Show simple item record

dc.contributor.authorBasińska, Beata
dc.contributor.authorDąbrowski, Dariusz
dc.contributor.authorSikorski, Marcin
dc.date.accessioned2014-01-16T08:46:35Z
dc.date.available2014-01-16T08:46:35Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationBasińska B., Dąbrowski D., Sikorski M. Usability and relational factors in user-perceived quality of online services. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Volumen 158, 2013, pp. 18-28.en
dc.identifier.issn2083-8611
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/3232
dc.descriptionCzynniki użytecznościowe i relacyjne w kształtowaniu jakości postrzeganej usług on-line. Streszczenie. Celem niniejszego badania było określenie związków pomiędzy głównych czynnikami kształtującymi postrzeganą przez klienta jakość postrzeganą usługowych serwisów WWW i ich wpływ na potencjalną lojalność e-klienta, wyrażoną chęcią powrotu i polecania innym. W tym badaniu doświadczalnym zostało wykonanie nagranie video piętnastu użytkowników podczas korzystania usług on-line z finansowych, turystycznych i zdrowotnych. Po wykonaniu zadań przez użytkowników zebrano wypełnione kwestionariusze odnoszące się do postrzeganego do dziewięciu głównych czynników oceny. Wysokie korelacje (powyżej 0,7) zostały stwierdzone dla czynników: • klarowności wizualna, łatwość obsługi i prowadzenie użytkownika, • interaktywność, prowadzenie użytkownika i zawartość informacyjna, • interaktywność, personalizacja i demonstracja usługi, • demonstracja usługi oraz prowadzenie użytkownika. Ponadto została oceniona statystyczna istotności różnic w jakości postrzeganej dotyczącej badanych usługowych serwisów WWW.pl
dc.description.abstractThe purpose of this paper is to identify the key determinants of consumer-perceived usability of online service websites and their impact on e-loyalty potential, expressed by customer’s willingness to return and to recommend the website to others. In this experimental usability study fifteen video-recorded users performed specific tasks in financial, travel and health online service websites. After completing the tasks users filled in a questionnaire relevant to their perceived experience as to nine main evaluation factors. High correlations (above 0.7) have been found among factors: • Visual clarity, Ease of use and User guidance , • Interactivity, User guidance and Information content, • Interactivity, Personalization and Service demo, • Service demo and User guidance and statistical significance of differences in user-perceived quality among online service websites have been evaluated.en
dc.description.sponsorshipPolish National Science Centreen
dc.language.isoenen
dc.publisherUniwersytet Ekonomiczny w Katowicachen
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/EC/FP7/No. 4591/B/H03/2011/40en
dc.rightsCreative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polskapl_PL
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode
dc.subjectuser experienceen
dc.subjectusabilityen
dc.subjecte-commerceen
dc.subjectonline servicesen
dc.subjecthuman-computer interactionen
dc.titleUsability and relational factors in user-perceived quality of online servicesen
dc.title.alternativeCzynniki użytecznościowe i relacyjne w kształtowaniu jakości postrzeganej usług on-linepl
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articleen
dc.contributor.organizationGdansk University of Technologyen
dc.description.epersonBeata Basinska
dc.rights.DELETETHISFIELDinfo:eu-repo/semantics/openAccess


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska