Now showing items 1-12 of 12

  • Analiza i interpretacja performansów Gety Bratescu i Katalin Ladik w kontekście geopolitycznym i feministycznym 

   Pazio, Natalia (2017-05)
   W niniejszej pracy poddam analizie performatywną sztukę Gety Bratescu i sztukę performansu Katalin Ladik, uwzględniając i opisując tło geopolityczne i socjoekonomiczne komunistycznej Rumunii i byłej Jugosławii w latach 70. ...
  • Film C. T. Dreyera Męczeństwo Joanny d‘Arc w kontekście teorii filozoficznej Emmanuela Lévinasa ujętej w książce Całość i nieskończoność. Esej o zewnętrzności 

   Guba, Krzysztof (2017-12)
   Niniejsza praca poświęcona jest niememu filmowi duńskiego reżysera Carla Theodora Dreyera Męczeństwo Joanny d’Arc z 1928 r., opartemu na materiałach z procesu Joanny d’Arc zakończonego spaleniem jej na stosie. Kluczem do ...
  • Język dokumentów czeskich kancelarii królewskiej na Wawelu 

   Greń, Zbigniew (Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2010)
   Czeskie teksty z Metryki Koronnej zostały napisane ze stosunkowo dobrą znajomością czeszczyzny. Ilość polonizmów nie jest wysoka, w większości chodzi o cechy, które najtrudniej wychwycić jako cechy różnicujące, to jest o ...
  • Język młodzieży z Zaolzia w Internecie 

   Greń, Zbigniew (Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2007)
   Celem niniejszego artykułu jest opis języka tekstów internetowych młodzieży z Zaolzia w Republice Czeskiej. Teksty te pisane są gwarą zachodnio-cieszyńską, wykazują jednak dużą zależność od czeskiego języka literackiego, ...
  • Komunikacja językowa w kontaktach interetnicznych na masową skalę 

   Greń, Zbigniew (Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2001)
   W artykule przedstawiono wnioski z badań socjolingwistycznych na pograniczu polsko-czeskim i z obserwacji komunikacji językowej w pasie przygranicznym, z odwołaniem do sytuacji językowej na tym terenie w przeszłości, Wnioski ...
  • Konstrukcija reči o + navedek v knjigi Rudija Šeliga Poganstvo 

   Greń, Zbigniew (Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2016)
   Postavil sem si za nalogo v tem članku opredeliti vlogo konstrukcije reči o + navedek v knjigi Rudija Šeliga Poganstvo, v primerjavi z drugimi načini reprodukcije. Posebna vloga konstrukcije reči o + navedek je v celotnem ...
  • Parametry socjolingwistyczne w badaniach językowych na pograniczu 

   Greń, Zbigniew (Księgarnia Akademicka, 2012)
   Celem artykułu jest analiza wpływu parametrów o charakterze socjolingwistycznym na funkcjonowanie kodów w warunkach pogranicza językowego. Chodzi w gruncie rzeczy o pogranicze języków typologicznie i genetycznie bliskich, ...
  • Pojęcie sekta na mentalnej mapie świata w społeczności wielowyznaniowej 

   Greń, Zbigniew (Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, 2019)
   Artykuł przedstawia pojęcie „sekta religijna” na konfesyjnej mapie mentalnej na pograniczu polsko-czeskim, na Śląsku Cieszyńskim. Jest to region wielowyznaniowy, zamieszkiwany przez wyznawców kilkunastu Kościołów. ...
  • Spory religijne w prasie Śląska Cieszyńskiego 

   Greń, Zbigniew (Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki; Bel Studio Sp. z o.o., 2018)
   W artykule niniejszym postawiono sobie za cel analizę sporów religijnych na Śląsku Cieszyńskim, przebiegających w sferze publicznej w prasie regionalnej. Ze względu na tematykę sporów analizie poddano prasę o jasnej i ...
  • Śląska lokalność w Internecie 

   Greń, Zbigniew (Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, 2008)
   W artykule przedstawiono formy istnienia społeczności lokalnych w świecie wirtualnym na Śląsku, a więc w regionie o mocnej tradycji tożsamości lokalnej i regionalnej. Globalna sieć pozwala na przekraczanie ograniczeń świata ...
  • Tożsamość śląska: etniczna czy regionalna? 

   Greń, Zbigniew (Instytut Slawistyki PAN, Fundacja Slawistyczna, 2014)
   The Silesian identity – ethnic or regional? The aim of this paper is to examine a problem of the Silesian identity in historical and contemporary points of view. The analysis based on the data from the Austro-Hungarian, ...
  • Tradycyjny obraz konfesji na Śląsku Cieszyńskim na podstawie źródeł folklorystycznych 

   Greń, Zbigniew (Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2016)
   Celem artykułu jest charakterystyka wizerunków religii I ich wyznawców z historycznego punktu widzenia, na podstawie tekstów folklorystycznych z regionu Śląska Cieszyńskiego. Wyniki analizy wskazują, iż wizerunki te ...