Recent Submissions

 • Pojęcie sekta na mentalnej mapie świata w społeczności wielowyznaniowej 

  Greń, Zbigniew (Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, 2019)
  Artykuł przedstawia pojęcie „sekta religijna” na konfesyjnej mapie mentalnej na pograniczu polsko-czeskim, na Śląsku Cieszyńskim. Jest to region wielowyznaniowy, zamieszkiwany przez wyznawców kilkunastu Kościołów. ...
 • Spory religijne w prasie Śląska Cieszyńskiego 

  Greń, Zbigniew (Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki; Bel Studio Sp. z o.o., 2018)
  W artykule niniejszym postawiono sobie za cel analizę sporów religijnych na Śląsku Cieszyńskim, przebiegających w sferze publicznej w prasie regionalnej. Ze względu na tematykę sporów analizie poddano prasę o jasnej i ...
 • Gwary Śląska Cieszyńskiego w Internecie 

  Greń, Zbigniew (Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, 2019)
  The aim of the article is to analyze the functioning of Cieszyn dialects on the Internet. On the one hand, we want to describe the functions that this code fulfills, both in primary and secondary use, and to provide a ...
 • Egzystencjalizm w prozie Richarda Weinera 

  Pająk, Patrycjusz (2001)
 • Symbolika łużyckich emblematów narodowych 

  Pająk, Patrycjusz (Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej Uniwersytetu Warszawskiego, 1998)
 • O literackiej kanonizacji wampira Savy Savanovicia na tle literatury wampirycznej XIX wieku 

  Pająk, Patrycjusz (Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2017)
 • Tożsamość między kulturami w noweli »Dům U Tonoucí hvězdy« Juliusa Zeyera 

  Pająk, Patrycjusz (Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej Uniwersytetu Warszawskiego, 2004)
 • Sobowtór w Pradze (filmowej) 

  Pająk, Patrycjusz (Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2017)
 • Motyw apokalipsy w powieści ,,Dies irae" Josefa Kopty 

  Pająk, Patrycjusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2004)
  Analiza problematyki etycznej w powieści ,,Dies irae" Josefa Kopty, wydanej w 1945 roku, w kontekście sytuacji literatury czeskiej czasów Protektoratu Czech i Moraw
 • Definicja kognitywna leksemu muž 

  Głowienka, Katarzyna (Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2018)
  Tematem niniejszej pracy było stworzenie definicji kognitywnej leksemu muž w języku czeskim. W tym celu została wykorzystana metoda badania językowego obrazu świata, zaproponowana przez Jerzego Bartmińskiego, polegająca ...
 • Pisanie siebie: Miljenko Jergović i kwestia tożsamości 

  Zakrzewska, Urszula (Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2018)
  Przedmiotem niniejszej pracy jest tożsamość Miljenka Jergovicia ze szczególnym uwzględnieniem jej narracyjnego charakteru. Autorka pracy dokonuje analizy na podstawie przeprowadzanych z pisarzem wywiadów oraz literatury ...
 • Amerykański serial Friends w przekładzie czeskim i polskim – analiza wybranych zagadnień 

  Kowalska, Agata Anna (2018)
  Celem niniejszej pracy dyplomowej jest analiza sposobów tłumaczenia zagadnień problematycznych, których trudność polega na konieczności dokonania transferu określonych elementów kulturowych bądź językowych, typowych dla ...
 • Tworzenie miejsca alternatywnego na przykładzie AKC Metelkova mesto 

  Lorens, Aleksandra (Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2018)
  Praca przedstawia fenomen alternatywnego centrum kulturowego Metelkova mesto w Lublanie. Metelkova powstała w wyjątkowych okolicznościach i dziś może funkcjonować jako żywy pomnik słoweńskiej transformacji ustrojowej i ...
 • Czy może istnieć prawosławny Chorwat? Wokół koncepcji utworzenia Chorwackiej Cerkwi Prawosławnej 

  Feder, Aleksandra (Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2018)
  Niniejsza praca podejmuje problematykę prawosławia na terenach Chorwacji. Zważywszy na obecny od wielu lat podział na prawosławnych Serbów i Chorwatów katolików, zadaje pytanie, czy w społeczeństwie możliwe jest istnienie ...
 • Deklaracija o zajedničkom jeziku 2017 a serbska polityka językowa 

  Biegańska, Karolina Katarzyna (Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2018)
  Celem niniejszej pracy jest odpowiedź na pytanie, jakie miejsce we współczesnej, zróżnicowanej serbskiej polityce językowej zajmuje Deklaracija o zajedničkom jeziku z marca 2017 roku, ogłoszona w ramach projektu „Jezici i ...
 • Tradycyjny obraz konfesji na Śląsku Cieszyńskim na podstawie źródeł folklorystycznych 

  Greń, Zbigniew (Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2016)
  Celem artykułu jest charakterystyka wizerunków religii I ich wyznawców z historycznego punktu widzenia, na podstawie tekstów folklorystycznych z regionu Śląska Cieszyńskiego. Wyniki analizy wskazują, iż wizerunki te ...
 • Język młodzieży z Zaolzia w Internecie 

  Greń, Zbigniew (Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2007)
  Celem niniejszego artykułu jest opis języka tekstów internetowych młodzieży z Zaolzia w Republice Czeskiej. Teksty te pisane są gwarą zachodnio-cieszyńską, wykazują jednak dużą zależność od czeskiego języka literackiego, ...
 • Konstrukcija reči o + navedek v knjigi Rudija Šeliga Poganstvo 

  Greń, Zbigniew (Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2016)
  Postavil sem si za nalogo v tem članku opredeliti vlogo konstrukcije reči o + navedek v knjigi Rudija Šeliga Poganstvo, v primerjavi z drugimi načini reprodukcije. Posebna vloga konstrukcije reči o + navedek je v celotnem ...
 • Język dokumentów czeskich kancelarii królewskiej na Wawelu 

  Greń, Zbigniew (Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2010)
  Czeskie teksty z Metryki Koronnej zostały napisane ze stosunkowo dobrą znajomością czeszczyzny. Ilość polonizmów nie jest wysoka, w większości chodzi o cechy, które najtrudniej wychwycić jako cechy różnicujące, to jest o ...
 • Tożsamość śląska: etniczna czy regionalna? 

  Greń, Zbigniew (Instytut Slawistyki PAN, Fundacja Slawistyczna, 2014)
  The Silesian identity – ethnic or regional? The aim of this paper is to examine a problem of the Silesian identity in historical and contemporary points of view. The analysis based on the data from the Austro-Hungarian, ...

View more