Now showing items 1-20 of 2556

  • Brazil – Poland. Focus on religion 

   Ramos de Andrade, Solange; Siuda-Ambroziak, Renata; Stachowska, Ewa; Universidade Estadual de Maringá; Uniwersytet Warszawski; Universidade Federal de Santa Catarina (Edicoes Dialogos, State University of Maringa; University of Warsaw, American Studies Center, 2019)
   The volume comprises chapters within a wide thematic range of religious studies written by renown and dedicated specialists - invited guests from both countries’ academic world, representing various HEIs and research ...
  • Marketing biblioteczny: rozważania, dyskusje, konteksty 

   Wojciechowska, Maja; Uniwersytet Gdański (Ateneum - Szkoła Wyższa, 2007)
   Prezentowana publikacja jest pokłosiem dyskusji środowiska bibliotekarskiego nad możliwościami i metodami stosowania marketingu w bibliotekach. Zawarte w tomie teksty przedstawiają zarówno teoretyczne aspekty marketingu, ...
  • Starzenie się populacji. Aktywizacja, koprodukcja i integracja społeczna osób starszych 

   Gawron, Grzegorz; Klimczuk, Andrzej; Szweda-Lewandowska, Zofia (Wydawnictwo Uniwersytetu Ślaskiego, 2021)
   Opracowanie ma charakter poglądowo-teoretyczny, powstało bowiem na podstawie przeglądu dostępnej literatury przedmiotu (polskiej i zagranicznej). Publikacja skierowana jest zarówno do naukowców jak i studentów zajmujących ...
  • Sąd Najwyższy. Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Pierwszy rok działalności 

   Redzik, Adam; Księżak, Paweł; Uniwersytet Warszawski; Uniwersytet Łódzki (Sąd Najwyższy, 2019)
  • Marginalizacja a rozwój społeczny – między teraźniejszością i przeszłością 

   Galor, Zbigniew; Kalinowski, Sławomir; Kozłowska, Urszula; Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (Wydawnictwo Societas Pars Mundi, 2017)
   Prezentowana publikacja powstała jako odpowiedź na dyskusje podjęte podczas spotkań środowiska naukowego zajmującego się problemem marginalizacji i wykluczenia społecznego, i stanowi spójną całość złożoną z dwudziestu ...
  • Składki na ubezpieczenia społeczne i podatki w umowie o dzieło 

   Galewska, Ewa; Dudek, Katarzyna; Wasylkowska-Michór, Magdalena (Difin sp. z o.o., 2016)
   Rozbieżności w definiowaniu umowy o dzieło widać w licznych orzeczeniach sądowych wydawanych wskutek odwołań od decyzji ZUS i urzędów skarbowych. W książce zostało omówione pojęcie dzieła oraz różnice pomiędzy umową o ...
  • Rozstrzyganie sporów w sektorze telekomunikacyjnym 

   Galewska, Ewa (Difin sp. z o.o., 2018)
   Efektywne rozstrzyganie sporów w sektorze telekomunikacyjnym ma szczególne znaczenie dla jego prawidłowego rozwoju. Wynika to ze specyfiki tej dziedziny gospodarki. Obecnie funkcjonujący mechanizm rozstrzygania sporów w ...
  • W poszukiwaniu skutecznych reakcji na przestępczość. Programy korekcyjno-edukacyjne 

   Czarnecka-Dzialuk, Beata; Drapała, Katarzyna; Ostaszewski, Paweł; Więcek-Durańska, Anna; Wójcik, Dobrochna (Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2017)
   Publikacja składa się z czterech niezależnych raportów z badań przeprowadzonych w ostatnich latach w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości, dotyczących orzekania i realizowania programów korekcyjno-edukacyjnych w zakładach ...
  • Partnerstwa terytorialne na obszarach wiejskich w Polsce. Współzarządzanie czy ukryta dominacja sektora publicznego? 

