Show simple item record

dc.contributor.authorPolcyn, Jan
dc.contributor.authorGawrysiak, Maciej
dc.date.accessioned2017-01-16T11:37:51Z
dc.date.available2017-01-16T11:37:51Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationPolcyn, J., Gawrysiak, M., 2016, Aktywność zawodowa młodzieży a decyzje o podjęciu studiów wyższych - przyczynek do dalszych badań, Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej, Nr 9(2016) s. 347-369pl_PL
dc.identifier.issn1899-9573
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/11236
dc.description.abstractTeoria kapitału ludzkiego zakłada, że kształcenie młodych ludzi na uczelniach wyższych przełoży się w sposób bezpośredni na rozwój ekonomiczny i wzrost PKB. Obserwowane w wielu krajach zjawiska budzą wątpliwości co do działania tej teorii. Stan ten może wpłynąć na decyzje młodzieży, która w obecnych czasach jest szczególnie zagrożona bezrobociem. Jest to szczególnie ważne w kontekście postępującego starzenia się społeczeństwa. Analizując dane z Polski przy podziale NTS-3 pod kątem form aktywności zawodowej i korzystając z danych opisujących otoczenie młodych ludzi, pojawia się pytanie: Jakie czynniki wpływają w największym stopniu na zainteresowanie studiami wyższymi młodzieży w Polsce? Celem artykułu jest zatem wskazanie przy pomocy modelu stacjonarnego czynników które mają największy wpływ na decyzję młodzieży związaną z podjęciem studiów wyższych. Przeprowadzono modelowanie zależności przy użyciu UMNK z korektą heteroskedastyczności. Wyniki modelowania wskazują, że największy wpływ na zainteresowanie studiami wyższymi (zdefiniowanymi jako stosunek średniej ilości studentów na uczelniach wyższych w latach 2012–2014 w danym podregionie do średniej ilości absolwentów szkół ponadgimnazjalnych) mają takie cechy powiatów jak: stosunek ilości osób bezrobotnych do 24 roku życia do ilości bezrobotnych ogółem, odsetek bezrobotnych z wykształceniem średnim, przeciętne wynagrodzenie, średnia wartość dochodu na 1 mieszkańca. Przy czym bezrobocie działa negatywnie na zainteresowanie, pozytywny efekt mają przeciętne wynagrodzenie i średnia wartość dochodu na 1 mieszkańcapl_PL
dc.description.abstractAnalyzing data from subregions in Poland (NTS-3) including forms of economic activity and data describing the environment of young people following question arises: What factors, affect most, the interest in higher studies of young Poles? The aim of this article is therefore to determine factors that have the greatest impact on the decision of young people associated with taking higher education using a stationary model. Modeling was carried out using UMNK with the correction of heteroskedasticity. The modeling results indicate that the greatest impact on interest in higher studies (defined as the ratio of the average number of students in higher education in 2012–2014 in the sub-region to the average number of graduates of secondary schools) have following features: the ratio of unemployed people under 24 years of age to the number of unemployed, the proportion of the unemployed with secondary education, the average salary, the average value of budget revenue of local governments per capita. At the same time, unemployment acts negatively on the interest, the positive effect comes with growth of average salary and the average value of budget revenue of local governments per capita.en
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy
dc.rightsCreative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode
dc.subjectszkolnictwo wyższepl_PL
dc.subjectNEETpl_PL
dc.subjectedukacjapl_PL
dc.subjectbezrobociepl_PL
dc.subjectaktywność zawodowapl_PL
dc.subjecthigher educationen
dc.subjectNEETen
dc.subjecteducationen
dc.subjectunemploymenten
dc.subjecteconomic activityen
dc.titleAktywność zawodowa młodzieży a decyzje o podjęciu studiów wyższych - przyczynek do dalszych badańpl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
dc.contributor.organizationStanislaw Staszic University of Applied Sciences in Pilapl_PL
dc.description.epersonJan Polcyn
dc.rights.DELETETHISFIELDinfo:eu-repo/semantics/openAccess


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska