Show simple item record

dc.contributor.authorSmolarz, Patryk
dc.contributor.authorNapierała, Marek
dc.contributor.authorCieślicka, Mirosława
dc.contributor.authorZukow, Walery
dc.contributor.authorMuszkieta, Radosław
dc.contributor.authorIermakov, Sergii
dc.date.accessioned2014-04-22T10:17:53Z
dc.date.available2014-04-22T10:17:53Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationSmolarz, P., Napierała, M., Cieślicka, M., Zukow, W., Muszkieta, R., & Iermakov, S. Stan cech somatycznych i sprawność ogólna trzynastoletnich piłkarzy z KS „Legia” Chełmża i GLZS „Start” Warlubie = The state of somatic features and the general fitness of thirteen-year-old footballers from KS "Legion" Chełmża and GLZS "Start" Warlubie. Journal of Health Sciences. 2013;3(16):209-230. Retrieved from http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/article/view/2013%3B3%2816%29%3A209-230.pl
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/4129
dc.description.abstractStreszczenie Celem pracy było przedstawienie i porównanie ogólnej sprawności fizycznej trzynastoletnich piłkarzy KS Legia Chełmża i GLZS Start Warlubie. Ponadto został zbadany stan cech somatycznych piłkarzy, a dokładniej wysokość i masa ciała. Z analizy tych pomiarów ustalono wartości BMI oraz typologię budowy ciała wg charakterystyki Kretschmera i wskaźnika Rohrera. Zdolności motoryczne zostały przedstawione za pomocą testu sprawności fizycznej ogólnej (MTSF), w którego skład wchodziły próby: szybkości, mocy, wytrzymałości, siły (ramion, dłoni, brzucha), zwinności, gibkości. Uzyskane wyniki badań poddano obróbce statystycznej i obliczono: - średnią arytmetyczną zawodników - średnie odchylenie standardowe - różnice statystyczne między uzyskiwanymi średnimi Osiągane rezultaty zawodników KS Legia Chełmża zostały porównane do wyników ich rówieśników z GLZS Startu Warlubie i odpowiednio zanotowane. Na podstawie otrzymanych wyników, które przedstawiono w tabelach można było określić, czy przedstawione w pracy hipotezy badawcze sprawdziły się na tle osiąganych rezultatów. Wnioski: 1. Zawodnicy KS Legia Chełmża grający na co dzień w grupie trampkarzy odstępują od swoich rówieśników z GLZS Startu Warlubie budową somatyczną ciała. Przed każdym zawodnikiem jest jeszcze wytężony okres rozwoju, okres pokwitania, który może spowodować gwałtowny wzrost poszczególnych części ciała. U niektórych nastąpi to szybciej, u innych wolniej. Na wszystko potrzeba czasu, a różnice w danych rezultatach na pewno się zredukują i pozmieniają na korzyść lub niekorzyść danego gracza. 2. Młodzi zawodnicy poddani badaniom głównie charakteryzują się typem leptosomatycznym – 18 osób i atletycznym 17 osób. Pozostała część osób cechuje się typem ciała piknicznym. 3. Poziom sprawności ogólnej badanych zawodników mieści się głównie w średniej, a czasami w wysokiej granicy punktacji MTSF grupy 13- Latków. 4. Spośród badanych prób zdolności motorycznych zawodnicy KS Legia Chełmża okazali się lepsi od zawodników GLZS Startu Warlubie tylko w próbach szybkości i siły mięśni brzucha z leżenia tyłem. Pozostałe próby okazały się bardziej korzystne dla graczy Warlubia. Świadczy to o lepszym poziomie sprawności fizycznej piłkarzy z Warlubia. 5. Zawodnicy z Chełmży jak i z Warlubia muszą cały czas poprawiać swoją tężyznę fizyczną, która niewątpliwie współgra z rozwijaniem poszczególnych zdolności motorycznych, aby w przyszłości poprawiać swoje wyniki. 6. Większą sprawność ogólną wykazali zawodnicy GLZS Start Warlubie, 432 punkty a zawodnicy porównywanego klubu KS Legia Chełmża 386 punktów. Słowa kluczowe: piłka nożna, cechy somatyczne, sprawność fizyczna Summary Introducing and comparing the general physical fitness was a purpose of the work of thirteen-year-old footballers KS “Legion” Chełmża and GLZS “Start” Warlubie. Moreover an examined state of characteristics of somatic footballers remained, and more precisely the height and the body weight. From the test of these measurements BMI amounts and a typology were set of the build according to characteristics of Kretschmer and the Rohrer indicator. Motor fitnesses were presented with the test of the general physical fitness (ITPF), which tests accessed the line-up into: of speed, power, endurance, power (of shoulders, hand, belly), agilities, supplenesses. Obtained findings were subjected to statistical processing and they calculated: - arithmetic mean of competitors - average standard deviation - statistical differences between get averages Achieved results of competitors KS “Legion” Chełmża were compared to results of their peers from GLZS “Start” Warlubie and appropriately written down. Based on received results which were introduced in tables it was possible to determine, whether research hypotheses advanced at the work worked relating to achieved results. Conclusions: 1. Competitors from KS “Legion” Chełmża playing usually in the young group abandon their peers from GLZS “Start” Warlubie with somatic structure of the body. Before everyone a hard period of the development is still a competitor, to cause the stage of pubescence which can sudden increase of individual body parts. At some it will take place more quickly, at other more slowly. To everything a time is needed, and differences in given results will certainly drop and will change the benefit or the disadvantage of the given player. 2. Young competitors had tested mainly are characterized by a leptosomatic type - 18 persons and athletic 17 persons. The rest part of persons is marked by a type of the body picnic. 3. The level of the general fitness of examined competitors is located mainly in an average, and with timeouts in high border of MTSF scoring of group 13 years old. 4. Out of examined tests on motor abilities competitors KS “Legion” Chełmża were turn out to be good from competitors of the GLZS “Start” Warlubie only in speed trials and of strength of the belly muscles from lying I put on weight. Other tests turned out to be more beneficial for Warlubie players. It attests to the better fitness level of footballers from Warlubie. 5. Competitors from Chełmża as well as from Warlubie must all the time improve their brawn which undoubtedly harmonizes with developing individual motor abilities in order in the future to improve one's results. 6. Competitors demonstrated the greater general efficiency the GLZS “Start” Warlubie 432 points but competitors of the compared club KS “Legion” Chełmża of 386 points. Keywords: football, somatic features, physical fitnesspl
dc.language.isoplpl
dc.rightsCreative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polskapl_PL
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode
dc.subjectsprawność fizycznapl
dc.subjectcechy somatycznepl
dc.subjectpiłka nożnapl
dc.subjectphysical fitnesspl
dc.subjectsomatic featurespl
dc.subjectfootballpl
dc.titleStan cech somatycznych i sprawność ogólna trzynastoletnich piłkarzy z KS „Legia” Chełmża i GLZS „Start” Warlubiepl
dc.title.alternativeThe state of somatic features and the general fitness of thirteen-year-old footballers from KS "Legion" Chełmża and GLZS "Start" Warlubiepl
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl
dc.description.epersonWalery Zukow
dc.rights.DELETETHISFIELDinfo:eu-repo/semantics/openAccess


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska