Show simple item record

dc.contributor.authorZierke, Piotr
dc.date.accessioned2019-11-19T09:26:13Z
dc.date.available2019-11-19T09:26:13Z
dc.date.issued2019-11-17
dc.identifier.citationZierke P. (2019). Buildings and Their Location - Polish Technical Conditions 2018 - Part III Buildings and Rooms. Poznan.en
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/17633
dc.descriptionNiniejsza publikacja stanowi pierwszy tom serii obejmującej tłumaczenie tekstu jednolitego Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerw-ca 2002 r.). Tom ten zawiera zapisy działu III: Budynki i pomieszczenia. Opracowanie skierowane jest przede wszystkim do studentów wydziałów architektury, a w szczególności do obcokrajowców studiujących architekturę na polskich uczelniach, którzy do tej pory nie dysponowali przetłumaczonymi na inne języki szczegółowymi wytycznymi do projektowania na terenie Polski. Autor starał się zapewnić jak największą przejrzystość pracy, stąd zapisom polskiej wersji rozporządzenia towarzyszy odpowiadające im tłumaczenie w języku angielskim. Praca została także poszerzona o autorskie komentarze i rysunki, które stanowią odpowiedź na najczęstsze wątpliwości studentów zaobserwowane przez autora podczas wieloletnich zajęć projektowych prowadzonych na uczelni technicznej. Z tego powodu opracowanie może stanowić pomoc naukową także dla studentów polskojęzycznych, jednak zawiera także wskazówki do projektowania przydatne dla osób, które profesjonalnie zajmują się projektowaniem architektonicznym. Dodane przez autora komentarze i rysunki zostały umieszczone pod zapisami tych warunków, których bezpośrednio dotyczą. W celu wyróżnienia dodatkowych opisów zostały one zapisane pochyloną, pogrubioną czcionką. Autor dołożył wszelkich starań, aby tłumaczenie było czytelne dla osób posługujących się językiem angielskim, ale także odpowiadało w pełni sensowi polskiej wersji rozporządzenia. Jednak w przypadku zauważenia błędów lub innych sugestii dotyczących opracowania bardzo proszę o kontakt. Korekty będą nanoszone na bieżąco.pl
dc.description.abstractThis publication is a first volume of book series, which contains a translation of Polish Building Regulations (Regulation of the Minister of Infrastructure of April 12th, 2002 on technical conditions to be met by buildings and their location (Journal of Laws of the Republic of Poland of June 15th, 2002). This volume contains the provisions of Part III: Buildings and rooms. It is mainly dedicated to students of Departments of Architecture, however it may be particularly useful for foreign students that are studying architecture in Poland, which were deprived of the detailed Polish design requirements translated into other languages. In order to ensure transparency, Polish provisions are accompanied by a corresponding records translated into English. This book was also provided with drawings and comments that are a response to doubts and ambiguities of students, which were observed by author during many years of design classes carried out at a technical university. For these reasons this book can also become an assistance for Polish students. However it also contains design guidelines that could be helpful for architects and professional designers. Comments and descriptions of figures were introduced immediately below the related provisions. To distinguish additional text it was presented in bold, italic lettering. Every effort has been made to ensure that the translation is comprehensible to English speakers, and at the same time to fully reflect the meaning of the Polish version of the Regulation. However if you notice any errors or have other suggestions concerning the development, please contact me. Corrections will be made regularly.en
dc.language.isoen
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectbuildingsen
dc.subjectarchitectureen
dc.subjectPolish building regulationsen
dc.subjectbuilding demandsen
dc.subjectPolish technical conditionsen
dc.titleBuildings and their location - Polish Technical Conditions 2018 - Part III Buildings and Roomsen
dc.title.alternativeBudynki i ich usytuowanie - Polskie Warunki Techniczne 2018 - Dział III Budynki i Pomieszczeniapl
dc.typepreprinten
dc.contributor.organizationWydział Architektury Politechniki Poznańskiejen


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska