Show simple item record

dc.contributor.authorSus, Monika
dc.contributor.authorKaca, Elżbieta
dc.date.accessioned2013-06-17T16:40:10Z
dc.date.available2013-06-17T16:40:10Z
dc.date.issued2011-05
dc.identifier.citationKaca, E.; Sus, M., Trudne początki. Nowa unijna dyplomacja a Partnerstwo Wschodnie.pl
dc.identifier.urihttp://depot.ceon.pl/handle/123456789/1906
dc.description.abstractPowołanie Wysokiej Przedstawiciel Unii Europejskiej do spraw Polityki Zagranicznej i Bezpieczeñstwa oraz podległej jej Europejskiej Służby Działañ Zewnêtrznych (ESDZ) miało poprawić koordynacjê unijnej po - lityki zewnêtrznej. Dotychczasowe funkcjonowanie tych instytucji w za kresie polityki wobec pañstw Partnerstwa Wschodniego doprowadziło jednak do sporów miêdzyinstytucjonalnych i wydłużenia procesu decy - zyjnego. Nie poprawiło również widoczności unijnej dyplomacji w tym regionie. Aby zwiêkszyć skuteczność ESDZ w koordynowaniu polityki Partnerstwa Wschodniego, muszą być spełnione nastêpujące warunki: l Aktywność dyplomatyczna powinna być prowadzona przede wszystkim przez ESDZ (we współpracy z Komisją Europejską). Należy wyjaśnić podział kompetencji w zakresie polityki zagranicznej miêdzy tymi instytucjami a Stałym Przewodniczącym Rady Europejskiej – można rozważyć podpisanie w tej sprawie porozumienia miêdzyinstytucjonalnego. Ponadto powinno być wypracowane stałe porozumienie w zakresie reprezentowania Unii Europejskiej w krajach trzecich miêdzy delegacjami a pañstwami sprawującymi Prezydencjê rotacyjną. l W związku z rozwojem Partnerstwa Wschodniego należy zwiêkszyć liczbê pracowników ESDZ zajmujących siê merytorycznie tym zagadnieniem zarówno w centrali, jak i w delegacjach. Powiêkszenie przyszłego budźetu ESDZ na ten cel jest mało prawdopodobne, dla tego rozwiązaniem może być oddelegowanie narodowych ekspertów z nowych krajów członkowskich. l Europejska Służba Działañ Zewnêtrznych powinna zlecić przeprowadzenie zewnêtrznej, niezależnej oceny struktury zarządzania i na jej podstawie zmodyfikować organizacjê pracy, w tym przepływ informacji i podział zadañ miêdzy różnymi wydziałami. Należy na przykład doprecyzować podział kompetencji w ESDZ (miêdzy działem geograficznym i globalnym, delegacjami oraz specjalnymi przedstawicielami) w zakresie rozwiązywania konfliktów regionalnych. l W celu zwiêkszenia spójności procesu programowania pomocy finansowej w krajach Partnerstwa Wschodniego urzêdnicy ESDZ powinni na jak najwcześniejszym etapie włączać siê w prace Komisji Europejskiej, w tym brać udział we wspólnych misjach w pierwszej fazie programowania pomocy. l Aby delegacje wydawały sprawnie ośrodki pomocowe, należy dopracować procedury decyzyjne w zakresie pomocy finansowej i wyjaśnić kompetencje poszczególnych pracowników, zwłaszcza w zakresie autoryzacji wydatków budżetowych.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherInstytut Spraw Publicznychpl
dc.rightsCreative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polskapl_PL
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode
dc.subjectPartnerstwo Wschodniepl
dc.subjectUnia Europejskapl
dc.subjectunijna dyplomacjapl
dc.titleTrudne początki. Nowa unijna dyplomacja a Partnerstwo Wschodniepl
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl
dc.contributor.organizationCentrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy'ego Brandta Uniwersytetu Wrocławskiegopl
dc.contributor.organizationPolski Instytut Spraw Międzynarodowychpl
dc.description.epersonMonika Sus
dc.rights.DELETETHISFIELDinfo:eu-repo/semantics/openAccess


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska