Show simple item record

dc.contributor.authorBiernat, Patrycja
dc.contributor.authorKwaczyńska, Ewa
dc.date.accessioned2016-09-05T09:12:38Z
dc.date.available2016-09-05T09:12:38Z
dc.date.issued2016-08
dc.identifier.issn2300-2662
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/10279
dc.description.abstractArtykuł dotyczy problematyki korupcji mogącej pojawiać się w jednostkach samorządu terytorialnego, a w szczególności ograniczeń legislacyjnych mających jej przeciwdziałać. Korupcja jest zjawiskiem powszechnie występującym od stuleci i niezwykle destrukcyjnym pod wieloma względami. Wiąże się ona z demoralizacją społeczną. Zjawisko to stanowi poważny problem społeczny, ponieważ prowadzi do destrukcji zaufania społecznego. Pod względem politycznym stanowi problem z tego względu, że niszczy wiarę w sens demokratycznego uczestnictwa obywateli w życiu społecznym. Natomiast ekonomiczny aspekt stanowi to, iż prowadzi do poważnych strat w gospodarce.pl_PL
dc.description.abstractThe article concerns the problems of corruption which could appear in local government units, particularly restrictions on legislative measures to counteract it. Corruption is a phenomenon commonly occurring for centuries and very destructive in many ways. It has to do with social demoralization. This phenomenon is a serious social problem because it leads to the destruction of public trust. Politically, it poses a problem for this reason that destroys faith in the meaning of democratic participation of citizens in society. In contrast, the economic aspect of this is that leads to serious damage to the economy.pl_PL
dc.publisherFundacja Obywatelskiego Rozwoju-Rykipl_PL
dc.rightsCreative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode
dc.subjectkorupcjapl_PL
dc.subjectsamorząd terytorialnypl_PL
dc.subjectcorruptionpl_PL
dc.subjectlocal governmentpl_PL
dc.titleOgraniczenia antykorupcyjne radnych jednostek samorządu terytorialnegopl_PL
dc.title.alternativeAnti-corruption limitations for local government councilorspl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
dc.contributor.organizationWydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiupl_PL
dc.description.epersonArtur Potocki
dc.rights.DELETETHISFIELDinfo:eu-repo/semantics/openAccess


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez
utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska