Show simple item record

dc.contributor.authorFirlej, Krzysztof
dc.date.accessioned2019-10-14T13:05:37Z
dc.date.available2019-10-14T13:05:37Z
dc.date.issued2017-06-01
dc.identifier.citationK. Firlej, Przemysł spożywczy w Polsce: nowa ścieżka rozwoju, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2017.pl
dc.identifier.issn978-83-01-19647-9
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/17349
dc.description.abstractMonografia nakreśla problematykę funkcjonowania przemysłu spożywczego w okresie poakcesyjnym, w którym wymuszono dopasowanie i dywersyfikację dotychczasowego systemu jego działalności do nowych warunków i zasad. Natura i mechanizmy rozwoju gospodarczego są czynnikami ograniczającymi możliwy scenariusz i ścieżkę rozwoju tego przemysłu w Polsce, co wymaga poszerzonych badań i rozważań o charakterze naukowym. Przedmiotem rozważań były więc zagadnienia dotyczące specyficznego rozwoju przemysłu spożywczego, który w dekadę po wstąpieniu Polski do unijnych struktur został włączony w obowiązujące przemiany gospodarcze i przestrzenne. Można było się spodziewać, że będzie to przełomowy moment dla efektownych przekształceń zachodzących w tym przemyśle, dokonania zdecydowanych reorganizacji o charakterze własnościowym i organicznym, całkowicie zmieniających jego dotychczasowy obraz funkcjonowania i kierunki rozwoju. Tymczasem w przypadku przemysłu spożywczego w Polsce wzięto pod uwagę, że jego efektywność produkcyjna była w okresie przed akcesją na bardzo wysokim poziomie, a sprzyjały jej nowoczesne sposoby gospodarowania wspierane przez zaawansowaną industrializację, właściwe nawożenie, odpowiednio wyznaczoną specjalizację produkcji, a także wielostronny rozwój usług dla rolnictwa. Nowością konceptualną monografii jest zaproponowanie przez autora zbadania kwestii dotyczącej tworzenia przez przemysł spożywczy systemu powiązanych przedsiębiorstw odpowiedzialnych za produkcję artykułów spożywczych i wielowymiarowe bezpieczeństwo żywnościowe w naszym kraju. Wyniki przeprowadzonych badań upoważniały do określenia stopnia realizacji funkcji przemysłu spożywczego w Polsce, w warunkach nowej ścieżki rozwoju. Przemysł spożywczy w Polsce w niewielkim stopniu reagował na występowanie dużej dynamiki zmian cen surowców rolnych, spowolnienia gospodarcze i występującą recesję na rynkach światowych, czego konsekwencją był spadek popytu na żywność i wiele upadłości przedsiębiorstw w różnych sektorach. Dlatego za nowatorskie można uznać podejście do badań zaproponowanych przez autora monografii, których zamiarem było udowodnienie, że funkcjonowanie przemysłu spożywczego w Polsce w latach 2005-2014 podlegało odpowiedzialnemu rozwojowi, a działanie jego podmiotów przebiegało w warunkach stałego rozwoju gospodarczego. Wymiernym uzasadnieniem tej tezy są korzystne wyniki finansowe osiągane przez przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego, nie tylko w kraju, ale i za granicą. W monografii dokonano syntetycznej charakterystyki bazy ekonomicznej przemysłu spożywczego w Polsce, zachodzących zmian strukturalnych w odniesieniu do osiąganych wyników finansowych, a także określono uwarunkowania funkcjonowania przedsiębiorstw, które w tym okresie wynikały z wpływu polityki krajowej i międzynarodowej, definiującej mechanizmy tworzenia nowej struktury podmiotów w przemyśle spożywczym. W tej kwestii autor słusznie podkreślił odmienny mechanizm funkcjonowania przemysłu spożywczego w Polsce, który w warunkach integracji z Unią Europejską miał ograniczony zakres. W monografii podkreślono też rolę głównych funkcji pełnionych przez przemysł spożywczy w Polsce, objaśniono wpływ postępu technicznego na rozwój przemysłu spożywczego oraz jego rolę w obszarze zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego. Za pozytywny walor badawczy należy także uznać zaprezentowanie uwarunkowań konkurencyjności, specjalizacji i innowacyjności przemysłu spożywczego w Polsce oraz przedsta wienie kierunków jego rozwoju. Odrębnemu badaniu poddano kwestię pozycjonowania i konkurencyjności polskiej żywności na rynkach krajowych i zagranicznych, co starano się objaśnić na kanwie potrzeby inicjacji innowacyjnego modelu biznesu w przemyśle spożywczym, objaśnienia obowiązujących systemów zarządzania strategicznego przedsiębiorstwami spożywczymi i możliwości dotyczących przeciwdziałania ich upadłości. Za interesującą pod względem poznawczym należy zatem uznać główną hipotezę badawczą mówiącą, że przemysł spożywczy w Polsce w okresie poakcesyjnym rozpoczął nową ścieżkę rozwoju zdeterminowaną mechanizmami rynkowymi i wymaganiami funkcjonalnoprzestrzennymi. Słusznie podkreślono działania dotyczące ewolucyjnej przebudowy jego podmiotów, która uwarunkowana była wzajemnie powiązanymi czynnikami zewnętrznymi i wewnętrznymi, zmiennymi w czasie i determinującymi ich aktywność zarówno w kraju, jak i za granicą. Fenomen osiągnięcia wysokiej marki polskiej żywności na rynkach międzynarodowych został wypracowany przez wczesne i trafne rozpoznanie tych czynników, co sprzyjało wykorzystaniu pojawiających się szans rynkowych i zdyskontowaniu doświadczeń przedsiębiorców. Osobliwość stosowania nowej, odmiennej ścieżki rozwoju przyczyniła się do pozycjonowania przemysły spożywczego w Polsce wśród najlepszych jego odpowiedników w krajach Unii Europejskiej. Ukierunkowanie operacjonalizacji wykonanych badań na czynniki wewnętrzne i zewnętrzne przyłożyło się na możliwość udowodnienia zasadności działań przedsiębiorców w obszarze tworzenia specyficznej i koniecznej dla tego typu działalności struktury funkcjonalno-przestrzennej i organizacyjno-własnościowej, a także podkreślenia roli urynkowienia gospodarki w Polsce i akcesji do Unii Europejskiej. Jako dodatkowe czynniki wskazano internacjonalizację, specjalizację branżową i jakość kapitału, które odegrały ważną rolę w przemianach strukturalnych i pozycji rynkowej podmiotów przemysłu spożywczego.pl
dc.description.sponsorshipUEK
dc.language.isopl
dc.publisherWydawnictwo Naukowe PWN SApl
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectprzemysł spożywczypl
dc.subjectbranża spożywczapl
dc.subjectsektor rolnypl
dc.subjectagrobiznespl
dc.titlePrzemysł spożywczy w Polsce: nowa ścieżka rozwojupl
dc.typebookpl
dc.contributor.organizationUEKpl


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska