Now showing items 1-20 of 27

  • Assessment of the changes in the socio-economic structure of rural areas in 2000-2005 

   Dudek, Michał; Wrzochalska, Agnieszka; Zwoliński, Łukasz (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2008)
   Ocena wybranych cech społeczno-ekonomicznych kierowników gospodarstw. Ocena poziomu życia i zdrowia ludności wiejskiej.
  • Cechy społeczno-demograficzne i aktywność ekonomiczna kierowników gospodarstw rolnych 

   Chmieliński, Paweł; Dudek, Michał; Karwat-Woźniak, Bożena; Krupin, Witalij; Maksymenko, Anna; Wrzochalska, Agnieszka (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2013)
   Cechy społeczno-demograficzne kierowników gospodarstw rolnych w państwach Unii Europejskiej. Kobiety kierowniczki gospodarstw rolnych w UE. Przeobrażenia w cechach społeczno-demograficznych kierowników rodzinnych gospodarstw ...
  • Characteristics of farm managers in Poland and selected Central-Eastern European Countries 

   Alexandri, Cecilia; Chmieliński, Paweł; Drlík, Jan; Dudek, Michał; Karwat-Woźniak, Bożena; Koteva, Nina; Krupin, Witalij; Maksymenko, Anna; Spesna, Daniela; Tudor, Monica Mihaela; Wrzochalska, Agnieszka (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2013)
   Cechy społeczno-demograficzne kierowników gospodarstw rolnych w państwach UE: wiek, poziom wykształcenia rolniczego, korzystanie z usług doradczych. Kobiety kierowniczki gospodarstw rolnych w UE: skala zjawiska, wiek, ...
  • Charakterystyka i kierunki rozwoju kompetencji zawodowych kapitału ludzkiego w sektorze rolnym 

   Bencheva, Nelly; Tepavicharova, Milena; Wrzochalska, Agnieszka (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2017)
   W ostatnich latach rozwój kompetencji zawodowych jest coraz częściej związany z wynikami i oceną kapitału ludzkiego oraz rozwojem kariery. Tworzenie kapitału ludzkiego wymaga działań skoncentrowanych na poprawie konkretnej ...
  • Charakterystyka i tendencje przemian w obrębie sieci placówek handlowych, usługowych oraz produkcyjnych we wsiach objętych badaniem IERiGŻ-PIB 

   Wrzochalska, Agnieszka (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2013)
   Analizowano zmiany jakie dokonały się w latach 2005-2011 w funkcjonowaniu i dostępności sieci placówek obsługi handlowej, produkcyjnej i usługowej na obszarach wiejskich. Określono tendencje i kierunki zachodzących zmian. ...
  • The conditions of the development of human capital in agriculture and in rural areas 

   Sikorska, Alina; Chmieliński, Paweł; Dudek, Michał; Karwat-Woźniak, Bożena; Wrzochalska, Agnieszka (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2011)
   Znaczenie kapitału ludzkiego - uwagi teoretyczne. Wybrane determinanty kapitału ludzkiego na obszarach wiejskich: edukacja, kultura, nowoczesne technologie. Struktura społeczna i demograficzna oraz aktywność zawodowa ...
  • Human capital in the structural transformation process of rural areas and agriculture 

   Dudek, Michał; Chmieliński, Paweł; Karwat-Woźniak, Bożena; Wrzochalska, Agnieszka (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2014)
   Obszary wiejskie 10 lat po wejściu do UE. Wybrane determinanty kapitału ludzkiego ludności wiejskiej. Kapitał ludzki badanej populacji kierowników gospodarstw rolnych. Zatrudnienie w polskim rolnictwie - procesy racjonalizacji ...
  • Kapitał ludzki w procesach przemian strukturalnych wsi i rolnictwa 

   Dudek, Michał; Chmieliński, Paweł; Karwat-Woźniak, Bożena; Wrzochalska, Agnieszka (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2014)
   Obszary wiejskie 10 lat po wejściu do UE. Wybrane determinanty kapitału ludzkiego ludności wiejskiej. Kapitał ludzki badanej populacji kierowników gospodarstw rolnych. Zatrudnienie w polskim rolnictwie- procesy racjonalizacji ...
  • Kierunki przeobrażeń strukturalnych oraz uwarunkowania rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich 

   Sikorska, Alina; Chmieliński, Paweł; Chmielewska, Barbara; Dudek, Michał; Karwat-Woźniak, Bożena; Wrzochalska, Agnieszka (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2015)
   Koncepcje wsparcia przeobrażeń strukturalnych rolnictwa i obszarów wiejskich w kontekście polityki rozwoju w Unii Europejskiej i Polski. Obszary problemowe na wsi a priorytety polityki wobec rolnictwa i obszarów wiejskich. ...
  • Klasyfikacja gospodarstw rolnych według korzystania z programów wsparcia w ramach WPR. Część I 

   Dudek, Michał; Wrzochalska, Agnieszka; Sikorska, Alina (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2008)
   Główne instrumenty finansowania sektora rolnego przed akcesją Polski do UE: budżet, kredyty preferencyjne, SAPARD. Wybrane instrumenty wsparcia po akcesji: płatności bezpośrednie, PROW, SPO, wsparcie rynku owoców i warzyw.
  • Klasyfikacja gospodarstw rolnych według korzystania z programów wsparcia w ramach WPR. Część II 

   Dudek, Michał; Wrzochalska, Agnieszka; Sikorska, Alina (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2008)
   Główne instrumenty finansowania sektora rolnego przed akcesją Polski do UE: budżet, kredyty preferencyjne, SAPARD. Wybrane instrumenty wsparcia po akcesji: płatności bezpośrednie, PROW, SPO, wsparcie rynku owoców i warzyw.
  • Mobilność przestrzenna i społeczna ludności wiejskiej 

   Chmieliński, Paweł; Dudek, Michał; Karwat-Woźniak, Bożena; Wrzochalska, Agnieszka (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2012)
   Polityka migracyjna UE. Zmiany społeczno-demograficzne na terenach wiejskich w krajach UE. Mobilność przestrzenna ludności wiejskiej w Polsce. Ruchliwość rodzin wiejskich.
  • Ocena zmian w strukturze społeczno-ekonomicznej wsi w latach 2000-2005 

   Sikorska, Alina; Dudek, Michał; Wrzochalska, Agnieszka; Zwoliński, Łukasz (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2007)
   Ocena wybranych cech społeczno-demograficznych populacji wiejskiej w latach 2000-2005. Zmiany cech społeczno-demograficznych kierowników gospodarstw rolnych. Ocena warunków życia ludności oraz stanu zdrowia mieszkańców wsi.
  • Poziom życia wiejskich rodzin rok po akcesji do Unii Europejskiej 

   Wrzochalska, Agnieszka (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2006)
   Czynniki wpływające na wyposażenie wiejskich gospodarstw domowych. Zasoby mieszkaniowe na wsi. Wyposażenie mieszkań w wybrane przedmioty trwałego użytkowania. Kategoria posiadanych sprzętów oraz typy gospodarstw domowych ...
  • Regional differentiation of agricultural development and its impact upon economic and social problems of rural areas (Synthesis) 

   Chmieliński, Paweł; Chmielewska, Barbara; Dudek, Michał; Gospodarowicz, Marcin; Karwat-Woźniak, Bożena; Kołodziejczyk, Danuta; Michna, Waldemar; Mierosławska, Alicja; Otłowska, Agnieszka; Sikorska, Alina; Wasilewski, Adam; Wrzochalska, Agnieszka; Zwoliński, Łukasz (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2010)
   Czynniki marginalizacji i konkurencyjności w strukturze społeczno-ekonomicznej: zmiany społeczne i demograficzne, zmiany jakości kapitału ludzkiego. Zasięg i konsekwencje zróżnicowania funkcji gospodarstw rolnych: ...
  • Rural economies in Central Eastern European Countries after EU enlargement 

   Wrzochalska, Agnieszka (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2014)
   Harmonizacja chorwackiej polityki obszarów wiejskich z normami unijnymi oraz wpływ na gospodarkę obszarów wiejskich. Gospodarstwa rolne na obszarach górskich przed i po wstąpieniu Słowenii do Unii Europejskiej. Zatrudnienie ...
  • Selected determinants of social polarisation and economic stability in rural areas and in agriculture 

   Dudek, Michał; Karwat-Woźniak, Bożena; Wrzochalska, Agnieszka (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2016)
   Selected directions of social transformations in rural areas in Poland. Development of rural regions in Poland and smart specialisation. Changes in relations of resources and production factors.
  • The social aspects of functioning of the small agricultural holdings in Poland and Bulgaria 

   Wrzochalska, Agnieszka; Chmielewska, Barbara; Karwat-Woźniak, Bożena; Mantarova, Anna; Yovchevska, Plamena (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2011)
   Gospodarstwa niskotowarowe w kontekście przyszłości WPR w Polsce. Socjalna i demograficzna struktura ludności gospodarstw niskotowarowych. Społeczne znaczenie małych gospodarstw rolnych w Bułgarii.
  • Spatial and social mobility of the rural population 

   Chmieliński, Paweł; Dudek, Michał; Karwat-Woźniak, Bożena; Wrzochalska, Agnieszka (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2012)
   European Union migration policy. Socio-demographic changes in rural areas in the European Union. Spatial mobility of the rural population in Poland. Mobility of rural families.
  • Społeczno-ekonomiczne determinanty umacniania i spowalniania procesów rozwojowych na terenach wiejskich w Polsce 

   Chmieliński, Paweł; Dudek, Michał; Karwat-Woźniak, Bożena; Wrzochalska, Agnieszka (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2018)
   Celem badania w roku 2018 była analiza znaczenia wybranych instrumentów WPR w procesach rozwojowych w rolnictwie, jak również ocena realizacji założeń umowy partnerskiej w odniesieniu do społeczno-gospodarczego zróżnicowania ...