Now showing items 1-11 of 11

  • Bursa szkolna w percepcji wychowanków 

   Zięba-Kołodziej, Beata (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu, 2009)
   Niniejszy artykuł dotyczy problematyki wychowania internatowego. Przedstawiono w nim opinie wychowanków na temat bursy szkolnej, w której zamieszkiwali. Opinie te najogólniej ujmując, obejmują takie aspekty życia placówki ...
  • Etyka marketingu. Ujęcie personalistyczne 

   Rogowski, Robert (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu, 2008)
   Treścią książki jest budowa etyki marketingu opartej na personalizmie.
  • Internat i bursa. Historia i współczesność 

   Zięba-Kołodziej, Beata (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu, 2011)
   Celem książki jest ogólna prezentacja najważniejszych kwestii, odnoszących się do burs i internatów szkolnych. Ukazane w niej zostały historyczne aspekty rozwoju placówek internatowych w Polsce, od czasów średniowiecznych ...
  • Przedsiębiorca i przedsiębiorczość w nauczaniu Jana Pawła II 

   Rogowski, Robert (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu, 2006)
   Artykuł zawiera prezentację myśli Jana Pawła II na temat przedsiębiorstwa i przedsiębiorczości.
  • Szczęściodajność pieniądza 

   Rogowski, Robert (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu, 2008)
   Artykuł podejmuje zagadnienie wpływu pieniądza (bogactwa) na poczucie szczęścia człowieka. Przedstawiono kilka teoretycznych koncepcji szczęścia oraz wyniki badań dotyczących relacji pomiędzy poziomem dochodów a poczuciem ...
  • Uwarunkowania zażywania przez młodzież substancji uzależniających. Opinie uczniów szkół ponadgimnazjalnych 

   Zięba-Kołodziej, Beata (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu, 2009)
   Niniejszy artykuł prezentuje wyniki badań, których celem było rozpoznanie sytuacji i czynników sprzyjających kontaktom młodzieży ze środkami uzależniającymi oraz sformułowanie wytycznych dla podejmowania działań profilaktycznych.
  • Uzasadnienia społecznej odpowiedzialności przedsiębiorcy 

   Rogowski, Robert (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu, 2004)
   Życie gospodarcze w wymiarze społecznym polega na tworzeniu wzajemnych relacji. Człowiek, będąc istotą moralną, powinien postępować w sposób odpowiedzialny. Przedmiotem artykułu jest wskazanie na obszary społecznej ...
  • Wartość uczciwej praktyki marketingowej w przedsiębiorczości 

   Rogowski, Robert (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu, 2003)
   Przedmiotem artykułu jest zwrócenie uwagi na moralny aspekt działalności marketingowej przedsiębiorstwa. Pokazano znaczenie i korzyści stosowania instrumentów marketingowych przez współczesne podmioty gospodarcze. Opisano ...
  • Współczesne techniki dezinformacji rynkowej 

   Rogowski, Robert (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu, 2010)
   Artykuł omawia wybrane współczesne praktyki rynkowe cechujące się manipulacją, dezinformacją i kłamstwem. W pierwszej części omówiono prawo do prawdy jako jedno z fundamentalnych praw człowieka, w tym praw konsumenta. ...
  • Znaczenie wartości moralnych w działalności gospodarczej przedsiębiorcy 

   Rogowski, Robert (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu, 2003)
   Artykuł porusza zagadnienie wartości moralnych w życiu gospodarczym przedsiębiorcy. Punktem wyjścia rozważań jest wskazanie na osobę ludzką, która powinna być celem każdej działalności gospodarczej. W tym celu zarysowana ...
  • Zło kłamstwa w działalności gospodarczej 

   Rogowski, Robert (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu, 2006)
   Przedmiotem artykułu jest analiza kłamstwa w życiu gospodarczym. Przedstawiono istotę kłamstwa oraz jego relację do prawdy. Na przykładzie życia gospodarczego zaprezentowano typowe jego formy i rodzaje. Następnie omówiono ...