Show simple item record

dc.contributor.authorChoromańska, Agnieszka
dc.contributor.authorNawotka, Radosław
dc.contributor.authorWróbel, Maria
dc.contributor.authorSekuła, Karolina
dc.contributor.authorMarcińska, Magdalena
dc.contributor.authorCzarny, Jakub
dc.contributor.authorPowierska-Czarny, Jolanta
dc.contributor.authorAntczak, Monika
dc.contributor.authorMakowska, Żaneta
dc.contributor.authorChmurzyńska-Gut, Aleksandra
dc.date.accessioned2023-10-20T15:17:12Z
dc.date.available2023-10-20T15:17:12Z
dc.date.issued2023-09-20
dc.identifier.citationChoromańska A., Nawotka R. [i in.], Genetyczna baza danych do identyfikacji i profilowania narkotycznej odmiany konopi — odpowiedzią na poszukiwania efektywnych środków oraz metod przeznaczonych do zwalczania przestępczości narkotykowej, "Policja. Kwartalnik kadry kierowniczej Policji" 2023, nr 2, s. 3-7.pl
dc.identifier.issn1640-9280
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/22968
dc.description.abstractAutorzy, dokonując zgrubnej analizy trendów na rynkach narkotykowych, a także sygnalizując kierunek ewolucji europejskiego ustawodawstwa dotyczącego konopi indyjskich w Europie, w tym przybliżając zmiany dokonane przez polskiego ustawodawcę w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii, stawiają tezę o konieczności poszukiwania skutecznych i efektywnych środków oraz metod przeznaczonych do zwalczania nielegalnych upraw konopi. Odpowiedź na tak zdefiniowane zapotrzebowanie stanowić ma Genetyczna baza danych do identyfikacji i profilowania narkotycznej odmiany konopi, która jest efektem prac podjętych w ramach projektu realizowanego w latach 2019–2023. Środki finansowe na realizację przedmiotowego projektu zostały przyznane w ramach konkursu nr 10/2019 ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na wykonanie projektów w zakresie badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa.pl
dc.description.abstractThe authors, making a rough analysis of trends in the drug markets, as well as signaling the direction of the evolution of European legislation on cannabis in Europe, including the changes made by the Polish legislator in the Act on Counteracting Drug Addiction, put forward the thesis of the need to search for effective means and methods to combat illegal cannabis cultivation. The answer to the demand defined in this way is to be the Genetic Database for the identification and profiling of the narcotic variety of cannabis, which is the result of the work undertaken as part of the project implemented in 2019-2023. The funds for the implementation of the project in question were awarded under the competition No. 10/2019 announced by the National Center for Research and Development for the implementation of projects in the field of scientific research or development work for the defense and security of the state.en
dc.description.sponsorshipNarodowe Centrum Badań i Rozwoju
dc.language.isopl
dc.publisherAkademia Policji w Szczytniepl
dc.relationDOB-BIO10/02/01/2019pl
dc.rightsCreative Commons Uznanie autorstwa 4.0*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectkonopiepl
dc.subjectCannabispl
dc.subjectbadania DNApl
dc.subjectgenetyka sądowapl
dc.subjectprojekt naukowypl
dc.subjecthempen
dc.subjectCannabisen
dc.subjectDNA researchen
dc.subjectforensic geneticsen
dc.subjectresearch granten
dc.titleGenetyczna baza danych do identyfikacji i profilowania narkotycznej odmiany konopi — odpowiedzią na poszukiwania efektywnych środków oraz metod przeznaczonych do zwalczania przestępczości narkotykowejpl
dc.title.alternativeGenetic database for identifying and profiling the narcotic variety of cannabis — a response to the search for effective means and methods to combat drug crimeen
dc.typearticlepl
dc.contributor.organizationAkademia Policji w Szczytniepl
dc.contributor.organizationInstytut Genetyki Sądowej w Bydgoszczypl
dc.contributor.organizationInstytut Ekspertyz Sądowych w Krakowiepl
dc.contributor.organizationCentralne Laboratorium Kryminalistycznym Policji (CLKPpl


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0