Now showing items 126-145 of 164

  • Sprawozdanie z XX Ogólnopolskiego Zjazdu Historyków Studentów - Konferencji Studencko-Doktoranckiej 

   Michalak, Grzegorz; Michalska, Joanna (Wydawnictwo UKSW, 2012)
   XX OZHS odbył się w Katowicach w dniach 11-14 kwietnia 2012 roku. Wzięło w nim udział ponad 350 referentów reprezentujących wszystkie ważniejsze uczelnie polskie oraz wiele zagranicznych ośrodków naukowych. Sprawozdanie ...
  • Stadion - miasto - kultura. Euro 2012 i przemiany kultury polskiej 

   Burszta, Wojciech Józef; Czubaj, Mariusz; Drozda, Jacek; Duchowski, Mirosław; Filiciak, Mirosław; Jaskułowski, Krzysztof; Litorowicz, Aleksandra; Majewski, Piotr; Sekuła, Elżbieta Anna; Thel, Karolina (Instytut Badań Przestrzeni Publicznej, 2012)
  • Stan techniczny budynków jednorodzinnych w Polsce. Potrzeby remontowe 

   Pytliński, Łukasz; Zaborowski, Marek; Guła, Andrzej (Instytut Ekonomii Środowiska, 2017)
   W niniejszym opracowaniu prezentujemy Państwu raport „Stan techniczny budynków jednorodzinnych w Polsce – potrzeby remontowe” bazujący na wynikach badań zrealizowanych w 2017 r. wśród właścicieli budynków jednorodzinnych. ...
  • Startery podlaskiej gospodarki. Analiza gospodarczych obszarów wzrostu i innowacji województwa podlaskiego: sektor produkcji oprogramowania komputerowego 

   Plawgo, Bogusław; Klimczuk, Andrzej; Grabska, Anna; Klimczuk-Kochańska, Magdalena; Kierklo, Jacek; Żynel-Etel, Justyna (Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, 2011)
   Istotą projektu jest szczegółowa analiza obszarów wzrostu i innowacji województwa podlaskiego. Przedmiot badania obejmuje niewystępujące w województwie podlaskim lub występujące w zalążkowym zakresie obszary uznawane w ...
  • Startery podlaskiej gospodarki. Analiza gospodarczych obszarów wzrostu i innowacji województwa podlaskiego: sektor rehabilitacji geriatrycznej 

   Klimczuk, Andrzej; Plawgo, Bogusław; Klimczuk, Magdalena; Citkowski, Mariusz; Juchnicka, Marta (Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, 2009)
   Celem głównym badania jest wskazanie i przeanalizowanie tych obszarów, które w gospodarce ogólnoświatowej wykazują duży potencjał rozwojowy, a w województwie podlaskim nie występują bądź występują w postaci zalążkowej. ...
  • Strategia modernizacji budynków: mapa drogowa 2050 

   Zaborowski, Marek; Staniaszek, Dan; Węglarz, Arkadiusz; Panek, Aleksander; Dziamara-Rzucidło, Katarzyna (Instytut Ekonomii Środowiska, 2014)
   Sektor budowlany odpowiada za największą konsumpcję energii w Europie. Według danych Komisji Europejskiej np. pochłania prawie 40% całkowitego finalnego zużycia energii elektrycznej w Unii Europejskiej (UE), odpowiadając ...
  • Streszczenie Strategii Modernizacja Budynków: Mapa Drogowa 2050 

   Zaborowski, Marek (Instytut Ekonomii Środowiska, 2014)
   Sektor budowlany odpowiada za największą konsumpcję energii w Europie. Według danych Komisji Europejskiej np. pochłania prawie 40% całkowitego finalnego zużycia energii elektrycznej w Unii Europejskiej (UE), odpowiadając ...
  • Studenci zagraniczni w Polsce 2011. Raport statystyczno-informacyjny 

   Marchwica, Wojciech M. (Fundacja Edukacyjna „Perspektywy”, 2011-11)
  • Studenci zagraniczni w Polsce 2012. Raport statystyczno-informacyjny 

   Marchwica, Wojciech M.; Olczak, Artur; Więckowski, Bartłomiej (Fundacja Edukacyjna „Perspektywy”, 2012-11)
  • Studia z przyszłością 

   Haber, Grzegorz; Drosik, Adam; Maziarz, Bartosz (Uniwersytet Opolski, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, 2016)
  • Study of Competences - Power Sector - Final Research Report 

   Górniak, Jarosław; Kossowska, Małgorzata (Center for Evaluation and Analysis of Public Policies Interdisciplinary Centre for Organizational Research and Development Jagiellonian University, Kraków., 2013)
   The report presents effects of research works carried out under the project: "Balance of competences" in the power industry sector. For the purpose of the study, the aforementioned sector is considered to be a sector ...
  • Synteza rezultatów NPF w zakresie pól, scenariuszy oraz analizy SWOT 

   Nazarko, Joanicjusz; Ejdys, Joanna; Halicka, Katarzyna; Kononiuk, Anna; Olszewska, Anna; Glińska, Urszula; Gudanowska, Alicja Ewa; Krawczyk-Dembicka, Elżbieta; Brzostowski, Norbert; Nazarko, Łukasz; Prusiel, Łukasz (Politechnika Białostocka, 2013)
   Praca ma na celu przyczynienie się do budowy koncepcyjnego i funkcjonalnego pomostu pomiędzy scenariuszami przyszłości a polityką państwa. Scenariusze mogę pomoć decydentom w uświadomieniu sobie zachodzących przemian ...
  • Sytuacja kobiet w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Specyfika, standardy, parytety i oczekiwania 

   Durka, Włodzimierz; Klimek, Paweł; Kołodziejczak, Sebastian; Maruszewska, Małgorzata; Pośpiech, Jaonna; Terelak, Albert (2012-03)
   Cel badania Celem głównym badania pn.: „Sytuacja kobiet w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Specyfika, standardy, parytety i oczekiwania”, realizowanego na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przez konsorcjum ...
  • Słownik podstawowych terminów dotyczących krajowego systemu kwalifikacji 

   Sławiński, Stanisław; Dębowski, Horacy; Michałowicz, Henryk; Urbanik, Jolanta (Instytut Badań Edukacyjnych, 2013-10)
   Słownik podstawowych terminów dotyczących krajowego systemu kwalifikacji powstał w toku prac prowadzonych nad Polską Ramą Kwalifikacji w Instytucie Badań Edukacyjnych (IBE). Publikacja stanowi odpowiedź na potrzebę ...
  • Tajni kulturalni. Obiegi kultury z perspektywy twórców sieciowych węzłów wymiany treści 

   Filiciak, Mirosław; Danielewicz, Michał; Buchner, Anna; Zaniewska, Katarzyna (2013-02-08)
  • Technical Condition Of single-family Houses in Poland. Renovation Needs 

   Guła, Andrzej; Zaborowski, Marek; Pytliński, Łukasz (Institute of Environmental Economy, 2017)
   We are pleased to present a report entitled ‘The technical condition of single-family houses in Poland – renovation needs’ which is based on survey research carried out in 2017 among owners of single-family houses. The ...
  • The Framework Catalogue of Digital Competences 

   Klimczuk, Andrzej; Jasiewicz, Justyna; Filiciak, Mirosław; Mierzecka, Anna; Śliwowski, Kamil Konrad; Kisilowska, Małgorzata; Tarkowski, Alek; Zadrożny, Jacek (Centrum Cyfrowe Projekt: Polska, 2015)
   English Abstract: Operational Programme Digital Poland - "Priority axis III: Digital competences of the society" focuses on raising digital activity in order to allow fully use possibilities of high-speed Internet and new ...
  • Trudne początki. Nowa unijna dyplomacja a Partnerstwo Wschodnie 

   Sus, Monika; Kaca, Elżbieta (Instytut Spraw Publicznych, 2011-05)
   Powołanie Wysokiej Przedstawiciel Unii Europejskiej do spraw Polityki Zagranicznej i Bezpieczeñstwa oraz podległej jej Europejskiej Służby Działañ Zewnêtrznych (ESDZ) miało poprawić koordynacjê unijnej po - lityki zewnêtrznej. ...
  • Udostępnianie zdigitalizowanych zasobów kultury w internecie. Użyteczność - dostępność - praktyki 

   Kowalik, Wojciech; Komusińska, Jagoda; Strycharz, Jan; Maźnica, Łukasz (Fundacja Warsztat Innowacji Społecznych, 2016-01)
   Zdając sobie sprawę z tego, jak dużą rolę w całym łańcuchu dystrybucji cyfrowych obrazów dziedzictwa kulturowego stanowią platformy internetowe, postanowiliśmy przeprowadzić pogłębioną analizę tego, w jaki sposób podmioty ...
  • Ukrainian migrants on the Polish labour market 

   Bieniecki, Mirosław; Frelak, Justyna; Kaźmierkiewicz, Piotr; Pawlak, Mikołaj (IOM, 2008)
   - Ukrainian migrant workers have been present on the Polish market since the beginning of the 1990s, attracted by wage differences and sustained economic growth. They continue to occupy certain niches on the market—construction, ...