Show simple item record

dc.contributor.authorGarnik, Igor
dc.contributor.authorBasińska, Beata
dc.date.accessioned2014-01-16T12:46:32Z
dc.date.available2014-01-16T12:46:32Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationGarnik I., Basińska B.: Modelling of Commercial Websites. A New Perspective on Usability And Customer Relationship. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Vol. 158, 2013, pp. 54-64.
dc.identifier.issn2083-8611
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/3234
dc.descriptionMODELOWANIE KOMERCYJNYCH SERWISÓW INTERNETOWYCH – NOWE PERSPEKTYWY W ZAKRESIE UŻYTECZNOŚCI I RELACJI Z KLIENTAMI Wprowadzenie. Z ekonomicznego punktu widzenia, krytycznym aspektem działalności serwisów usług online jest umiejętność utrzymania klientów. Celem pracy było zastosowanie modelu warstwowego VIPR (Visual – Interaction – Process – Relation) w odniesieniu do usług handlowych online. Metoda. Wskaźnikiem zaufania i nawiązywania trwałych relacji były oceny, doświadczonych użytkowników serwisów handlowych online (n = 207), uzyskane za pomocą Skali Wiarygodności Internetowych Serwisów Handlowych, która mierzy 8 czynników: klarowność wizualna, łatwość użycia, interaktywność, prowadzenie użytkownika, rekomendacje, dbałość o klienta, zawartość informacyjna i personalizacja. Wyniki. Czynniki klarowność wizualna, łatwość użycia, interaktywność oraz zawartość informacyjna tworzyły jedną grupę. Każdy następny czynnik stanowił odrębny element. Dla klientów najmniej ważne dla wzbudzania zaufania były klarowność wizualna i łatwość użycia (wartości podstawowe, obszar indywidualny). Najwyżej oceniano personalizację oraz rekomendacje (wartości dodane, obszar społeczny). Zwłaszcza rekomendacje reprezentują nowe potrzeby użytkowników, które pojawiły się wraz z rozwojem konkurencji na rynku usług online. Wnioski. Pozytywnie zweryfikowano model VIPR. Wskazanie dwóch wymiarów: wartości pod-stawowych–dodanych oraz obszaru indywidualnego–społecznego daje nowe spojrzenie na interakcję człowiek–komputer.pl_PL
dc.description.abstractFrom an economic point of view, a critical aspect of online services is their ability to retain customers. The aim of presented study was the use of a layered model VIPR (Visual – Interaction – Process – Relation) for commercial online services. To assess credibility of services’ suppliers there were examined 207 experienced users of commercial online ser-vices. The survey was based on Web Services Credibility Scale, which measures eight factors: Visual clarity, Ease of use, Interactivity, User guidance, Recommendations, Customer care, Information content and Personalization. According to the VIPR model, such factors as: Visual clarity, Ease of use, Interactivity and Information content formed one single group (layer). Each additional factor formed a separate item. Visual clarity and Ease of use (basic requirements, individual area) were of least importance for customers to strengthen their confidence. In contrary, highest rated were Personalization and Recommendations (added value, social area). Especially, Recommendations represent a new user needs that have emerged with the development of competition in e-commerce. The VIPR model has been positively verified. Indication of two dimensions: core/added values and individual/social area gives a new perspective on human-computer interaction.pl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
dc.rightsCreative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polskapl_PL
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode
dc.subjectonline consumer behaviourpl_PL
dc.subjectonline servicespl_PL
dc.subjectcredibilitypl_PL
dc.subjectusabilitypl_PL
dc.subjecte-commercepl_PL
dc.titleModelling of Commercial Websites. A New Perspective on Usability And Customer Relationship.
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article
dc.contributor.organizationGdansk University of Technology, Faculty of Management and Economics
dc.description.epersonIgor Garnik
dc.rights.DELETETHISFIELDinfo:eu-repo/semantics/openAccess


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska