Show simple item record

dc.contributor.authorIzdebska-Mucha, Dorota
dc.contributor.authorSzyszko, Cecylia
dc.contributor.authorTrzciński, Jerzy
dc.date.accessioned2018-10-05T10:42:47Z
dc.date.available2018-10-05T10:42:47Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.citationIzdebska-Mucha, D., Szyszko, C., Trzciński, J. (2011). Właściwości geologiczno-inżynierskie i mikrostrukturalne glin lodowcowych zanieczyszczonych substancjami ropopochodnymi. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 446(2), 459–468.
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/15907
dc.description.abstractW artykule przedstawiono charakterystykę mikrostruktury gruntu niezanieczyszczonego (NS) oraz gruntu zanieczyszczonego (SR) in situ olejem napędowym (ON). Dokonano również analizy zmian uziarnienia, gęstości właściwej szkieletu gruntowego, granic konsystencji oraz wskaźnika plastyczności w zależności od stopnia zanieczyszczenia past gruntowych. Badania mikrostrukturalne przeprowadzono na próbkach NNS, natomiast do badań parametrów geologiczno-inżynierskich przygotowano serię past zawierających 0, 2, 4, 8, 12, 16 % wagowych ON w stosunku do suchej masy gruntu. Pomiary uziarnienia, przeprowadzone metodą pipetową i mikroagregatową, wykazały wzrost zawartości frakcji piaskowej, a spadek zawartości frakcji pyłowej i iłowej wraz ze wzrostem zanieczyszczenia. Większy zakres zmian uziarnienia uzyskano z badań metodą mikroagregatową. Wartości granicy skurczalności, plastyczności i płynności oraz wskaźnika plastyczności wzrosły, a gęstości właściwej szkieletu gruntowego zmalały wraz ze wzrostem zawartości ON. Spadek wartości gęstości właściwej szkieletu gruntowego jest związany z adsorpcją węglowodorów na ziarnach i cząstkach mineralnych. Badania mikrostrukturalne wykonane z zastosowaniem Skaningowego Mikroskopu Elektronowego (SEM) oraz programu komputerowego STIMAN wykazały wzrost porowatości, liczby mezoporów, średnich i maksymalnych wartości obwodu, powierzchni i średnicy porów w SR. Mikrostruktura SR stała się bardziej izotropowa, na co wskazują spadek wartości wskaźnika anizotropii mikrostruktury i liczby porów szczelinowatych oraz wzrost średniej wartości współczynnika formy porów.pl
dc.publisherPaństwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczypl
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectmikrostrukturapl
dc.subjectglina lodowcowapl
dc.subjectzanieczyszczenia ropopochodnepl
dc.subjectuziarnieniepl
dc.subjectgranice konsystencjipl
dc.titleWłaściwości geologiczno-inżnierskie i mikrostrukturalne glin lodowcowych zanieczyszczonych substancjami ropopochodnymipl
dc.typearticlepl
dc.contributor.organizationUniwersytet Warszawski


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska