Show simple item record

dc.contributor.authorKindler, Marta
dc.contributor.authorWójcikowska-Baniak, Katarzyna
dc.date.accessioned2018-06-04T11:17:58Z
dc.date.available2018-06-04T11:17:58Z
dc.date.issued2018-05-31
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/15423
dc.description.abstractCelem raportu jest analiza mechanizmów tworzenia sieci społecznych migrantów oraz znaczenia sieci w procesie ich codziennej integracji, rozumianej jako (współ)działanie w istotnych dla ludzi obszarach życia, takich jak praca, edukacja czy czas wolny. Podstawę analizy stanowią dane z badania jakościowego przeprowadzonego wśród migrantów z Ukrainy, pracujących zarówno w pierwotnym, jak i we wtórnym sektorze rynku pracy w Polsce, zgromadzone w ramach projektu „Sieci migranckie a integracja migrantów ukraińskich w Polsce – analiza zależności w ujęciu ilościowym i jakościowym”. W pierwszej części raportu analizujemy mechanizmy nawiązywania więzi migrantów z innymi Ukraińcami oraz Polakami – w środowisku pracy, na uczelni czy w ramach grup hobbystycznych. Pokazujemy, że sieci migrantów charakteryzuje homogeniczność w kilku wymiarach: narodowości, pochodzenia regionalnego, doświadczeń migracyjnych i społeczno-zawodowym statusie oraz wyjaśniamy przyczyny niewielkiej różnorodności. Druga część raportu dotyczy roli, jaką odgrywają sieci społeczne w dostarczaniu wsparcia instrumentalnego oraz emocjonalnego. Identyfikujemy zasoby, do których migranci mają dostęp w swoich sieciach i ich znaczenie dla integracji w wymiarze ekonomicznym, prawnym i społeczno-kulturowym. Udowadniamy, że migranci mogą w satysfakcjonujący dla nich sposób realizować swoje cele migracyjne, opierając się przede wszystkim na więziach z innymi Ukraińcami, a relacje z Polakami nie mają wpływu na subiektywne poczucie integracji w Polsce.pl
dc.description.abstractThe aim of the report is the analysis of mechanisms behind labour migrants’ social network formation and the role of networks in the process of everyday integration, understood as interaction in vital areas of people’s lives, such as work, education or free time. The analysis is based on data deriving from a qualitative research conducted among Ukrainian labour migrants working in both the primary and the secondary labour market sector in Poland. In the first part of the report we analyse the mechanisms of Ukrainian labour migrants’ tie formation with other Ukrainians and with Poles – in the work environment, during studies or through hobby groups. We show that the migrants’ networks are characterised by homogeneity in various dimensions: nationality, regional origin, migration experience and socio-occupational status and we identify the reasons behind this. The second part of the report concerns the role of social networks in providing instrumental and emotional support. We distinguish resources, to which migrants have access through their social networks and their meaning for integration in economic, legal and socio-cultural dimensions. According to our research results, migrants can in a satisfactory way accomplish their migration goals, relying primarily on ties to other Ukrainians, and ties to Poles do not have an impact on the their sense of feeling integrated in Poland.pl
dc.description.sponsorshipProjekt nr 2014/15/D/HS4/01234 jest finansowany z grantu otrzymanego z Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu Sonata 8 (2015-2019).
dc.language.isopl
dc.publisherOśrodek Badań nad Migracjamipl
dc.rightsDozwolony użytek*
dc.subjectsieci społecznepl
dc.subjectkapitał społecznypl
dc.subjectintegracjapl
dc.subjectpracownicy migranccy z Ukrainypl
dc.subjectPolskapl
dc.subjectsocial networkspl
dc.subjectsocial capitalpl
dc.subjectintegrationpl
dc.subjectmigrant workers from Ukrainepl
dc.subjectPolandpl
dc.titleSieci społeczne a integracja migrantów ukraińskich w Polsce. Raport z badań jakościowychpl
dc.title.alternativeSocial networks and integration of migrants from Ukraine. Qualitative research reporten
dc.typeworkingPaperpl
dc.contributor.organizationOśrodek Badań nad Migracjamipl


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Dozwolony użytek
Using this material is possible in accordance with the relevant provisions of fair use or other exceptions provided by law. Other use requires the consent of the holder.