Show simple item record

dc.contributor.authorWdowiak, Michał
dc.date.accessioned2016-09-12T08:26:03Z
dc.date.available2016-09-12T08:26:03Z
dc.date.issued2016-08
dc.identifier.issn2300-2662
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/10370
dc.description.abstractBiegły sądowy powinien być ekspertem. Jeśli nim nie jest, wówczas może przygotować nierzetelną opinię. Ma to miejsce przynajmniej w trzech sytuacjach. Pierwszej – biegły sądowy jest ekspertem, posiada wiadomości specjalne, ale nie wykorzystuje właściwych metod badawczych, zgodnie z aktualnym stanem nauki lub sztuki. Drugiej – biegły jest ekspertem, uważa że posiada wiadomości specjalne, ale faktycznie nie posiada wiedzy i doświadczenia zawodowego z określonej dziedziny. Trzeciej – biegły nie jest ekspertem, nie posiada wiadomości specjalnych, nie wie jakie są właściwe metody badawcze. Biegły ma wolność wyboru metody badawczej wykorzystanej w opinii, a sąd rozważa wszechstronnie materiał dowodowy w oparciu o zasadę swobody oceny dowodów. O ile, ignorancja biegłego nie zostanie ujawniona przez strony lub sąd przed zamknięciem rozprawy, następstwem tego może być wydanie orzeczenia opartego na wadliwej podstawie faktycznej.pl_PL
dc.description.abstractA court expert shall be the expert. If he is not, then he might prepare an incorrect opinion. It is at least in three situations. The first – a court expert is an expert, he has a special knowledge, but he does not use appropriate research methods, according to the current state of science or art. The second – a court expert is an expert, believes that he possesses a special knowledge, but actually he cannot demonstrate profesional knowledge and experience with the specified field. The third – a court expert is not an expert, he does not possess a special knowledge and he does not know appriopriate research methods. The expert has the freedom to choose research methods used in the opinion, and the court is considering comprehensive all evidence material on the basis of the principle of freedom to assess the evidence. So far, the ignorance of an expert shall not be disclosed by the parties or the Court before closing the hearing, the result may be a judgement based on flawed legal basis.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherFundacja Obywatelskiego Rozwoju-Rykipl_PL
dc.rightsCreative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode
dc.subjectignorancepl_PL
dc.subjectcourt expertpl_PL
dc.subjectignorancjapl_PL
dc.subjectbiegły sądowypl_PL
dc.titleOcena dokumentu przez biegłego sądowego w postępowaniu cywilnympl_PL
dc.title.alternativeThe assessment of document by the court expert in civil proceedingspl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
dc.contributor.organizationWydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Gdańskipl_PL
dc.description.epersonArtur Potocki
dc.rights.DELETETHISFIELDinfo:eu-repo/semantics/openAccess


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez
utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska