Show simple item record

dc.contributor.authorRadziwinowiczówna, Agnieszka
dc.date.accessioned2017-04-14T15:38:23Z
dc.date.available2017-04-14T15:38:23Z
dc.date.issued2017-04
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/11902
dc.description.abstractWedług Saskii Sassen (2012, 119) współczesne granice wznoszone są nie tyle przeciw innym suwerenom, ile przeciw pozapaństwowym transnarodowym aktorom, w tym migrantom. Autonomia migracji tych ostatnich stanowi akt oporu przeciw reżimowi granic. Kontrole prowadzone na granicy i w głębi państwowego terytorium mają na celu wykrycie i zdyscyplinowanie jednostek, których mobilność kwestionuje suwerenność. Jak zauważają między innymi William Walters (2010) i Nicholas De Genova (2010), zarówno deportacje jak i zagrożenie nimi, czyli deportowalność migrantów, wytwarzają suwerenność nowoczesnego państwa narodowego w obliczu niezgodnych z prawem międzynarodowych migracji, co postrzegane jest jako „utrata kontroli”. W artykule podejmuje się próbę dialektycznego połączenia teorii dotyczącej poziomu makro (państwowa suwerenność, system kapitalistyczny opierający się na imigranckiej sile roboczej) oraz poziomu mikro (indywidualne doświadczenie deportacji). Jego autorka, bazując na narracjach osób deportowanych, ukazuje, jak doświadczyli oni przemocy użytej wobec nich podczas deportacji. Poddany analizom materiał empiryczny autorka zebrała w toku etnograficznych panelowych badań terenowych w Meksyku dotyczących subiektywnego doświadczenia deportacji. Między 2012 a 2014 rokiem prowadziła je w pueblo San Ángel w regionie Dolna Mixteca w stanie Oaxaca. Artykuł bazuje na wywiadach pogłębionych z 27 mieszkańcami pueblo, którzy między 2006 a 2012 rokiem zostali deportowani ze Stanów Zjednoczonych Ameryki. Deportacja stanowiła doświadczenie państwa amerykańskiego dla tych kobiet i mężczyzn, który przekroczywszy zieloną granicę USA starali się pozostać w sferze, którą autorka nazywa cienistą strefą „nielegalności”. Artykuł prezentuje analizę faz deportacji (zatrzymanie, areszt, sąd imigracyjny, transfer, początkowy pobyt w Meksyku) i rodzajów przemocy doświadczanych na każdym z nich. Konieczne jest bowiem uwzględnienie innych rodzajów przemocy niż wyłącznie fizyczna, w tym jej typów obiektywnych (Žižek 2010), czyli takich, których sprawcę trudno jest określić: strukturalnej (Galtung 1969) i symbolicznej (Bourdieu, Wacquant 2001). Jak ukazuje autorka, przemoc symboliczna może prowadzić do rezygnacji z wniesienia apelacji od nakazu deportacji. Prezentując wyniki badań terenowych autorka opisuje, jak przemoc użyta wobec migrantów rekonstruuje amerykańską suwerenność w miejscu cienistej strefy nielegalności.pl
dc.description.abstractAccording to Saskia Sassen (2012), contemporary borders are not erected against other sovereigns, but against nonstate transnational actors, migrants among them. The autonomy of migration of the latter is an act of resistance against the border regimes. Border and immigration controls aim at detecting and disciplining individuals, whose mobility questions state sovereignty. As Walters (2002) and De Genova (2010) notice, deportation and their sheer possibility, or deportability of migrants, produce sovereignty in the face of uncontrolled border-crossings, perceived by the states as a disturbing symptom of ‘losing control.’ The paper dialectically joins the theories concerning the macrolevel (state sovereignty, capitalist system relying on the immigrant labor force) and the level micro (the individual experience of deportation). The author presents the types of violence they experienced throughout the process of deportation. The analyzed ethnographic material is an outcome of the fieldwork conducted between 2012 and 2014 in the pueblo San Ángel in Lower Mixteca in the Mexican state of Oaxaca. Qualitative interviews with 27 inhabitants of pueblo who were deported from the US between 2006 and 2012 are the basis of the analysis. Deportation was an experience of the US state for this women and men who attempted to remain ‘in the shadows.’ The article presents the analysis of the phases of deportation (detection, detention, immigration court, transfer and return to Mexico) and the types of violence experienced. It is necessary to include also types of violence other than the physical, among them the objective types of violence: (Žižek 2010): the structural (Galtung 1969) and the symbolic (Bourdieu, Wacquant 2001). The author demonstrates that symbolic violence can lead to resigning from appealing against the deportation order. The author describes how violence used against migrants reconstructs the US sovereignty in lieu of ‘the shadows’ where the migrants lived.en
dc.language.isopl
dc.publisherOśrodek Badań nad Migracjamipl
dc.rightsDozwolony użytek*
dc.subjectprzemocpl
dc.subjectsuwerennośćpl
dc.subjectmigracjepl
dc.subjectdeportacjapl
dc.subjectMeksykpl
dc.subjectStany Zjednoczone Amerykipl
dc.subjectviolencepl
dc.subjectsovereigntypl
dc.subjectmigrationspl
dc.subjectdeportationpl
dc.subjectMexicopl
dc.subjectUnited States of Americapl
dc.titleDoświadczenie przemocy w trakcie deportacji: Przypadek Meksykanów „wydalonych” ze Stanów Zjednoczonych Amerykipl
dc.title.alternativeThe Experience of Violence in Deportation: The Case of Mexicans “Removed” from the United States of Americaen
dc.typeworkingPaperpl
dc.contributor.organizationOśrodek Badań nad Migracjami, Uniwersytet Warszawskipl


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Dozwolony użytek
Using this material is possible in accordance with the relevant provisions of fair use or other exceptions provided by law. Other use requires the consent of the holder.