Recent Submissions

 • Prawo własności intelektualnej w społecznej gospodarce rynkowej 

  Kocowski, Tadeusz; Gola, Jan; Ziemblicki, Bartosz (Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2019)
  Rozdział dotyczy regulacji prawnych w zakresie prawa własności intelektualnej i ich roli w społecznej gospodarce rynkowej. Zawiera analizę przepisów prawa polskiego, prawa międzynarodowego, prawa Unii Europejskiej i porządków ...
 • Bank lokalny studium prawne 

  Zalcewicz, Anna (Difin Sp. z o.o., 2013)
  Autorka dokonała analizy i oceny konstrukcji regulacyjnej banku lokalnego w polskim systemie prawnym, obejmując prezentację rozwiązań prawnych istniejących w prawie UE oraz jej państw członkowskich. W pracy skoncentrowano ...
 • Dziecięca kreacja obrazu Boga i religijności. Perspektywa pedagogiczna 

  Heland-Kurzak, Krystyna (Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2021)
  Pierwszy rozdział oscyluje wokół wyjaśnienia takich pojęć, jak obraz Boga, religijność i doświadczenie. Poprzez prezentacje różnych ujęć religijności poszukiwano własnej definicji religijności. Wychodząc od pojęć religijności ...
 • Zastosowanie geoinformatyki w leśnictwie 

  Stereńczak, Krzysztof; Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary (Instytut Badawczy Leśnictwa (Forest Research Institute), Sękocin Stary, Poland, 2019-10-15)
  W dniach 12–14 marca 2019 r. w Instytucie Badawczym Leśnictwa odbyła się XI Sesja Zimowej Szkoły Leśnej (ZSL), której tematem było „Zastosowanie geoinformatyki w leśnictwie”. Współorganizatorem Sesji była Dyrekcja Generalna ...
 • Słownik tematyczny polsko-rosyjski 

  Antoniuk, Anna; Kononenko, Iryna; Mela-Cullen, Wioletta; Mytnik, Irena; Roguska, Julia; Szafernakier-Świrko, Anna; Wasiak, Elżbieta (Katedra Ukrainistyki UW, 2019)
  Słownik zawiera materiał leksykalny zebrany w 27 blokach tematycznych, podzielonych na grupy leksykalno-semantyczne. Obejmuje słownictwo ogolne, potoczne i specjalistyczne. Wprowadzenie kryterium morfologicznego pozwoliło ...
 • Współczesne problemy komunikacji społecznej i edukacji w leśnictwie 

  Gil, Wojciech; Szewczykiewicz, Joanna; Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary (Instytut Badawczy Lesnictwa (Forest Research Institute), Sekocin Stary, Poland, 2018-11-16)
  Jednym z podstawowych pojęć we współczesnych naukach teoretycznych i stosowanych oraz w praktyce jest „informacja”. Pomimo że pojęcie to jest używane właściwie we wszystkich dziedzinach naszego życia, to jednak wciąż nie ...
 • Wyzwania leśnictwa wobec zachodzących zmian w środowisku przyrodniczym, oczekiwań społecznych, uwarunkowań ekonomicznych i prawnych 

  Gil, Wojciech; Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary (Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary, Poland, 2017-11-19)
  Początki państwowej administracji i gospodarki leśnej sięgają VIII-IX wieku. Wraz z występującą w tym czasie wielką wędrówką ludów nastąpił znaczny wyrąb lasu na potrzeby ówczesnego osadnictwa. Kolejna nadmierna eksploatacja ...
 • 65-lecie Katedry Ukrainistyki Uniwersytetu Warszawskiego 

  Mytnik, Irena; Uniwersytet Warszawski, Wydział Lingwistyki Stosowanej (Katedra Ukrainistyki UW, 2018)
  Praca przedstawia historię warszawskiej ukrainistyki, główne kierunki i problematykę prowadzonych badań z wykazem publikacji naukowych pracowników Katedry Ukrainistyki, współpracę międzyuczelnianą krajową i międzynarodową ...
 • Zagrożenia lasu oraz jego funkcji - przyczyny, konsekwencje i szanse dla gospodarki leśnej 

  Gil, Wojciech; Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary (Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary, Poland, 2016-10-15)
  Dominacja użytkowej funkcji lasu podporządkowanej produkcji drewna utrzymała się w Europie do końca XIX w. Największe jej nasilenie miało miejsce w dwóch okresach. Pierwszy z nich był reakcją na nienotowany wcześniej wzrost ...
 • Kresowe projekty edukacyjne na rzecz umacniania bezpieczeństwa kulturowego 

