Show simple item record

dc.contributor.authorDworniczak, Janusz
dc.contributor.authorWróblewski, Radosław
dc.contributor.authorRudowski, Stanisław
dc.contributor.authorSitkiewicz, Patryk
dc.contributor.authorBieszk, Malwina
dc.date.accessioned2017-01-04T14:33:36Z
dc.date.available2017-01-04T14:33:36Z
dc.date.issued2017-01
dc.identifier.citationDworniczak J., Wróblewski R., Rudowski S., Sitkiewicz P., Bieszk M. (2017). Bottom structure of selected basins in the Port of Gdynia. Bulletin of the Maritime Institute in Gdańsk 32: 1–7. DOI: 10.5604/12307424.1223968pl_PL
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/11124
dc.description.abstractBottom structure of the basins in the Port of Gdynia, Poland, was analysed based on the archival materials of the Department of Operational Oceanography of Marine Institute in Gdańsk, particularly seismic profiles and macroscopic descriptions of sediment cores. Seismic profiling and core collection were performed in selected basins and within the fairway. The rich source material was used to draw a detailed bathymetric map of the bottom of the basins, a map of surface sediments, and a synthetic geological cross-section. A considerable variation in bottom depth within the analysed basins was observed. Bedrock sediments comprised Miocene sands and silts covered with glacial and fluvioglacial sediments, which reach the surface of the water, especially in the central part of the fairway. Within the eastern part of the fairway, fluvioglacial sediments are covered with marine sediments related to the Littorina transgression. Within the inner port and in the outport, a series of glacial and fluvioglacial sediments are covered with a thick (about 10 m) series of glaciolacustrine and lacustrine sediments, which in turn is covered with fluvial and deltaic sediments. The surface of the bottom is composed of contemporary, anthropogenically modified sediments. The map of surface sediments of the bottom corresponds to the geological map on the horizon of about 10 meters beneath land surface.pl_PL
dc.description.abstractW ramach opracowania budowy dna basenów portowych Portu Gdynia wykorzystano materiały archiwalne Zakładu Oceanografii Operacyjnej Instytutu Morskiego w Gdańsku, tj. profile sejsmiczne oraz opisy makroskopowe rdzeni osadów. Profilowanie sejsmiczne oraz pobór rdzeni wykonano w wybranych basenach oraz w obrębie podejściowego toru wodnego. Bogaty materiał źródłowy posłużył do opracowania szczegółowej mapy batymetrycznej dna basenów, mapy osadów powierzchniowych oraz syntetycznego przekroju geologicznego. Stwierdzono znaczne zróżnicowanie głębokości dna w obrębie analizowanych akwenów. Osady podłoża to piaski i muły mioceńskie, na których zalegają osady lodowcowe oraz wodnolodowcowe wychodzące – zwłaszcza w centralnej części podejściowego toru wodnego – na powierzchnię. W obrębie wschodniej części toru wodnego na osadach wodnolodowcowych zalegają osady morskie związane z transgresją litorynową. Na obszarze portu wewnętrznego oraz w awanporcie seria osadów lodowcowych i wodnolodowcowych przykryta jest miąższą (około 10 m) serią osadów jeziorno-lodowcowych i jeziornych, na których zalegają osady o charakterze rzecznym i deltowym Powierzchnię dna budują osady współczesne, zmienione antropogenicznie. Mapa osadów powierzchniowych dna odpowiada mapie geologicznej na poziomie około -10 m.pl_PL
dc.description.sponsorshipInstytut Morski w Gdańskupl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherIndex Copernicus Sp. z o.o.pl_PL
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode
dc.subjectSES profilingen
dc.subjectvibrocoreren
dc.subjectbottom sedimentsen
dc.subjectGulf of Gdańsken
dc.subjectPolanden
dc.titleBottom structure of selected basins in the Port of Gdyniaen
dc.title.alternativeBudowa dna wybranych basenów Portu Gdyniapl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
dc.contributor.organizationMaritime Institute in Gdańsk, Department of Operational Oceanographypl_PL
dc.contributor.organizationUniversity of Gdańsk, Institute of Geography, Department of Geomorphology and Quaternary Geologypl_PL
dc.description.epersonPatryk Sitkiewicz
dc.rights.DELETETHISFIELDinfo:eu-repo/semantics/openAccess


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International