Show simple item record

dc.contributor.authorKaczmarek-Śliwińska, Monika
dc.date.accessioned2013-06-04T17:08:51Z
dc.date.available2013-06-04T17:08:51Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.issn1231-7853
dc.identifier.urihttp://depot.ceon.pl/handle/123456789/1837
dc.description.abstractZapoczątkowana na początku lat dziewięćdziesiątych tendencja przyrostu liczby szkół wyższych, zarówno publicznych, jak i niepublicznych, spowodowała, iż rynek usług edukacyjnych szkolnictwa wyższego poddany został działaniom gospodarki rynkowej. Wobec takiego faktu uczelnie w naturalny sposób stały się dla siebie konkurentami, a jednym z narzędzi konkurowania na rynku stały się działania public relations (PR), które pozwoliły pokazać najlepsze strony uczelni oraz nawiązać komunikację z jej otoczeniem zewnętrznym i wewnętrznym w celu zdobycia dominującej pozycji na danym rynku. Uczelnie podejmując działania PR i mając świadomość znaczenia pozytywnego wizerunku w swoim otoczeniu wykorzystują dostępne narzędzia, a Internet będący przedmiotem rozważań niniejszego artykułu, umożliwiający dotarcie do grup celu uczelni, pozwalający na szybką komunikację i informację, jest jednym z nich. Wyniki prezentowane w artykule dotyczą grupy uczelni publicznych zakwalifikowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu jako uniwersytety, politechniki, akademie ekonomiczne, wyższe szkoły pedagogiczne, akademie rolnicze, akademie wychowania fizycznego oraz akademie teologiczne. Badania ankietowe na wymienionej grupie przeprowadzone zostały w okresie marzec – sierpień 2005 roku. Na ankietę odpowiedziało 59,70%, z czego w analizie uwzględniono 40,30% wyselekcjonowanej grupy (w dalszej części grupa ta będzie określana jako „grupa badana”, „uczelnie badane”). Badania empiryczne swoim zakresem objęły realizację działań Internet Public Relations (Internet PR), będących funkcją zarządzania umożliwiającą komunikację pomiędzy uczelnią a jej otoczeniem zewnętrznym i wewnętrznym poprzez instrumenty sieci Internet. Zrealizowane badania są pierwszym etapem realizacji obszernego przedsięwzięcia, którego celem będzie określenie stanu działań Internet PR uczelni publicznych i niepublicznych w Polsce. Analizując działania Internet PR podejmowane przez badane uczelnie publiczne należy stwierdzić, iż w zakresie komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej w znacznym stopniu wykorzystują one obecnie instrumenty internetowe i mają świadomość prowadzonych działań. Uzyskane wyniki wskazują, iż ankietowane uczelnie postrzegają Internet PR jako narzędzie przyszłości działań public relations, choć mają świadomość swoich braków. Przedstawione wyniki dotyczą kwestii mających bezpośredni wpływ na konstruowanie i realizację strategii public relations uczeni w Internecie. Wszak posiadanie określonego budżetu pozwala na wyznaczanie celów i określanie priorytetów, niwelując zarazem działania doraźne, często zauważane jedynie w okresie rekrutacji studentów. Oceniając działania Internet PR w sferze zarządzania sytuacja kryzysową należy stwierdzić, iż znaczna część uczelni nie posiada planów kryzysowych i chociaż optymistycznie prezentują się wyniki dotyczące prewencji kryzysu, to jednak wydaje się, że uczelnie nie są świadome zalet i możliwości Internetu jako środka pomocnego w zarządzaniu sytuacją kryzysową oraz „wykrywaniu” ognisk zapalnych. Problemem badanych uczelni jest także ocena efektów działań PR prowadzonych w Sieci, co może być przyczyną braku przekonania władz uczelni o celowości lokowania i powiększania środków na realizację działań Internet PR.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherPolskie Wydawnictwo Ekonomicznepl
dc.rightsDozwolony użytek
dc.subjectwizerunekpl
dc.subjectmedia relationspl
dc.subjectkomunikacja zewnętrznapl
dc.subjectefektywnośćpl
dc.subjectzarządzanie kryzysowepl
dc.subjectkryzyspl
dc.subjectinternetpl
dc.subjectuczelniapl
dc.subjectkomunikowanie siępl
dc.subjectinternetpl
dc.subjectPRpl
dc.subjectpublic relationspl
dc.titleInternet Public Relations uczelni publicznych w Polscepl
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl
dc.contributor.organizationPolitechnika Koszalińskapl
dc.description.epersonMonika Kaczmarek-Śliwińska


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Dozwolony użytek
Using this material is possible in accordance with the relevant provisions of fair use or other exceptions provided by law. Other use requires the consent of the holder.