  Lubicz Miszewski, Michał (Studio Graficzne Piotr Kurasiak, Jawor, 2018)
 • Vilém Flusser i kultura mediów. O dialogu między słowem, pismem i obrazem technicznym 

  Wiatr, Przemysław; Sanakiewicz, Marcin; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Projekt: media, 2021-02-18)
  12 maja 2020 roku minęła setna rocznica urodzin Viléma Flussera. Swoje najważniejsze książki pisał on w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku – ponad trzy dekady temu. Historycznie rzecz biorąc, był to więc myśliciel ...
 • Dobra Nowina w środkach społecznego przekazu 

  Sławiński, Henryk; Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie (Tyniec Wydawnictwo Bnedyktynów, 2020-12-28)
  Treścią niniejszej publikacji jest prezentacja wykorzystania rozmaitych środków komunikacji społecznej w służbie Dobrej Nowiny Jezusa Chrystusa. Zamieszczone tu artykuły są owocem badań autorów, mężczyzn i kobiet, posiadających ...
 • Troska o rodziny w sytuacjach trudnych 

  Pyźlak, Grzegorz (Bonus Liber, 2020-11-27)
  W trosce o małżeństwa i rodziny, które przeżywają trudną sytuację, ważne jest nauczenie ich, jak przejść od sytuacji problemowej do rozwiązania. Próby rozwiązania tej sytuacji mogą być długotrwałe i skomplikowane. Należy ...
 • Nauka i szkolnictwo wyższe - wyzwania współczesności 

  Dziewulak, Dobromir; Uniwersytet Warszawski (Wydawnictwo Sejmowe, 2013)
  Książka przedstawia materiały wygłoszone i zaprezentowane podczas konferencji zatytułowanej „Nauka i szkolnictwo wyższe – wyzwania współczesności” (Sejm RP, 24.09.2013). Jej organizatorami byli: sejmowa Komisja Edukacji, ...
 • Ustroje szkolne państw członkowskich Unii Europejskiej 

  Dziewulak, Dobromir (Wydawnictwo Sejmowe, 2020-12)
  Celem książki jest dokonanie usystematyzowanego przeglądu współczesnych ustrojów szkolnych państw członkowskich Unii Europejskiej z uwzględnieniem najważniejszych, charakterystycznych cech krajowych systemów edukacyjnych. ...
 • Polityka oświatowa 

  Dziewulak, Dobromir (Wydawnictwo Sejmowe, 2020-09)
  Książka jest próbą ukazania obszarów polskiej i międzynarodowej polityki oświatowej. Celem publikacji jest prezentacja zagadnień mieszczących się w obszarze dyscypliny naukowej, jaką jest polityka oświatowa. Prezentowane ...
 • Hybrydy i hybrydyczności. Z pogranicza literatury i sztuk wizualnych 

  Chawrilska, Irena (Wydawnictwo Bernardinum, 2020-05)
  Deliberations on hybrids and hybridity begin with the reflection on the phenomenon of hybridity in culture. Subsequently, the artistic forms, for which hybridity remains the most significant feature, have been described ...
 • Interesariusze w projektach infrastruktury drogowej i kolejowej 

  Łukasiewicz, Agnieszka (Instytut Badawczy Dróg i Mostów, 2012)
  Niniejsze wydawnictwo stanowi podręcznik dobrych praktyk postępowania dla zarządzających projektami infrastrukturalnymi. Ujęto w nim wiele przykładów realizacji przedsięwzięć drogowych i kolejowych, w ...
 • Mordercze natury. Wybrane przykłady zbrodniarzy i zbrodniarek w literaturze i kulturze 

  Cieśliński, Szymon; Dmitruk, Natalia; Płoszaj, Joanna; Uniwersytet Łódzki; Uniwersytet Wrocławski (Stowarzyszenie Badaczy Popkultury i Edukacji Popkulturowej "Trickster", 2020-09-26)
  Monografia zbiorowa poświęcona wybranym aspektom motywów zbrodni i zabójstwa w literaturze i kulturze popularnej.
 • Pornografia współczesna 

  Jewtuch, Katarzyna (Stowarzyszenie Badaczy Popkultury i Edukacji Popkulturowej "Trickster", 2017-09-26)
  W swojej monografii Katarzyna Jewtuch prześledziła sposób funkcjonowania pornografii we współczesnym świecie, ze szczególnym uwzględnieniem jej związków z popkulturą, branżą modową i mediami społecznościowymi oraz wpływu ...

View more