Najnowsze pozycje

 • Motyw apokalipsy w powieści ,,Dies irae" Josefa Kopty 

  Pająk, Patrycjusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2004)
  Analiza problematyki etycznej w powieści ,,Dies irae" Josefa Kopty, wydanej w 1945 roku, w kontekście sytuacji literatury czeskiej czasów Protektoratu Czech i Moraw
 • Definicja kognitywna leksemu muž 

  Głowienka, Katarzyna (Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2018)
  Tematem niniejszej pracy było stworzenie definicji kognitywnej leksemu muž w języku czeskim. W tym celu została wykorzystana metoda badania językowego obrazu świata, zaproponowana przez Jerzego Bartmińskiego, polegająca ...
 • Pisanie siebie: Miljenko Jergović i kwestia tożsamości 

  Zakrzewska, Urszula (Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2018)
  Przedmiotem niniejszej pracy jest tożsamość Miljenka Jergovicia ze szczególnym uwzględnieniem jej narracyjnego charakteru. Autorka pracy dokonuje analizy na podstawie przeprowadzanych z pisarzem wywiadów oraz literatury ...
 • Amerykański serial Friends w przekładzie czeskim i polskim – analiza wybranych zagadnień 

  Kowalska, Agata Anna (2018)
  Celem niniejszej pracy dyplomowej jest analiza sposobów tłumaczenia zagadnień problematycznych, których trudność polega na konieczności dokonania transferu określonych elementów kulturowych bądź językowych, typowych dla ...
 • Tworzenie miejsca alternatywnego na przykładzie AKC Metelkova mesto 

  Lorens, Aleksandra (Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2018)
  Praca przedstawia fenomen alternatywnego centrum kulturowego Metelkova mesto w Lublanie. Metelkova powstała w wyjątkowych okolicznościach i dziś może funkcjonować jako żywy pomnik słoweńskiej transformacji ustrojowej i ...
 • Czy może istnieć prawosławny Chorwat? Wokół koncepcji utworzenia Chorwackiej Cerkwi Prawosławnej 

  Feder, Aleksandra (Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2018)
  Niniejsza praca podejmuje problematykę prawosławia na terenach Chorwacji. Zważywszy na obecny od wielu lat podział na prawosławnych Serbów i Chorwatów katolików, zadaje pytanie, czy w społeczeństwie możliwe jest istnienie ...
 • Deklaracija o zajedničkom jeziku 2017 a serbska polityka językowa 

  Biegańska, Karolina Katarzyna (Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2018)
  Celem niniejszej pracy jest odpowiedź na pytanie, jakie miejsce we współczesnej, zróżnicowanej serbskiej polityce językowej zajmuje Deklaracija o zajedničkom jeziku z marca 2017 roku, ogłoszona w ramach projektu „Jezici i ...
 • Tradycyjny obraz konfesji na Śląsku Cieszyńskim na podstawie źródeł folklorystycznych 

  Greń, Zbigniew (Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2016)
  Celem artykułu jest charakterystyka wizerunków religii I ich wyznawców z historycznego punktu widzenia, na podstawie tekstów folklorystycznych z regionu Śląska Cieszyńskiego. Wyniki analizy wskazują, iż wizerunki te ...
 • Język młodzieży z Zaolzia w Internecie 

  Greń, Zbigniew (Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2007)
  Celem niniejszego artykułu jest opis języka tekstów internetowych młodzieży z Zaolzia w Republice Czeskiej. Teksty te pisane są gwarą zachodnio-cieszyńską, wykazują jednak dużą zależność od czeskiego języka literackiego, ...
 • Konstrukcija reči o + navedek v knjigi Rudija Šeliga Poganstvo 

  Greń, Zbigniew (Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2016)
  Postavil sem si za nalogo v tem članku opredeliti vlogo konstrukcije reči o + navedek v knjigi Rudija Šeliga Poganstvo, v primerjavi z drugimi načini reprodukcije. Posebna vloga konstrukcije reči o + navedek je v celotnem ...
 • Język dokumentów czeskich kancelarii królewskiej na Wawelu 

  Greń, Zbigniew (Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2010)
  Czeskie teksty z Metryki Koronnej zostały napisane ze stosunkowo dobrą znajomością czeszczyzny. Ilość polonizmów nie jest wysoka, w większości chodzi o cechy, które najtrudniej wychwycić jako cechy różnicujące, to jest o ...
 • Tożsamość śląska: etniczna czy regionalna? 

  Greń, Zbigniew (Instytut Slawistyki PAN, Fundacja Slawistyczna, 2014)
  The Silesian identity – ethnic or regional? The aim of this paper is to examine a problem of the Silesian identity in historical and contemporary points of view. The analysis based on the data from the Austro-Hungarian, ...
 • Parametry socjolingwistyczne w badaniach językowych na pograniczu 

  Greń, Zbigniew (Księgarnia Akademicka, 2012)
  Celem artykułu jest analiza wpływu parametrów o charakterze socjolingwistycznym na funkcjonowanie kodów w warunkach pogranicza językowego. Chodzi w gruncie rzeczy o pogranicze języków typologicznie i genetycznie bliskich, ...
 • Śląska lokalność w Internecie 

  Greń, Zbigniew (Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, 2008)
  W artykule przedstawiono formy istnienia społeczności lokalnych w świecie wirtualnym na Śląsku, a więc w regionie o mocnej tradycji tożsamości lokalnej i regionalnej. Globalna sieć pozwala na przekraczanie ograniczeń świata ...
 • Komunikacja językowa w kontaktach interetnicznych na masową skalę 

  Greń, Zbigniew (Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2001)
  W artykule przedstawiono wnioski z badań socjolingwistycznych na pograniczu polsko-czeskim i z obserwacji komunikacji językowej w pasie przygranicznym, z odwołaniem do sytuacji językowej na tym terenie w przeszłości, Wnioski ...
 • Zakres wpływów niemieckich w leksyce gwar Śląska Cieszyńskiego 

  Greń, Zbigniew (Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej Uniwersytetu Warszawskiego, 2006)
 • Wizerunek Cygana i Roma w prasie czeskiej 

  Greń, Zbigniew (Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej Uniwersytetu Warszawskiego, 2010)
 • Problematyka językowa w górnośląskich i zaolziańskich dyskusjach internetowych 

  Greń, Zbigniew (Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej Uniwersytetu Warszawskiego, 2009)
 • Obraz Cygana i Cyganki w folklorze Śląska Cieszyńskiego 

  Greń, Zbigniew (Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej Uniwersytetu Wrszawskiego, 2008)
 • Ojczyzna i siedziba Drakuli, czyli złe miejsce w Europie 

  Pająk, Patrycjusz (2014)
  Artykuł o kulturowym znaczeniu przestrzeni fabularnej w powieści Drakula (1897) Brama Stokera.

zobacz więcej