Now showing items 1-20 of 31

  • Aluminiowo-poliwęglanowe poszycie przekrycia stadionu piłkarskiego w Gdańsku 

   Kowalski, Dariusz (Fundacja PZITB "Inżynieria i Budownictwo", 2012-12)
   Omówiono elementy konstrukcyjne oraz elementy poszycia z poliwęglanu, wraz z jego konstrukcją nośną i układem odwodnienia. Podano informacje o badaniach przed wykonaniem obiektu, które zadecydowały o przyjętych rozwiązaniach ...
  • The aluminium and polycarbonate covering of the canopy above the stadium in Gdansk 

   Kowalski, Dariusz (V. Shimanovsky Ukrainian Instutute of Steel Construction, Kyiv, Ukraine, 2012-10)
   The paper presents information about structural elements of covering of the canopy above the stadium in Gdansk as delivered due to the European football cup in Poland and Ukraine. The paper discusses elements of polycarbonate ...
  • Analiza stanu technicznego hali Olivia po 40 latach użytkowania 

   Urbańska-Galewska, Elżbieta; Żółtowski, Krzysztof; Ziółko, Jerzy; Kowalski, Dariusz; Perliński, Aleksander; Białek, Tomasz; Dobiszewski, Krzysztof; Miśkiewicz, Mikołaj; Nowicki, Michał (XXIV Konferencja Naukowo Techniczna Awarie Budowlane 2009, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny Szczecin, 2009-05-26)
   W artykule przedstawiono stan techniczny konstrukcji hali ''Olivia'' w Gdańsku. Obiekt ten, wybudowany 40 lat temu, znajduje się obecnie w stanie przedawaryjnym. Stalowe, sprężone dźwigary dachowe są unikalnym nie tylko w ...
  • Analizy numeryczne powłok walcowych z imperfekcjami kształtu 

   Kowalski, Dariusz (Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej, 2005-09-12)
   W artykule przedstawiono wyniki analiz numerycznych cylindycznych powłok z regularnymi imperfekcjami geometrycznymi. Wyniki przedstawiono dla powłok o promieniu zakrzywienia R=10 i 30 m. Zostały zaprezentowane wyniki dla ...
  • Badania tensometryczne płaszcza zbiornika z imperfekcjami kształtu 

   Kowalski, Dariusz (Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2004)
   PL: W referacie przedstawiono wykorzystanie tensometrycznej metody pomiaru odkształceń do oceny rozkładu naprężeń powierzchniowych w konstrukcji powłoki rzeczywistego obiektu. Obiektem poddanym polowym badaniom był stalowy ...
  • Badania tensometryczne stalowych płaszczy zbiorników z imperfekcjami kształtu 

   Kowalski, Dariusz (Xth International Scientific-Technical Conference ''Metal structures - Gdańsk 2001''. Gdańsk, 6-8.06.2001, 2001-06-06)
   PL: W referacie przestawiono wyniki pomiarów tensometrycznych zmienności naprężeń w powłoce z deformacjami kształtu. Pomiary przeprowadzono na płaszczu zbiornika stalowego na paliwa płynne, o pojemności V=12.000 m3, ...
  • Correctness of work execution in tank construction in statistics 

   Kowalski, Dariusz (2000-09-27)
   The results of a statistical analysis related to preliminary values and their later geometrical imperfections deveIoped in course of the operationaI use of large capacity tank structures made in recent years are presented. ...
  • Distribution of stresses into steel tank shells induced by executive errors 

   Kowalski, Dariusz (Latest Advances in Tank Construction Including Problems of Earthquake Resistance'' Moscow State Building University - International Association for Shells and Spatial Structures - IASS - Working group 1 - "Tanks and Silos'', Moscow State Building University. Moskwa, 1999, 1999-10-12)
   Reasons for the arising of defects in shells of steel storage tallk uроn its рrоduсtion and erection are considered оп the example of steel tank with volume 50 000 м3 recently built in Poland. Exact саlculations confirm ...
  • Dokładność wykonawstwa konstrukcji zbiornikowych w ujęciu statystycznym i wytrzymałościowym 

   Kowalski, Dariusz (Politechnika Gdańska, 2001)
   Przedstawiono wyniki analizy statystycznej i wytrzymałościowej konstrukcji zbiornikowych o dużych pojemnościach ze wstępnymi imperfekcjami.
  • Eksploatacja obiektu budowlanego weryfikacją prac projektowych i wykonawczych 

   Kowalski, Dariusz (Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 2007-05-23)
   PL: W referacie opisano sytuację w jaki sposób zwiększone oddziaływania środowiskowe występujące w okresie zimowym przyczyniły się do powstania uszkodzeń konstrukcji nośnej obiektów budowlanych. Zaistniałe awarie stały się ...
  • Jakościowa i ilościowa ocena odchyłek wykonania płaszczy zbiorników stalowych 

   Kowalski, Dariusz (Konferencja: Problemy eksploatacyjne baz magazynowych produktów naftowych - Centrum Edukacji ALIAS, Poznań, 1999,, 1999-05-10)
   W opracowaniu przedstawiono wyniki opracowań statystycznych dotyczących rozkładu imperfekcji geometrycznych płaszczy zbiorników magazynowych z dachami pływającymi, służącymi do przechowywania surowej ropy naftowej.
  • Konstrukcja zbiornika o pojemności V=75000 m3 dwupłaszczowego i z podwójnym dnem 

   Ziółko, Jerzy; Supernak, Ewa; Borek, Przemysław; Jędrzejewski, Marek; Kowalski, Dariusz (Konferencja Naukowo - Techniczna "Problemy eksploatacyjne baz magazynowych produktów naftowych", Centrum Edukacji "ALIAS", Poznań, 2000, 2000-05-15)
   Przedstawiono budowę nowozaprojektowanego zbiornika magazynowego o pojemności V=75 000 m3 przeznaczonego do magazynowania paliw płynnych. Zbiornik został zaprojektowany jako dwupłaszczowy i dwudenny z pływającym dachem ...
  • Lekkie pokrycia z płyt warstwowych 

   Kowalski, Dariusz; Urbańska-Galewska, Elżbieta (Polska Izba Inżynierów Budownictwa, 2017-03)
   W artykule przedstawiono przegląd parametrów użytkowych i funkcjonalnych dotyczących płyt warstwowych stosowanych w lekkiej obudowie obiektów budowlanych.
  • Naprężenia w płaszczu zbiornika stalowego z lokalnymi deformacjami 

   Kowalski, Dariusz (Fundacja PZITB "Inżynieria i Budownictwo", 2001-06)
   Określono deformacje płaszcza zbiornika na paliwa płynne mającego o pojemności 12.000 m3. Podano wyniki tensometrycznych pomiarów odkształceń płaszcza podczas napełniania i opróżniania zbiornika. Oceniono wpływ deformacji ...
  • O wpływie imperfekcji geometrycznych na naprężenia w powłokach walcowych 

   Kowalski, Dariusz (Fundacja PZITB "Inżynieria i Budownictwo", 2004-11)
   Przedstawiono wyniki numerycznych analiz płaszczy zbiorników stalowych z imperfekcjami kształtu. Rozpatrywano zbiorniki o pojemności 50 tys. m3, z dachem pływającym, wykorzystywane do przechowywania produktów naftowych. ...
  • Ocena kosztów wykonania cylindrycznego zbiornika na paliwa w zależności od gatunku stali i wymiarów blach 

   Kowalski, Dariusz (Fundacja PZITB "Inżynieria i Budownictwo", 1997-07)
   Przedstawiono wyniki analizy ekonomicznej około 350 zbiorników o pojemności nominalnej 50, 80 i 100 tyś. m3. Analizę przeprowadzono uwzględniając różne gatunki stali - od niestopowych St3S do niskostopowych 18G2AV oraz ...
  • Ocena wskaźnika wykorzystania nośności wybranych elementów stalowej konstrukcji wiaty wg PN-90/B-03200 i PN-EN 1993-1-1 

   Kowalski, Dariusz; Nowicki, Michał (Fundacja PZITB "Inżynieria i Budownictwo", 2007-11)
   PL: Przedstawiono wyniki analizy nośności wybranych elementów konstrukcji stalowej, z uwzględnieniem przepisów normy polskiej i Eurokodu 3 oraz obciążenia śniegiem według normy PN-80/B-02010 i jej zmiany z 2006 roku. ...
  • Problemy realizacji inwestycji z zakresu konstrukcji stalowych 

   Kowalski, Dariusz (IMOGEOR Sp. z o.o., 2013)
   Przedstawiono przypadki wadliwie wykonanych i eksploatowanych obiektów o metalowej konstrukcji nośnej. Obiekty w opisanym stanie technicznym świadczą o niskim poziomie poczucia odpowiedzialności osób decyzyjnych oraz kadry ...
  • The production cost of cylindrical tank shell depending on the sort of steel and metal plate dimensions 

   Kowalski, Dariusz (International Conference on CARRYIG CAPACITY OF STEEL SHELL STEUCTURES, 1-3 October 1997, Brno, Czech Republic, 1997-10)
   The results of an economic analysis, comprising approximately 350 types of shells made for tanks of nominal capacity ranging from 50 - , 80-, 100.000 m3 in view of the sort of constructional steel and overall dimensions ...
  • Remont zbiornika stalowego realizowany w trudnych warunkach lokalnych 

   Ziółko, Jerzy; Kowalski, Dariusz (Konstrukcje Stalowe, 1999-02)
   Omówiono technologię wymiany uszkodzonego dachu walcowego zbiornika stalowego o pojemności 3200 metrów sześciennych. Zastosowano nietypowe rozwiązanie konstrukcji zbiornika i transportu elementów podczas montażu