Kuś, Jan; Kwasek, Mariola; Madej, Andrzej; Matyka, Mariusz; Niewęgłowska, Grażyna; Obiedzińska, Agnieszka; Oleszek, Wiesław; Toczyński, Tadeusz; Wrzaszcz, Wioletta; Zieliński, Marek; Zegar, Józef St.; Żekało, Marcin (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2013)
   Idea zrównoważonego rozwoju jako płaszczyzna współpracy środowisk naukowych. Konkurencyjność celów ekologicznych i ekonomicznych w rolnictwie. Zróżnicowanie warunków przyrodniczych i organizacyjnych produkcji rolniczej w ...
  • Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (21). Żywność ekologiczna - regulacje prawne, system kontroli i certyfikacji 

   Brzostek-Kasprzak, Bożena; Kwasek, Mariola; Obiedzińska, Agnieszka; Obiedziński, Mieczysław W. (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2013)
   Popyt na żywność ekologiczną. Jakość żywności ekologicznej. Regulacje prawne dotyczące rolnictwa ekologicznego. System kontroli i certyfikacji w rolnictwie ekologicznym. Żywność konwencjonalna i żywność ekologiczna w ...
  • Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (22). Produktywność różnych form rolnictwa zrównoważonego i konwencjonalnego 

   Floriańczyk, Zbigniew; Buks, Joanna; Jarzębowski, Sebastian (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2013)
   Parametry zrównoważenia produkcji a produktywność wybranych grup gospodarstw rolnych. Produktywność a efektywność z perspektywy badań nad wynikami gospodarstw rolniczych. Wyniki ekonomiczne wybranych form gospodarstw ...
  • Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (23) 

   Baum, Rafał; Faber, Antoni; Jankowiak, Janusz S.; Kociszewski, Karol; Miedziejko, Ewa M.; Wrzaszcz, Wioletta; Zegar, Józef St. (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2014)
   Sprawność ekonomiczna wybranych form rolnictwa zrównoważonego środowiskowo. Bilanse emisji gazów cieplarnianych oraz ekonomia węgla w rolnictwie. Metodyka wyceny efektów zewnętrznych w rolnictwie. Emergetyczna metoda oceny ...
  • Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (24) 

   Feledyn-Szewczyk, Beata; Jankowiak, Janusz; Majchrzak, Adam; Miedziejko, Ewa; Mrówczyńska-Kamińska, Aldona; Prandecki, Konrad; Zegar, Józef Stanisław (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2014)
   Wpływ systemów produkcji rolnej na bioróżnorodność i świadczenia ekosystemowe. Efekty stosowania różnych systemów uprawy roli mierzone według świadczonych usług środowiska. Racjonalność planetarna w rolnictwie i gospodarce ...
  • Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (25). Produktywność wybranych form rolnictwa zrównoważonego 

   Prandecki, Konrad; Wrzaszcz, Wioletta; Buks, Joanna; Bocian, Monika (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2014)
   Teoretyczne aspekty produktywności i zrównoważenia rolnictwa. Produktywność w ujęciu makroekonomicznym. Energetyczne aspekty biogospodarki a produktywność rolnictwa. Bioenergia w Polsce. Zrównoważona energia obszarów ...
  • Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (26) Zrównoważone systemy rolnicze i zrównoważona dieta 

   Kwasek, Mariola; Obiedzińska, Agnieszka (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2014)
   Zrównoważone systemy rolnicze. Charakterystyka systemów rolniczych. Zrównoważona dieta. Choroby dietozależne oraz ich koszty ekonomiczne. Implementacja zrównoważonych diet. Żywność funkcjonalna.
  • Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (27). Alternatywne formy rolnictwa w strategii rozwoju sektora rolno-żywnościowego i obszarów wiejskich (Synteza) 

   Zegar, Józef Stanisław; Wrzaszcz, Wioletta (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2014)
   Metodologia. Uwarunkowania rozwoju form rolnictwa: globalizacja, integracja europejska, środowisko przyrodnicze, stan zrównoważenia rolnictwa. Zrównoważenie form rolnictwa: alternatywne formy gospodarstw rolnych, konkurencyjność ...
  • Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (28) Produktywność różnych form rolnictwa zrównoważonego (Synteza) 

   Prandecki, Konrad; Floriańczyk, Zbigniew (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2014)
   Przesłanki podjęcia problemu produktywności zrównoważonego rolnictwa. Teoretyczne aspekty produktywności i zrównoważonego rozwoju rolnictwa. Wpływ bioenergii na produktywność rolnictwa. Produktywność rolnictwa – analiza ...
  • Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (29). Rolnictwo zrównoważone a bezpieczna żywność i zdrowie (Synteza) 

   Kwasek, Mariola (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2014)
   Ocena stanu wyżywienia ludności w Polsce w aspekcie bezpieczeństwa żywnościowego. Jakość i bezpieczeństwo żywności w aspekcie zdrowia konsumenta. Żywność konwencjonalna a żywność ekologiczna. Zrównoważone systemy rolnicze ...
  • Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (3) 

   Kłodziński, Marek; Kopiński, Jerzy; Kuś, Jerzy; Niewęgłowska, Grażyna; Rembiałkowska, Ewa; Zegar, Józef St. (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2006)
   Rolnictwo a zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. Oddziaływanie dobrej praktyki rolniczej na gospodarstwo rolne. Zbiorowość gospodarstw rolnych nie spełniających wymogów Dyrektywy Azotanowej w świetle danych FADN. Analiza ...
  • Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (30). Konkurencyjność rolnictwa zrównoważonego (Synteza) 

   Zegar, Józef Stanisław (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2014)
   Zrównoważenie form rolnictwa: aspekt środowiskowy, ekonomiczny, społeczny. Produktywność. Cele ekonomiczne i społeczne. Rolnictwo- żywność- zdrowie.