Now showing items 1-20 of 21

  • Agriculture and The European Green Deal 

   Wrzaszcz, Wioletta; Prandecki, Konrad (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, 2020)
   Growing environmental and climate problems are forcing the search for effective solutions to economic activity, including agriculture. The popularization of relevant production practices and techniques is of great importance ...
  • From the research on socially-sustainable agriculture (38) 

   Gajos, Edyta; Kwasek, Mariola; Wrzaszcz, Wioletta; Zegar, Józef Stanisław (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2017)
   The Common Agricultural Policy in the view of economic sustainability of agricultural holdings. Externalities of animal production in the context of production and economic results of farms on the example of dairy cattle ...
  • From the research on socially-sustainable agriculture (48) 

   Kwasek, Mariola; Maciejczak, Maciej; Wrzaszcz, Wioletta; Zegar, Józef Stanisław (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2018)
  • From the research on socially-sustainable agriculture [14] 

   Floriańczyk, Zbigniew; Kwasek, Mariola; Wrzaszcz, Wioletta; Zegar, Józef St. (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2012)
   Zarys problemów badawczych konkurencyjności rolnictwa zrównoważonego. Rolnictwo zrównoważone w świetle wybranych kryteriów i mikroekonomii. Jakość i bezpieczeństwo żywności a zdrowie konsumentów. Produktywność i zrównoważenie ...
  • Gospodarstwa ekologiczne w latach 2005-2010 

   Wrzaszcz, Wioletta; Zegar, Józef Stanisław (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2014)
   Przedstawiono podstawowe cechy gospodarstw ekologicznych i ich struktur produkcyjno-ekonomicznych na tle ogółu gospodarstw indywidualnych oraz zmian, jakie zaszły w tym zakresie w latach 2005-2010. Dane dotyczą: zasobów ...
  • Private farming development in the context of preservation of soil ecosystem services 

   Wrzaszcz, Wioletta; Prandecki, Konrad (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, 2019)
   The issue of ecosystem services is a relatively new concept in economic theory. This is the concept considered problematic, due to the difficulty of defining the benefits provided to people by ecosystems and their ...
  • Ryzyko w gospodarce żywnościowej - teoria i praktyka 

   Góral, Justyna; Wigier, Marek; Kowalski, Andrzej; Rembisz, Włodzimierz; Kulawik, Jacek; Pawłowska-Tyszko, Joanna; Soliwoda, Michał; Józwiak, Wojciech; Mirkowska, Zofia; Klimkowski, Cezary; Ambroziak, Łukasz; Szczepaniak, Iwona; Zawadzka, Danuta; Wrzaszcz, Wioletta; Prandecki, Konrad (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2017)
   Ekonomia polityczna ryzyka cenowego w rolnictwie. Wybrane problemy zarządzania ryzykiem w sektorze żywnościowym. Megatrendy liniowe czy nieliniowe: czy można dziś powiedzieć coś rozsądnego o stanie gospodarki w 2025 roku. ...
  • Sprawność ekonomiczna gospodarstw rolnych oddziałujących w różnym zakresie na środowisko przyrodnicze 

   Wrzaszcz, Wioletta; Prandecki, Konrad (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2015)
   Analizowano sprawność ekonomiczną gospodarstw rolnych oddziałujących w różnym zakresie na środowisko przyrodnicze. Sprawność rozpatrywano oceniając produktywność i dochodowość zaangażowanych czynników produkcji. Badania ...
  • Sustainable agriculture - selected papers 

   Krasowicz, Stanisław; Wrzaszcz, Wioletta; Zegar, Józef St. (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2007)
   Koncepcja badań nad rolnictwem zrównoważonym. Zrównoważenie gospodarstw rolnych w świetle wybranych kryteriów. Gospodarstwa zrównoważone wg danych FADN.
  • Wyniki gospodarstw zrównoważonych w Polsce 

   Wrzaszcz, Wioletta (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2008)
   Na podstawie danych polskiego FADN analizowano wyniki produkcyjno-ekonomiczne gospodarstw zrównoważonych na tle ogółu gospodarstw indywidualnych wyróżniających się znaczną produkcją towarową. Za gospodarstwa zrównoważone ...
  • Wyniki produkcyjno-ekonomiczne gospodarstw rolnych oddziałujących w różnym zakresie na środowisko przyrodnicze 

   Wrzaszcz, Wioletta (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2017)
   Podstawowym celem działalności rolnej, tak jak ma to miejsce także w przypadku innych działalności gospodarczych, jest uzyskanie korzyści ekonomicznych. Wynik gospodarowania jest efektem potencjału produkcyjnego gospodarstwa, ...
  • Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (15) 

   Borek, Robert; Borzęcka-Walker, Magdalena; Faber, Antoni; Jarosz, Zuzanna; Kozyra, Jerzy; Pudełko, Rafał; Runowski, Henryk; Syp, Alina; Wrzaszcz, Wioletta; Zaliwski, Andrzej; Zegar, Józef St. (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2012)
   Bilans węgla i emisji gazów cieplarnianych (dwutlenku węgla, metanu i podtlenku azotu) w polskim rolnictwie. Rolnictwo ekologiczne w Polsce - stan i perspektywa. Czynniki kształtujące poziom zrównoważenia gospodarstw ...
  • Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (20). Wybrane zagadnienia zrównoważonego rozwoju rolnictwa 

   Harasim, Adam; Jabłoński, Konrad; Józwiak, Wojciech; Kagan, Adam; Krasowicz, Stanisław; Kuś, Jan; Kwasek, Mariola; Madej, Andrzej; Matyka, Mariusz; Niewęgłowska, Grażyna; Obiedzińska, Agnieszka; Oleszek, Wiesław; Toczyński, Tadeusz; Wrzaszcz, Wioletta; Zieliński, Marek; Zegar, Józef St.; Żekało, Marcin (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2013)
   Idea zrównoważonego rozwoju jako płaszczyzna współpracy środowisk naukowych. Konkurencyjność celów ekologicznych i ekonomicznych w rolnictwie. Zróżnicowanie warunków przyrodniczych i organizacyjnych produkcji rolniczej w ...
  • Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (23) 

   Baum, Rafał; Faber, Antoni; Jankowiak, Janusz S.; Kociszewski, Karol; Miedziejko, Ewa M.; Wrzaszcz, Wioletta; Zegar, Józef St. (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2014)
   Sprawność ekonomiczna wybranych form rolnictwa zrównoważonego środowiskowo. Bilanse emisji gazów cieplarnianych oraz ekonomia węgla w rolnictwie. Metodyka wyceny efektów zewnętrznych w rolnictwie. Emergetyczna metoda oceny ...
  • Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (25). Produktywność wybranych form rolnictwa zrównoważonego 

   Prandecki, Konrad; Wrzaszcz, Wioletta; Buks, Joanna; Bocian, Monika (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2014)
   Teoretyczne aspekty produktywności i zrównoważenia rolnictwa. Produktywność w ujęciu makroekonomicznym. Energetyczne aspekty biogospodarki a produktywność rolnictwa. Bioenergia w Polsce. Zrównoważona energia obszarów ...
  • Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (27). Alternatywne formy rolnictwa w strategii rozwoju sektora rolno-żywnościowego i obszarów wiejskich (Synteza) 

   Zegar, Józef Stanisław; Wrzaszcz, Wioletta (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2014)
   Metodologia. Uwarunkowania rozwoju form rolnictwa: globalizacja, integracja europejska, środowisko przyrodnicze, stan zrównoważenia rolnictwa. Zrównoważenie form rolnictwa: alternatywne formy gospodarstw rolnych, konkurencyjność ...
  • Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (31) 

   Krzyżanowski, Julian; Wrzaszcz, Wioletta; Zegar, Józef Stanisław (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2015)
   Przesłanki i uwarunkowania zrównoważonego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Szanse i zagrożenia zrównoważonego rozwoju gospodarstw rolnych. Wpływ WPR 2014-2020 na zrównoważenie polskiego rolnictwa.
  • Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (35) 

   Baum, Rafał; Jankowiak, Janusz S.; Krzyżanowski, Julian; Wrzaszcz, Wioletta; Zegar, Józef St. (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2016)
   Szanse i zagrożenia rozwoju rolnictwa zrównoważonego w Polsce. Instrumenty zrównoważonego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Wspólna Polityka Rolna a zrównoważenie ekonomiczne gospodarstw rolnych. Znaczenie krajobrazu ...
  • Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (7). Bilans nawozowy oraz bilans substancji organicznej w indywidualnych gospodarstwach rolnych 

   Wrzaszcz, Wioletta; Zegar, Józef St. (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2009)
   Bilans nawozowy jako kryterium oceny zrównoważenia gospodarstwa rolnego. Metodologia liczenia bilansu nawozowego. Bilans substancji organicznej jako kryterium oceny zrównoważenia gospodarstwa rolnego. Metodologia liczenia ...
  • Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (8). Zrównoważenie polskiego rolnictwa w świetle danych statystyki publicznej 

   Toczyński, Tadeusz; Wrzaszcz, Wioletta; Zegar, Józef St. (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2009)
   Metodologia mierzenia poziomu zrównoważenia rolnictwa. Ocena zrównoważenie gospodarstw rolnych i rolnictwa (wskaźniki ekonomiczne, środowiskowe, społeczne). Dane empiryczne obrazujące: zrównoważenie gospodarstw rolnych; ...