   Furmankiewicz, Marek (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, 2018-09-12)
   The subject of the analyses included in this monograph involves selected social structures and relations in territorial partnerships (specifically within LEADER local action groups) functioning in Polish rural areas and ...
  • Michael Jackson as a mythical hero. An anthropological perspective 

   Ostaszewska, Aneta (Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2021)
   The aim of this book is to investigate how traits of a mythical hero are manifested in modern culture and, to be more precise, in social beliefs about Michael Jackson. These beliefs are traces leading to complex levels of ...
  • Druga szansa. Warsztaty dla więźniów długoterminowych 

   Klimczak, Joanna; Kłapeć, Małgorzata; Niełaczna, Maria; Osińska, Aleksandra; Uniwersytet Warszawski (Ośrodek Wydawniczo-Poligraficzny SIM, 2017)
   Książka „Druga szansa. Warsztaty dla więźniów długoterminowych” – to efekt ponad dwuletniej pracy zespołu prowadzącego zajęcia dla skazanych odbywających kary dożywotniego pozbawienia wolności i 25 lat pozbawienia wolności ...
  • Mechanizm nie-doskonały? Dobra administracja więzienna – ustalenia i konkluzje badawcze 

   Niełaczna, Maria (Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, 2017)
   Administracja więzienna to istotna, specyficzna, a jednocześnie prawie niewidoczna część administracji publicznej. To także urzeczywistnienie takich wartości jak zaufanie obywateli do państwa, dialogu państwa z podmiotami ...
  • Sacred space: contributions to the archaeology of belief 

   Zeman-Wiśniewska, Katarzyna (Instytut Archeologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2018)
  • Czasownik polski. Odmiana, słownik 13 500 czasowników 

   Saloni, Zygmunt (Wydawnictwo „Wiedza Powszechna”, 2021)
   Książka zawiera najważniejsze informacje gramatyczne o polskich czasownikach, tabele ich odmiany oraz indeks, w którym zgromadzono 13 500 leksemów czasowników. Dla każdego z nich podano m.in.: sposób odmiany (w postaci ...
  • Individuals and their social contexts 

   Mach, Bogdan W.; Manterys, Aleksander; Sadowski, Ireneusz; Instytut Studiów Politycznych PAN; Collegium Civitas; Uniwersytet Warszawski (ISP PAN, 2018)
  • Czynnik ludzki w zarządzaniu wielopoziomowym a problemy polskiego sądownictwa cywilnego 

   Machowicz, Kinga (Wydawnictwo KUL, 2013)
   Governance to pojęcie związane z rządami prawa, procesami, za pomocą których zarządza się zasobami, artykułuje interesy i wykonuje władzę w społeczeństwie. Jest to również sposób wykonywania funkcji publicznych i korzystania ...
  • Życie na skraju - marginesy społeczne wielkiego miasta 

   Galor, Zbigniew; Goryńska-Bittner, Barbara; Kalinowski, Sławomir; Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (Wydawnictwo Societas Pars Mundi, 2014)
   Publikacja ta powstała jako rezultat badań nad marginesami społecznymi miasta Poznania i stanowi całość złożoną z kilkudziesięciu opracowań pod wspólnym tytułem „Życie na skraju – marginesy społeczne wielkiego miasta”, ...
  • Bliżej ludzi – programem dla nauk społecznych? 

   Sałustowicz, Piotr; Kalinowski, Sławomir; Goryńska-Bittner, Barbara; Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (Wydawnictwo Societas Pars Mundi, 2018)
   Oddajemy do rąk czytelnika publikację, na którą składają się artykuły pogrupowane tematycznie: 1) Ogólne rozważania; 2) Wykluczenie społeczne; 3) Niepełnosprawność; 4) Uzależnienia; 5) Seniorzy; 6) Inkluzywność. To, co ...
  • The human being in social and cosmic orders. Categories of traditional culture and the problems of contemporary Buryat identity 

   Zhanaev, Ayur (Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2019)
   Kwestia porządku społecznego była zwykle rozwijana w teoriach poziomu makro, takich jak funkcjonalizm czy marksizm, które postrzegały porządek jako konstruowany przez wspólne normy, wartości, podział pracy, władzy czy ...
  • Po obu stronach Ononu. Buriaci na pograniczu rosyjsko-mongolskim 

   Nowicka, Ewa; Zhanaev, Ayur (Collegium Civitas Press, 2020)
   The book at hand deals with the complex historical, cultural, and identity phenomena taking place today in the Russian-Mongolian borderlands delineated by the Onon River. This analysis is based primarily on research ...