Show simple item record

dc.contributor.authorWoźniak, Marian
dc.date.accessioned2020-11-20T14:45:22Z
dc.date.available2020-11-20T14:45:22Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationWoźniak M., Influence of climate change on the global condition of the environment and agriculturein the opinion of rural youthin the podkarpackie province, „Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics", 2020, nr 3, s. 125-143.en
dc.identifier.issn0044-1600
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/19124
dc.description.abstractThe purpose of the article is to find out the opinions of rural youth regarding their awareness of climate change and the impact of this change on agriculture, and based on it, to determine whether these young people have adequate knowledge about global climate change. This goal results from the fact that the world is more and more severely affected by the effects of climate change associated with a more frequent occurrence of extreme weather phenomena, air temperature increase, periodic drought and heat waves, violent hurricanes or melting glaciers. These changes, which are already beginning to take a stage of crisis, are mainly associated with the emission of greenhouse gases, and above all carbon dioxide, for which humanity is primarily responsible. It is therefore necessary to increase the awareness of rural residents, starting with children and young people, who in the near future will steer the development of regions and the world, about how great a threat are progressive climate changes to them, agriculture, and consequently to food security and human health. Young people currently need appropriate support from scientists and teachers who will help them understand and realize how important and necessary it is to undertake adaptation measures related to eliminating threats resulting from climate change, growing plant species more resistant to climatic conditions, protecting biodiversity, and water resources, forests and soil. The article presents the causes and consequences of climate change in the light of research and public opinion, the impact of climate change on agriculture and the opinions of the surveyed rural youth from the Podkarpackie Province on contemporary climate change.en
dc.description.abstractCelem artykułu jest poznanie opinii młodzieży wiejskiej w zakresie jej świadomości dotyczącej zmiany klimatu i wpływu tej zmiany na rolnictwo oraz na ich podstawie stwierdzenie, czy młodzież ta posiada odpowiednią wiedzę dotyczącą globalnych zmian klimatu. Cel ten wynika z faktu, że świat coraz dotkliwiej odczuwa skutki zmiany klimatu związane z częstszym występowaniem ekstremalnych zjawisk pogodowych powiązanych ze wzrostem temperatur powietrza, występowaniem okresowych fal susz i upałów, gwałtownych huraganów czy topnieniem lodowców. Zmiany te, zaczynające już przybierać etap sytuacji kryzysowej, związane są głównie z emisją gazów cieplarnianych, a przede wszystkim dwutlenku węgla, za którą odpowiedzialność ponosi przede wszystkim ludzkość. Konieczne zatem staje się zwiększenie świadomości mieszkańców obszarów wiejskich, począwszy od dzieci i młodzieży, która w najbliższej przyszłości będzie sterować rozwojem regionów i świata, jak wielkim zagrożeniem dla nich, dla rolnictwa, a w konsekwencji dla bezpieczeństwa żywnościowego i zdrowia ludzkości są postępujące zmiany klimatu. Młodzież obecnie potrzebuje odpowiedniego wsparcia od naukowców oraz nauczycieli, którzy pomogą jej zrozumieć i uświadomią, jak wielką sprawą jest konieczność podjęcia działań adaptacyjnych związanych z eliminowaniem zagrożeń wynikających ze zmiany klimatu, uprawą gatunków roślin bardziej odpornych na zaistniałe warunki klimatyczne, ochroną bioróżnorodności, zasobów wodnych, lasów i gleby. W artykule przedstawiono przyczyny oraz konsekwencje zmian klimatu w świetle badań oraz opinii społeczeństwa, wpływ zmian klimatu na rolnictwo oraz opinie badanej młodzieży wiejskiej z woj. podkarpackiego na temat współczesnych zmian klimatu.en
dc.language.isoen
dc.publisherInstytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIBen
dc.rightsUznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/*
dc.subjectclimate changeen
dc.subjectglobal warmingen
dc.subjectagricultureen
dc.subjectyoung peopleen
dc.subjectzmiany klimatupl
dc.subjectglobalne ociepleniepl
dc.subjectrolnictwopl
dc.subjectmłodzieżpl
dc.titleInfluence of climate change on the global condition of the environment and agriculturein the opinion of rural youthin the podkarpackie provinceen
dc.title.alternativeWpływ zmiany klimatu na globalny stan środowiska i rolnictwa w opinii młodzieży wiejskiej województwa podkarpackiegopl
dc.typearticleen
dc.contributor.organizationPolitechnika Rzeszowskaen


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska