Now showing items 1-16 of 16

  • Budowa wspólnoty finansowej na podstawie islamskiej koncepcji ubezpieczenia takaful 

   Kolek, Antoni (Instytut Sobieskiego, 2013)
   Kryzys finansowy, który dociera do wielu krajów rozwiniętych nazywany jest często kryzysem zaufania, braku poczucia bezpieczeństwa, a także niepokojem, czy druga strona wykona swoje zobowiązanie w określonym terminie i w ...
  • Instrumenty zarządzania ryzykiem w rolnictwie - rozwiązania krajowe i międzynarodowe 

   Soliwoda, Michał; Herda-Kopańska, Justyna; Gorzelak, Aleksander; Pawłowska-Tyszko, Joanna (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2016)
   Ryzyko i zarządzanie ryzykiem. Zarządzanie ryzykiem w sektorze żywnościowym. Monitoring i ewaluacja instrumentów zarządzania ryzykiem w polskim rolnictwie. Ubezpieczenia upraw i "nowe" instrumenty zarządzania ryzykiem w ...
  • Mikroekonomiczne uwarunkowania popytu MSP na usługi ubezpieczeniowe 

   Mikulska, Aniela (Uniwersytet Szczeciński, 2009)
   Artykuł prezentuje wyniki badań, dotyczących praktyk ubezpieczeniowych przedsiębiorców sektora MSP, skupione głównie na mikroekonomicznych uwarunkowaniach popytu na usługi ubezpieczeniowe. Jego celem jest przedstawienie, ...
  • Ocena funkcjonowania ubezpieczeń upraw i zwierząt gospodarskich w polskim rolnictwie 

   Pawłowska-Tyszko, Joanna; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2017)
   Ryzyko i tradycyjne ubezpieczenia rolne - podstawy teoretyczne. Subsydiowanie ubezpieczeń majątkowych w rolnictwie. Ewolucja krajowych regulacji prawnych dotyczących ubezpieczeń upraw i zwierząt gospodarskich w latach ...
  • Praktyki ubezpieczeniowe małych i średnich przedsiębiorstw w województwie pomorskim 

   Mikulska, Aniela (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2009)
   Artykuł stanowi prezentację wyników badań własnych, przeprowadzonych na grupie MSP w województwie pomorskim. Celem prezentacji jest zwrócenie uwagi na praktyki ubezpieczeniowe przedsiębiorców, a właściwie ich śladowy wymiar, ...
  • Rola ubezpieczeń w zarządzaniu ryzykiem na poziomie MSP 

   Mikulska, Aniela (Wydział Zarządzania Politechniki Gdańskiej, 2012)
   Analiza działalności przedsiębiorstwa (ryzyko wpływu na jego działalność i dotychczasowe wyniki) i rachunek ekonomiczny powinny być determinantami skali rozwiązań ograniczających ryzyko w przedsięwzięciach podejmowanych ...
  • Rolnicze ubezpieczenia gospodarcze w Kanadzie i USA jako składnik systemu zarządzania ryzykiem w nowoczesnym agrobiznesie 

   Soliwoda, Michał (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2013)
   Oceniono system rolniczych ubezpieczeń gospodarczych w Kanadzie i USA. Sformułowano tezę, że przy projektowaniu systemu rolniczych ubezpieczeń gospodarczych decydenci polityki rolnej uwzględniają regionalne czynniki ...
  • Rynek pracy w Polsce -szanse i zagrożenia 

   Dębek, Sylwia; Kowalik, Patrycja; Pujer, Klaudia; Dahlke, Michał; Balicka, Alina; Potapenko, Khrystyna; Tekielak, Jakub; Czerwińska, Karolina (Exante, 2016-08-31)
  • Rynek ubezpieczeń w Unii Europejskiej 

   Turczak, Anna (ECONOMICUS, 2013)
  • Sektor bankowy i ubezpieczeniowy w Polsce w dobie niestabilności. Wybrane problemy 

   Bednarczyk, Teresa; Korzeniowska, Anna (Wydawnictwo UMCS, 2014)
   Stabilność sektora bankowego i ubezpieczeniowego ma ogromne znaczenie dla funkcjonowania gospodarki. Wpływ mają na nią zarówno rozwiązania instytucjonalno – prawne jak też zachowania uczestników gry rynkowej W niniejszej ...
  • The social insurance system for farmers and its impact on public finances 

   Pawłowska-Tyszko, Joanna; Podstawka, Marian; Lelong, Pierre-Yves; Filipek-Kaźmierczak, Sebastian (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2013)
   Istota ubezpieczeń społecznych - aspekt teoretyczny. Ubezpieczenia społeczne w rolnictwie. Organizacja i funkcjonowanie systemu KRUS. Ocena rolniczego systemu ubezpieczeń społecznych. System rolniczych ubezpieczeń społecznych ...
  • Świadomość ubezpieczeniowa w małych i średnich przedsiębiorstwach 

   Mikulska, Aniela (Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii, 2007)
   Badania MSP dotyczą wielu aspektów ich działalności, zawsze jednak odnoszą się do postaw i potencjału intelektualnego ich właścicieli. Popyt na ubezpieczenia jest przejawem odczuwania przez właścicieli MSP potrzeby ...
  • Ubezpieczenia majątkowe w rolnictwie polskim 

   Pawłowska-Tyszko, Joanna (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2011)
   Ubezpieczenia gospodarcze w rolnictwie są urządzeniem celowym, które poprzez mechanizm redystrybucji, ochrony i stymulacji ma zaspakajać określone potrzeby producentów rolnych oraz państwa. W związku z tym wymagają one ...
  • Zarządzanie ryzykiem cenowym a możliwości stabilizowania dochodów producentów rolnych - aspekty poznawcze i aplikacyjne 

   Borkowski, Bolesław; Cygański, Łukasz; Hamulczuk, Mariusz; Idzik, Marcin; Klimkowski, Cezary; Krawiec, Monika; Majewski, Edward; Rembisz, Włodzimierz; Stańko, Stanisław; Sulewski, Piotr; Wąs, Adam (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2009)
   Analiza struktury szeregów czasowych cen produktów rolnych. Ryzyko cenowe na rynku surowców rolnych. Ryzyko kursowe i cen światowych. Ryzyko dochodowe w kontekście zmian WPR - analiza scenariuszy. Uwarunkowania prognozowania ...
  • Zmiany systemu ubezpieczeń społecznych rolników a finanse państwa 

   Pawłowska-Tyszko, Joanna; Podstawka, Marian; Lelong, Pierre-Yves; Filipek-Kazimierczak, Sebastian (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2011)
   Istota ubezpieczeń społecznych - aspekt teoretyczny. Ubezpieczenia społeczne w rolnictwie. Organizacja i funkcjonowanie systemu KRUS. Ocena rolniczego systemu ubezpieczeń społecznych. System rolniczych ubezpieczeń społecznych ...