Now showing items 1-9 of 9

  • Klasyfikacja gospodarstw rolnych według korzystania z programów wsparcia w ramach WPR. Część I 

   Dudek, Michał; Wrzochalska, Agnieszka; Sikorska, Alina (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2008)
   Główne instrumenty finansowania sektora rolnego przed akcesją Polski do UE: budżet, kredyty preferencyjne, SAPARD. Wybrane instrumenty wsparcia po akcesji: płatności bezpośrednie, PROW, SPO, wsparcie rynku owoców i warzyw.
  • Klasyfikacja gospodarstw rolnych według korzystania z programów wsparcia w ramach WPR. Część II 

   Dudek, Michał; Wrzochalska, Agnieszka; Sikorska, Alina (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2008)
   Główne instrumenty finansowania sektora rolnego przed akcesją Polski do UE: budżet, kredyty preferencyjne, SAPARD. Wybrane instrumenty wsparcia po akcesji: płatności bezpośrednie, PROW, SPO, wsparcie rynku owoców i warzyw.
  • Model rozwoju rolnictwa polskiego w świetle efektów realizacji WPR 

   Wigier, Marek (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2013)
   Zdefiniowano najważniejsze etapy rozwoju rolnictwa światowego, wskazano związek pomiędzy koniecznością prowadzenia polityki interwencyjnej państwa a rozwojem zrównoważonym, przedstawiono wybrane charakterystyki rolnictwa ...
  • Oceny ex ante i mid-term programu SAPARD w Polsce 

   Rowiński, Janusz (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2007)
   Przedakcesyjny program SAPARD realizowany w Polsce i 9 innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej miał odmienne cele i zakres działania niż realizowane w tym samym okresie w państwach członkowskich UE. Podlega jednak ...
  • Realizacja programu SAPARD w Polsce - zróżnicowanie regionalne 

   Gradziuk, Katarzyna (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2007)
   Na poziomie województwa przedstawiono zróżnicowanie regionalne wykorzystania funduszy z programu SAPARD. Analizowano regionalne różnice efektów działania: nr 1 - poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych i rybnych.; ...
  • SAPARD - wyniki badań regionalnych 

   Lechwar, Małgorzata; Rowiński, Janusz; Szczepaniak, Alicja; Woźniak, Marian (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2006)
   Wpływ programu przedakcesyjnego SAPARD na poprawę infrastruktury technicznej na obszarach wiejskich województwa podkarpackiego. Czynniki różnicujące poziom absorpcji funduszy europejskich przez samorządy gmin wiejskich w ...
  • Strategiczne cele rozwoju województwa mazowieckiego 

   Chmielewska, Barbara (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2007)
   Podstawowe definicje polityki regionalnej. Polityka regionalna w Polsce. Polityka rozwoju województwa mazowieckiego: strategie i programy; priorytety i cele; charakterystyka społeczno-gospodarcza województwa, założenia ...
  • The impact of structural funds of the European Union on agricultural and rural development in the first years of membership 

   Rowiński, Janusz (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2010)
   Analiza oddziaływania środków finansowych pochodzących z funduszy UE na rozwój polskiej wsi i rolnictwa.
  • Wspólnotowe zasady ewaluacji oraz ocena oddziaływania programów rolnych w okresie 2004-2008 

   Bułkowska, Małgorzata; Chmurzyńska, Katarzyna; Kata, Ryszard; Kusz, Dariusz; Rowiński, Janusz; Wieliczko, Barbara; Wigier, Marek (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2008)
   Wspólnotowe zasady oceny programów wsparcia wsi i rolnictwa realizowanych w okresie programowania 2000-2006. Zmiany w rozporządzeniach dotyczących wdrażania działań PROW 2004-2006 a realizacja tego programu. Ocena efektów ...