Show simple item record

dc.contributor.authorPolcyn, Jan
dc.contributor.authorCzyżewski, Bazyli
dc.date.accessioned2017-01-16T11:20:22Z
dc.date.available2017-01-16T11:20:22Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationPolcyn, J., Czyżewski, B., 2016, Maximizing the quality of education by measuring the educational added value in secondary school technical type on the basis of exam results, Management, Vol. 20, No. 2, pp. 360-378, DOI: 10.1515/manment-2015-0070pl_PL
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/11232
dc.description.abstractThe rationale for this study is the search for ways to optimize expenditures on secondary vocational education. Optimization activities should lead to the creation of high quality human capital in the society. The purpose of this study is to verify the view indicating that schools with fewer students achieve higher learning outcomes. Nine classes were selected from a group of all secondary technical schools in Poland (N = 1683). Each class consisted of twenty schools selected by the average annual number of graduates in 2013-2015. A univariate analysis ANOVA was then carried out. The dependent variables were educational added values for matriculation exams in Polish language, the humanities, mathematics and natural sciences. The quality predictor in this study was classes determined by the average number of graduates. The study has led to the conclusion that higher learning outcomes expressed by the average educational added value are achieved in schools with more students. The highest average learning outcomes were achieved in schools with the number of students ranging from 564 to 640. It has also been shown that the average educational added value increases with the number of students in school. It may be supposed that certain numbers of students in school should not be exceeded; however, due to the lack of schools with the number of students far exceeding those in schools covered in this study, it was not possible to determine the maximum number of students in secondary technical schools that would allow them to obtain the expected learning outcomes.pl_PL
dc.description.abstractUzasadnieniem dla podjętego tematu badań jest poszukiwanie dróg optymalizacji nakładów na średnie szkolnictwo zawodowe. Kierunki działań optymalizacyjnych powinny prowadzić do kreowania wysokiej jakości kapitału ludzkiego społeczeństwa. Jako cel analiz przyjęto zweryfi kowanie poglądu wskazującego, że w szkołach liczebnie mniejszych osiąga się wyższe wyniki nauczania. Ze zbioru wszystkich techników w Polsce (N=1683) wytypowano 9 klas. Każda klasa składała się z 20 szkół wytypowanych według średniej rocznej liczby absolwentów w latach 2013-2015. Następnie przeprowadzono jednoczynnikową analizę ANOVA przyjmując jako zmienne zależne wartości edukacyjnej wartości dodanej dla egzaminów maturalnych z języka polskiego, grupy przedmiotów humanistycznych, matematyki oraz grupy przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Predykatorem jakościowym w omawianej analizie były klasy wyznaczone według średniej ilości absolwentów. Przeprowadzone badania doprowadziły do konkluzji, że wyższe wyniki nauczania wyrażane średnią edukacyjną wartością dodaną uzyskuje się w szkołach liczebnie większych. Najwyższe średnie wyniki nauczania osiągnięto w szkołach o liczebności uczniów z przedziału od 644 do 720. Można nawet zauważyć pewną tendencję, potwierdzaną średnimi wynikami edukacyjnej wartości dodanej, wskazującą, że badana wielkość wzrasta wraz ze wzrostem liczebności szkoły. Przypuszczać należy, że wzrost liczebności szkół posiada pewną wartość maksimum, jednak ze względu na brak szkół o liczebności uczniów znacznie przekraczających rozmiary analizowanych szkół, nie pozwolił na wyznaczenie granicy wskazującej na maksymalny rozmiar szkoły typu technikum, pozwalającej na uzyskiwanie oczekiwanych efektów kształcenia.pl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.rightsCreative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode
dc.subjectthe optimal number of students in schoolpl_PL
dc.subjectANOVApl_PL
dc.subjecteducational added valuepl_PL
dc.subjectthe number of students in schoolspl_PL
dc.subjectANOVApl_PL
dc.subjectedukacyjna wartość dodanapl_PL
dc.subjectliczebność szkółpl_PL
dc.subjectoptymalna wielkość szkołypl_PL
dc.titleMaximizing the quality of education by measuring the educational added value in secondary school technical type on the basis of exam resultspl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
dc.contributor.organizationStanislaw Staszic University of Applied Sciences in Pilapl_PL
dc.contributor.organizationUniwersytet Ekonomiczny w Poznaniupl_PL
dc.description.epersonJan Polcyn
dc.rights.DELETETHISFIELDinfo:eu-repo/semantics/openAccess


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska