Show simple item record

dc.contributor.authorGryszel, Piotr
dc.contributor.authorWalesiak, Marek
dc.date.accessioned2015-02-04T16:59:44Z
dc.date.available2015-02-04T16:59:44Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationGryszel P., Walesiak M., 2014pl_PL
dc.identifier.issn0867-3888
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/6120
dc.description.abstractCel pracy. Ocena atrakcyjności turystycznej powiatów dolnośląskich z wykorzystaniem miary odległości GDM oraz wskazanie zalet tej miary na tle innych metod wykorzystywanych przy ocenie atrakcyjności turystycznej obszarów. Metoda badań. Badania bazują na pozyskanych wtórnych danych statystycznych charakteryzujących zmienne wpływające na atrakcyjność turystyczną obszaru. Dane pochodzą z zasobów Banku Danych Lokalnych GUS oraz bazy danych wojewódzkiego konserwatora zabytków. Do oceny atrakcyjności turystycznej na podstawie zebranych danych zastosowano uogólnioną miarę odległości GDM. Wyniki badań. W wyniku zastosowania uogólnionej miary odległości GDM ustalono ranking atrakcyjności tu-rystycznej powiatów Dolnego Śląska wyodrębniając 3 klasy podobnych pod względem atrakcyjności turystycz-nej powiatów Dolnego Śląska. Ograniczenia badań i wnioskowania. Ze względu na brak danych statystycznych w ocenie atrakcyjności tury-stycznej powiatów nie uwzględniono niektórych istotnych zmiennych, np. długości szlaków turystycznych. Implikacje praktyczne. Wyodrębnienie klas podobnych pod względem atrakcyjności turystycznej powiatów pozwala na lepsze, szeroko rozumiane zarządzanie turystyką na poziomie województwa. Pozwala np. na lepsze lokowanie środków z funduszy unijnych. Oryginalność pracy. Badanie problematyki atrakcyjności turystycznej nie jest problemem nowym. Jednak o walorze pracy stanowi zastosowanie nowatorskiej w tym zakresie metody uogólnionej miary odległości GDM. Rodzaj pracy. Artykuł prezentuje wyniki badań empirycznych i ranking atrakcyjności turystycznej powiatów Dolnego Śląska.pl_PL
dc.description.abstractPurpose. The evaluation of tourist attractiveness regarding Lower Silesia districts by applying the general distance measure GDM and indicating this measure advantages at the background of other methods used in the evaluation of tourist attraction areas. Methodology. The research is based on the collected secondary statistical data characterizing variables having impact on tourist attractiveness of an area. The data originate from the Local Data Bank resources provided by the Central Statistical Office and the data base of the regional relic’s conservator. Based on the collected data GDM was applied to evaluate tourist attractiveness. Findings. As a result of GDM application the ranking of Lower Silesia districts’ attractiveness was determined by separating 3 classes of Lower Silesia districts similar in terms of tourist attractiveness. Research limitations and conclusions. Due to the absence of statistical data the evaluation of tourist attractiveness referring to districts does not cover some major variables, e.g. the length of tourist trails. Practical implications. Separating classes of districts, similar in terms of tourist attractiveness, allows for better, broadly understood tourism management at a regional level. It facilitates, e.g. more effective allocation of the European Union means. Originality. The analysis of tourist attractiveness does not present a new problem. However, the major advantage of the study is the application of an innovatory, in this matter, GDM. Type of the study. The article presents empirical research results and the ranking of tourist attractiveness referring to Lower Silesia districts.en
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherPaństwowe Wydawnictwo Naukowepl_PL
dc.rightsDozwolony użytek
dc.subjectmiara odległości GDMpl_PL
dc.subjectobszar recepcji turystycznejpl_PL
dc.subjectatrakcyjność turystycznapl_PL
dc.subjectgeneral distance measureen
dc.subjecttourist destinationen
dc.subjecttourist attractivenessen
dc.subjectGDMen
dc.titleZastosowanie uogólnionej miary odległości GDM w ocenie atrakcyjności turystycznej powiatów Dolnego Śląskapl_PL
dc.title.alternativeThe application of general distance measure GDM in the evaluation of Lower Silesia districts attractivenessen
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
dc.contributor.organizationUniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystykipl_PL
dc.description.epersonMarek Walesiak


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Dozwolony użytek
Using this material is possible in accordance with the relevant provisions of fair use or other exceptions provided by law. Other use requires the consent of the holder.