Now showing items 1-17 of 17

  • Algebraiczne metody rozwiązania zadań projektowych w warunkach nieokreśloności 

   Hajder, Mirosław; Hajder, Piotr; Nycz, Mariusz (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, 2013)
   Aby spełnić wymagania ekonomiczne, każdy projektowany obiekt powinien być eksploatowany przez określony czas. Czas ten jest różny i dla złożonych aplikacji szacowany jest na 10 lat, dla pasywnej infrastruktury telekomunikacyjnej ...
  • Algorytmika projektowania systemów informacyjnych 

   Hajder, Mirosław; Nycz, Mariusz; Kolbusz, Janusz (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, 2014)
   Podstawowym czynnikiem rozwoju społeczno-gospodarczego jest kapitał materialny, do którego zaliczamy dobra, wykorzystywane w prowadzeniu działalności gospodarczej. W szczególności są nimi: zasoby naturalne i stan środowiska ...
  • Analiza funkcjonalno-eksploatacyjnych charakterystyk hierarchicznych sieci komunikacyjnych 

   Hajder, Mirosław; Nycz, Mariusz; Różycki, Paweł (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, 2014)
   W rozdziale opisano rozwinięcie teorii systemów hierarchicznych na obszar teleinformatyki. Zaproponowano, bazujący na teorii grafów, matematyczny opis systemów rozległych o strukturze hierarchicznej. Opisano nowe podejście ...
  • Badania symulacyjne efektywności zmodernizowanych systemów zaopatrzenia w wodę 

   Hajder, Mirosław; Kolbusz, Janusz; Korostenskyi, Roman (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, 2014)
   W rozdziale, zaproponowano zastosowanie skomputeryzowanego modelowania matematycznego w procesie modernizacji sieci wodociągowych. Pokazano, że symulacja może być realizowana z wykorzystaniem tanich alternatyw komercyjnych ...
  • Grafowe reprezentacje obiektów technicznych 

   Hajder, Mirosław; Nycz, Mariusz; Kolbusz, Janusz (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, 2014)
   Tematem rozdziału są metody opisu obiektów technicznych, bazujące na wykorzystaniu teorii grafów. Autorzy koncentrują się na dostosowaniu rodzaju wykorzystywanego modelu do charakterystyk obiektu oraz procesu modelowania. ...
  • Innowacyjna Gmina. Audyt bezpieczeństwa informacyjnego 

   Hajder, Mirosław; Hajder, Lucyna (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, 2018)
   Doświadczeni nauczyciele akademiccy mówią w żartach, że praca na uczelni byłaby fantastyczna, gdyby nie zajęcia. Niestety, podobne odczucia towarzyszą użytkownikom Internetu. Usługi oferowane przez sieć już od wielu ...
  • Jedno- i wielokryterialne minimalne ścieżki w obiektach technicznych 

   Hajder, Mirosław; Nycz, Mariusz; Kolbusz, Janusz (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, 2014)
   W rozdziale opisano badania dotyczące metod efektywnego poszukiwania najkrótszych ścieżek w grafie-modelu obiektu technicznego. Na wstępie wprowadzono formalne definicje analizowanych obiektów oraz zdefiniowano kryteria ...
  • Katastrofy naturalne i technologiczne 

   Hajder, Mirosław; Nycz, Mariusz; Jasiura, Lucyna (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, 2014)
   Panta rhei – to stwierdzenie Heraklita z Efezu doskonale ilustruje funkcjonowanie współczesnego świata. Chociaż odnosimy go głównie do sfery społecznej, to w ciągłym ruchu znajduje się cała otaczająca nas rzeczywistość. ...
  • Klasyfikacja technologicznych zagrożeń wybranych obszarów Podkarpacia 

   Hajder, Mirosław; Florek, Beata; Nycz, Mariusz (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, 2014)
   Prezentowany rozdział przedstawia szczegółową klasyfikację wybranych zagrożeń technologicznych, których wystąpienie jest prawdopodobne na obszarze województwa Podkarpackiego. W kolejnych paragrafach omówiono: zagrożenia ...
  • Metody i środki niskokosztowej modernizacji systemu zaopatrzenia gminy w wodę 

   Hajder, Mirosław; Kolbusz, Janusz; Korostenskyi, Roman (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, 2014)
   W rozdziale, przedstawiono podstawowe komponenty systemów zaopatrzenia w wodę oraz metody automatyzacji ich funkcjonowania. Zaprezentowano sposoby modernizacji sprzętu wykorzystywanego w procesach pozyskiwania i dystrybucji ...
  • Minimalizacja złożoności pamięciowej grafowych modeli obiektów technicznych 

   Hajder, Mirosław; Kolbusz, Janusz (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, 2014)
   W rozdziale przedstawiono oryginalną metodę efektywnego zapisu struktury grafowego modelu złożonego obiektu technicznego. Metoda polega na osadzaniu dowolnego grafu w sieci de Bruijna i wykorzystuje właściwości grafów ...
  • Ogólnopolska sieć komputerowa edukacji – studium przypadku 

   Hajder, Mirosław; Hajder, Piotr; Nycz, Mariusz (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, 2017)
   Powszechność dostępu do urządzeń komputerowych i sieci Internet wydaje się dla większości z nas trywialną oczywistością. Trudno wręcz wyobrazić sobie życie bez laptopa czy smartfonu, pozwalających nam nieprzerwanie ...
  • Przyczyny i skutki wykluczenia cyfrowego w środowisku wiejskim Podkarpacia 

   Hajder, Mirosław; Florek, Beata (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, 2014)
   Niniejszy rozdział jest analizą przyczyn i skutków, wyższego od średniej krajowej, poziomu wykluczenia cyfrowego na obszarze województwa podkarpackiego. Badania autorów diagnozują ponadprzeciętne zainteresowanie mieszkańców ...
  • Spojrzenie krytyczne na wykorzystanie infrastruktury informacyjnej 

   Hajder, Mirosław; Florek, Beata (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, 2014)
   Artykuł poświęcono analizie wykorzystania istniejącej infrastruktury informacyjnej na obszarze województwa Podkarpackiego. W tym celu, określono poziom pokrycia nią obszaru województwa, sklasyfikowano sposoby dostępu do ...
  • Synteza i analiza układu sterowania zaopatrzeniem gminy w wodę 

   Hajder, Mirosław; Kolbusz, Janusz; Korostenskyi, Roman (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, 2014)
   W rozdziale monografii zaprezentowano praktyczne wykorzystanie narzędzi syntezy i analizy układu sterowania systemem dystrybucji wody pitnej, opartych na programie Matlab/Simulink i wykorzystujących bibliotekę SimHydraulics. ...
  • Terminologiczne i metodologiczne problemy prognozowania zjawisk katastroficznych na poziomie regionalnym 

   Hajder, Mirosław; Kolbusz, Janusz; Florek, Beata (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, 2014)
   W rozdziale, przedstawiono analizę krytyczną metod i środków minimalizacji skutków pojawiania się katastrof o charakterze regionalnym. Omówiono najważniejsze przyczyny stałego wzrostu liczby katastrof oraz wielkości ich ...
  • Zadania dla erudyty: zbiór problemów rozwijających twórcze myślenie 

   Hajder, Mirosław; Nycz, Mariusz (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, 2015)
   Recenzowana publikacja pod autorstwem: Mirosław Hajder, Mariusz Nycz, recenzja: prof. dr hab. inż. Heorhii Loutsky ma charakter podręcznika w języku polskim o profilu matematycznym. Składa się z 8 rozdziałów zawierających ...