Show simple item record

dc.contributor.authorPawłowska, Aneta
dc.date.accessioned2016-08-23T18:06:53Z
dc.date.available2016-08-23T18:06:53Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.issn2300-2662
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/10199
dc.descriptionArtykuł wydano na licencji Commons CC-BY-NC-ND 3.0 Polska i został dodany do repozytorium przez przedstawiciela redakcji.pl_PL
dc.description.abstractW artykule przedstawiono wykorzystanie dotacji finansowych z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (MRPO) na lata 2007–2013 w turystyce. Cele strategiczne i operacyjne zawarte w MRPO 2007–2013 pozostają w korelacji z dokumentami strategicznymi na poziomie wojewódzkim, krajowym i europejskim, tj. ze Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011–2020, z Narodowymi Strategicznymi Ramami Odniesienia na lata 2007–2013 oraz ze Strategicznymi Wytycznymi Wspólnoty. Wyznaczone w strategiach rozwoju województw cele operacyjne i strategiczne wskazują kluczowe obszary dla rozwoju, w których systematycznie realizowane są kolejne inwestycje, także przy wsparciu środków unijnych. W województwie małopolskim inwestycje mające na celu poprawę atrakcyjności turystycznej łączą się z rozwojem kultury, sportu i możliwości rekreacji i wypoczynku. Projekty te finansowane są w ramach 3. Osi priorytetowej MRPO 2007–2013 „Turystyka i przemysł kulturowy”. Dotyczą rozwoju i modernizacji trzech elementów atrakcyjności turystycznej – walorów turystycznych, zagospodarowania turystycznego oraz dostępności komunikacyjnej. W artykule odwołano się do 54 przykładów dofinansowanych projektów wyszukując dane w Krajowym Systemie Informatycznym SIMIK 07–13 z wykorzystaniem słów kluczowych. Dane z zestawień Krajowego Systemu Informatycznego uzupełnione zostały o kategorie inwestycji sporządzone przez autorkę, mające na celu przedstawienie ilościowe i jakościowe poszczególnych elementów atrakcyjności turystycznej województwa małopolskiego, dla których rozwoju i modernizacji realizowane są projekty inwestycyjne.pl_PL
dc.description.abstractThe article presents the use of financial grants from the Malopolska Regional Operation Programme (MROP) for the years 2007 to 2013 in tourism. Strategic and operational objectives contained in the MROP 2007–2013 are in correlation with the strategic documents ate the regional, national and European level, such as the Development Strategy of Małopolska Region for 2011–2020, the National Strategic Reference Framework for the years 2007–2013 and the Community Strategic Guidelines on Cohesion. Appointed in development strategies of regions operational and strategic objectives indicate key areas for development, which are systematically being carried out a further investments, also with the supporting of EU funds. In Małopolska region investments aimed to improve tourist attractiveness are connected with the development of culture, sport, also with recreation and leisure possibilities. These projects are financed under the 3rd Priority Axis MRPO 2007–2013 “Tourism and cultural industries”. These projects relate to development and modernization of three elements of tourist attractiveness – tourist values, tourist development and the availability of transport. The article referenced to 54 examples of projects funded by searching of data in the National Information System SIMIK 07–13 by using keywords. Data from statements of the National Information System were supplemented with investment categories made by the author, designed to present quantitative and qualitative individual elements of tourist attractiveness of Małopolska region, for which the development and modernization investment projects are implemented.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherFundacja Obywatelskiego Rozwoju-Rykipl_PL
dc.rightsCreative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode
dc.subjectMałopolska Regional Operational Programme 2007–2013pl_PL
dc.subjecttourismpl_PL
dc.subjectMałopolski Regionalny Program Operacyjnypl_PL
dc.subjectturystykapl_PL
dc.titleWykorzystanie dotacji z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013 w turystycepl_PL
dc.title.alternativeUse of financial grants from the Malopolska Regional Operation Programme (MROP) for the years 2007–2013 in tourismpl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
dc.contributor.organizationZakład Gospodarki Turystycznej i Uzdrowiskowej, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński w Krakowiepl_PL
dc.description.epersonArtur Potocki
dc.rights.DELETETHISFIELDinfo:eu-repo/semantics/openAccess


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez
utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska