Now showing items 41-60 of 2610

  • Japonia. Historia państw świata w XX wieku 

   Pałasz-Rutkowska, Ewa; Starecka, Katarzyna (Wydawnictwo TRIO, 2004)
   Dla Japonii wiek XX, rozpatrywany pod względem historycznym, był na pewno wiekiem „długim”, w przeciwieństwie np. do Polski i większości państw Europy, gdzie bieg wydarzeń sprawił, iż określa się go jako„krótki” i umieszcza ...
  • Ocena konkurencyjności polskich producentów żywności 

   Szczepaniak, Iwona (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2005)
   Wyniki handlu zagranicznego produktami rolno-spożywczymi po akcesji z UE. Rola wymiany zagranicznej w sprzedaży podstawowych działów produkcji rolniczej i poszczególnych branż przemysłu spożywczego. Stan przewag cenowych.
  • Wsparcie sektora żywnościowego i obszarów wiejskich w latach 2004-2005 

   Wigier, Marek (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2005)
   Przepisy ramowe i kierunki wsparcia rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w latach 2004-2006. Finansowanie programów strukturalnych w rolnictwie i na obszarach wiejskich po przystąpieniu Polski do UE. Analiza SWOT programów ...
  • Swoboda decyzji narodowych odnośnie rynków rolnych 

   Dybowski, Grzegorz; Kobuszyńska, Mira; Wieliczko, Barbara (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2005)
   Zakres polityk narodowych w ramach WPR odnośnie rynków rolnych - reforma WPR, schematy narodowe, polityka żywnościowa, handel rolny. Możliwości wpływania przez państwa członkowskie na proces decyzyjny UE.
  • Zarządzanie gruntami rolnymi w krajach Europy Środkowo-Wschodniej 

   Zadura, Andrzej (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2005)
   Przedstawiono stan przywracania praw własności do gruntów rolnych, funkcjonowania rynków ziemi, komasacji i wymiany gruntów w krajach Europy Środkowo-Wschodniej m.in. w: Bułgarii, Chorwacji, Czechach, Estonii, Litwie, ...
  • Metodologia SGM 2002 dla typologii gospodarstw rolnych w Polsce 

   Skarżyńska, Aldona; Goraj, Lech; Ziętek, Izabela (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2005)
   Regiony SGM w Polsce. Wspólnotowa Typologia Gospodarstw Rolnych.
  • Stan polskiej gospodarki żywnościowej po przystąpieniu do Unii Europejskiej. Raport 1 

   Chudoba, Łucja; Drożdż, Jadwiga; Guzewicz, Wacław; Józwiak, Wojciech; Małkowski, Jan; Mieszkowska, Lucyna; Rosiak, Ewa; Staszczak, Anna; Świetlik, Jan; Urban, Roman; Zalewski, Aldon; Zawadzka, Danuta; Zdzieborska, Maria (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2005)
   Makroekonomiczne otoczenie procesów integracji z UE w sektorze rolno-spożywczym. Ceny i relacje cen na rynku rolno-spożywczym. Wyniki produkcyjne i przemiany strukturalne rolnictwa i przemysłu spożywczego w okresie ...
  • Wyniki ekonomiczne polskiego rolnictwa w latach 2003-2004 

   Gomułka, Józef (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2005)
   Analizowano zmiany zachodzące w latach 2003-2004 w produkcji, kosztach produkcji, subwencjach i dochodach polskiego rolnictwa. Zmiany porównano z wynikami z lat 1998-2003.
  • SAPARD - programowanie i realizacja 

   Rowiński, Janusz (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2005)
   Podstawy prawne programu operacyjnego Sapard w Polsce. Struktura organizacyjna obsługi Sapardu. Realizacja programu w poszczególnych działaniach. Finansowanie programu Sapard.
  • Wybrane cechy społeczno-ekonomiczne ludności wiejskiej a rozwój wsi i rolnictwa 

   Wrzochalska, Agnieszka (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2005)
   Stan i struktura ludności wg wieku w latach 1988 i 2002. Wiek ludności związanej z rolnictwem. Stan cywilny ludności. Liczebność rodzin wiejskich. Stan zdrowia mieszkańców wsi. Poziom wykształcenia i aktywność zawodowa ...
  • Wpływ interwencji rynkowej Unii Europejskiej na główne rynki rolne i żywnościowe w Polsce 

   Gburczyk, Sławomir (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2005)
   Działanie instrumentów WPR na poszczególnych rynkach: zbóż, pasz, rzepaku, cukru, mleka i przetworów, mięsa, owoców i warzyw, skrobi ziemniaczanej, napojów i produktów wtórnego przetwórstwa żywności. Ocena wpływu WPR na ...
  • The impact of market intervention measures of the European Union on the main agri-food markets in Poland 

   Gburczyk, Sławomir (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2005)
   Działanie instrumentów WPR na poszczególnych rynkach: zbóż, pasz, rzepaku, cukru, mleka i przetworów, mięsa, owoców i warzyw, skrobi ziemniaczanej, napojów i produktów wtórnego przetwórstwa żywności. Ocena wpływu WPR na ...
  • Sytuacja ekonomiczna i aktywność gospodarcza różnych grup polskich gospodarstw rolniczych. Wstępne wyniki badań 

   Czekaj, Tomasz; Józwiak, Wojciech; Mirkowska, Zofia; Niewęgłowska, Grażyna (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2005)
   Dochody różnych grup polskich gospodarstw na tle dochodów gospodarstw UE-15. Dochodowość materialnych czynników produkcji w gospodarstwach prywatnych w latach 2001-2003. Wsparcie polskich gospodarstw rolnych położonych na ...
  • Systemy zarządzania jakością w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego 

   Morkis, Grażyna (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2005)
   Stan wdrożenia i wdrażania obligatoryjnych systemów zarządzania jakością w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego po roku od wstąpienia Polski do UE - Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP), Dobrej Praktyki Produkcyjnej ...
  • Import produktów rolno-spożywczych uznanych za wrażliwe 

   Nosecka, Bożena (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2005)
   Metoda oceny tendencji rozwoju przywozu i kształtowania się cen importowych. Cła w imporcie produktów rolno-żywnościowych "wrażliwych" przed akcesją do UE. Zmiany wolumenu importu po przystąpieniu do UE. Relacje importu i ...
  • Multi-Annual Research Programme. 2005 Research. Synthesis 

   Wigier, Marek (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2005)
   Polska gospodarka żywnościowa w pierwszym roku członkostwa w UE. Wpływ funduszy strukturalnych UE na rozwój obszarów wiejskich w pierwszym roku członkostwa. Generalna koncepcja rozwoju wsi wspieranego przez fundusze ...
  • Procesy dostosowawcze w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych 

   Guzewicz, Wacław; Kagan, Adam; Zdzieborska, Maria (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2005)
   Procesy dostosowawcze w RSP do wymagań rynku i wyzwań związanych z integracją; organizacja i stosunki własnościowe, czynniki produkcji, produkcja rolnicza i nierolnicza. Sytuacja ekonomiczno-finansowa RSP.
  • Zróżnicowanie funkcji gospodarstw rolnych w ujęciu przestrzennym 

   Michna, Waldemar (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2005)
   Określono kierunki i tempo zmian funkcji gospodarstw rolnych w różnych regionach kraju oraz zmiany charakteru całego rolnictwa stąd wynikające. Oceniono zmiany struktury funkcji i gospodarstw pod kątem zapewnienia warunków ...
  • Koncepcja badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym 

   Czyżewski, Andrzej; Florianczyk, Zbigniew; Gruda, Mieczysław; Henisz-Matuszczak, Anna; Krasowicz, Stanisław; Niewęgłowska, Grażyna; Niezgoda, Dionizy; Staniszewska, Maria; Wagner, Klaus; Wilk, Wioletta; Zegar, Józef St. (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2005)
   Koncepcja badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym. Cechy rolnictwa zrównoważonego. Funkcje gospodarstwa rolniczego i jego złożoność. Makroekonomiczne uwarunkowania rolnictwa industrialnego i społecznie zrównoważonego. ...
  • Seks 

   Niewiadomska, Iwona; Chwaszcz, Joanna; Kołodziej, Blandyna; Śpila, Bożena (Wydawnictwo KUL, 2005)
   Książka ukazała się w serii wydawniczej pod redakcją I. Niewiadomskiej "Uzależnienia: fakty i mity". W książce, w bardzo przystępny sposób, przedstawiono zagadnienia związane z ludzką płciowością i seksualnością w różnych ...