Now showing items 1-18 of 18

  • Cierpienie w życiu kapłana według Josepha Ratzingera 

   Bachanek, Grzegorz (Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie − Collegium Joanneum, 2014)
   Cierpienie jest rzeczywistością, której doświadcza każdy człowiek, a więc i kapłan. Szczególny związek z Chrystusem właściwy dla życia kapłańskiego oznacza także zgodę na naśladowanie Chrystusa w Jego cierpieniu. ...
  • Dziesiąty tom Opera Omnia jako świadectwo teologicznego rozwoju Josepha Ratzingera 

   Bachanek, Grzegorz (Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie − Collegium Joanneum, 2015)
   Dziesiąty tom Opera Omnia ukazuje pięćdziesiąt lat teologicznej refleksji J. Ratzingera poświęconej problematyce eschatologii. Autor łączy gotowość dialogu z odwagą przeciwstawienia się dominującym opiniom w poszukiwaniu ...
  • Elementy idei słowiańskości Zygmunta Szczęsnego Felińskiego a myśl Jana Pawła II 

   Bachanek, Grzegorz (Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie − Collegium Joanneum, 2016)
   W działalności duszpasterskiej i pisarskiej arcybiskupa Warszawy Zygmunta Szczęsnego Felińskiego możemy dostrzec zainteresowanie problematyką słowiańską, chociaż nie jest to zagadnienie wiodące w jego twórczości. Zastanawia ...
  • Encyklika Spe Salvi Benedykta XVI jako próba dialogu z człowiekiem niewierzącym 

   Bachanek, Grzegorz (2013)
   W encyklice Spe Salvi możemy dostrzec poważną próbę rozmowy także z człowiekiem niewierzącym. Benedykt stara się zrozumieć człowieka nie znającego Boga. Widzi potrzebę dialogu z niewierzącymi. Uważa, że ...
  • Josepha Ratzingera teologia męczeństwa 

   Bachanek, Grzegorz (Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie − Collegium Joanneum, 2012)
   J. Ratzinger ukazuje męczennika jako świadka Jezusa Chrystusa, w którym Pan na nowo cierpi. Męczeństwo jest złożeniem życia w ofierze, w zjednoczeniu z ofiarą Jezusa Chrystusa. Męczennik zespala się z paschą Pana i wraz z ...
  • Kardynał August Hlond w walce o duszę narodu w latach 1945-1948 

   Bachanek, Grzegorz (Jagiellońskie Wydawnictwo Naukowe, 2017)
   W trudnym okresie powojennym Kościół polski musi odnaleźć odpowiedź na moralne i duchowe zniszczenia II wojny światowej, dramat przymusowych przesiedleń milionowych rzesz ludności i wreszcie na niezwykle groźne wyzwanie ...
  • Ksiądz profesor Joseph Ratzinger na Soborze Watykańskim II 

   Bachanek, Grzegorz (2014)
   J. Ratzinger participated in the preparatory works for the II Vatican Council, as well as in the Council itself. He assessed documents and proposed amendments. He tried to show the most important goals of the coming Council, ...
  • Pierwszeństwo Boga w myśli liturgicznej Josepha Ratzingera 

   Bachanek, Grzegorz (Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie − Collegium Joanneum, 2010)
   Znaczącą część swojej pracy naukowej poświęcił J. Ratzinger kwestii liturgii. W szczególny sposób chce zaakcentować pierwszeństwo Boga. Liturgia będąc prawdziwym spotkaniem z żywym Bogiem wprowadza nas w życie wieczne. ...
  • Piesza pielgrzymka jako miejsce spotkania z Bogiem w twórczości Władysława Reymonta 

   Bachanek, Grzegorz (Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów W drodze, 2017)
   Wybitny polski pisarz, zdobywca literackiej Nagrody Nobla, Władysław Reymont ukazuje w swojej twórczości pieszą pielgrzymkę jako ważne miejsce spotkania z Bogiem. W spotkaniu tym pomaga doświadczenie piękna przyrody, wspólny ...
  • Rola obrazu w teologii Josepha Ratzingera 

   Bachanek, Grzegorz (Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Warszawsko-Praskiej., 2009)
   J. Ratzinger w swojej pracy teologicznej często posługuje się obrazami zaczerpniętymi z Pisma Świętego, dzieł Ojców Kościoła, liturgii ale także literatury czy zwyczajów związanych z pobożnością ludową. Dostrzegając związek ...
  • Ruchy kościelne w perspektywie teologicznej Josepha Ratzingera 

   Bachanek, Grzegorz (2010)
   J. Ratzinger często odwołuje się do bogatej rzeczywistości ruchów kościelnych. Dostrzega w nich dar Ducha Świętego, pragnienie życia całością Ewangelii, chrześcijańską radość wiary, zaangażowanie misyjne, szczególną więź ...
  • Sakramentalna struktura Słowa Bożego w teologii kard. J. Ratzingera 

   Bachanek, Grzegorz (Verbum Vitae 7(2005), 215-229, 2005)
   W artykule przedstawione zostały główne elementy refleksji J. Ratzingera na temat Słowa Bożego. Uważa on, że dla pierwotnego Kościoła Pismo Święte jako całość jest sakramentem. W szczególności sakramentami są poszczególne ...
  • Symbol w teologii - szansa i granice 

   Bachanek, Grzegorz (Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie − Collegium Joanneum, 2011)
   Symbole spotykamy powszechnie w Piśmie Świętym. Sam Chrystus Pan posługuje się ich językiem. Szczególną wrażliwość wobec symboli zauważamy u Ojców Kościoła i wielkich świętych późniejszych wieków. Symbole występują ...
  • Tajemnica grzechu pierworodnego w ujęciu Josepha Ratzingera 

   Bachanek, Grzegorz (Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 2011)
   J. Ratzinger dostrzega ogromne znaczenie prawdy o grzechu pierworodnym dla całej struktury wiary a w szczególności dla soteriologii. Wskazuje na współczesną tendencję do odrzucenia prawdy o grzechu. Analizuje źródła tej ...
  • Tajemnica miłosierdzia Bożego w ujęciu św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego 

   Bachanek, Grzegorz (UKSW, 2016)
   Arcybiskup Warszawy Zygmunt Szczęsny Feliński wielokrotnie podejmował problematykę miłosierdzia Bożego. Wskazywał na liczne teksty Pisma Świętego, w którym odsłania się prawda o tym Bożym przymiocie. W tajemnicy Wcielenia ...
  • Trzecia tajemnica fatimska w teologicznej refleksji Josepha Ratzingera 

   Bachanek, Grzegorz (2011)
   Joseph Ratzinger wielokrotnie wraca do przesłania Fatimy. Widzi w nim przede wszystkim wezwanie do pokuty, wezwanie skierowane także do ludzi żyjących rzetelnie, niepopełniających ciężkich grzechów. Oni także są ...
  • Uczeń Chrystusa w myśli Josepha Ratzingera/Benedykta XVI 

   Bachanek, Grzegorz (Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie − Collegium Joanneum, 2008)
   Zasadniczym wątkiem papieskiego nauczania Benedykta XVI jest ukazywanie wielkich świadków wiary jako naszych przewodników w drodze do Jezusa Chrystusa. Papież wskazuje na Maryję, apostołów, Ojców Kościoła, ...
  • Znaczenie prawdy o stworzeniu w ujęciu Josepha Ratzingera 

   Bachanek, Grzegorz (Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie − Collegium Joanneum, 2009)
   W tekstach J. Ratzingera spotykamy szereg wypowiedzi na temat znaczenia tajemnicy stworzenia. Pochodzenie świata od Logosu będącego myślą, wolnością i miłością jest źródłem sensu, wolności, odwagi i zaufania. Stworzenie ...