Now showing items 126-145 of 168

  • Scenariusze przyszłości Pomorza 

   Dzierżanowski, Maciej; Grabowska, Martyna; Krapiński, Bartosz; Szultka, Stanisław (Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, 2013)
   Analiza sformułowanych w ramach projektu scenariuszy wskazuje, że nie wszystkie dają szanse sukcesu w długim okresie. Scenariusze, które bazują głównie na impulsach rozwojowych z zewnątrz („Lotniskowiec Azji”, „Centrum ...
  • Shaping Industry from the Left. Country Report: Poland 

   Konat, Grzegorz (Rosa Luxemburg Stiftung Brussels, 2015)
   Between 1989 and 2015, the Polish economy underwent many major changes. The essential, of course, was a systemic transition from socialism to capitalism. This transformation process lasted for many years and revealed its ...
  • Specjalizacje Technologiczne Pomorza 

   Krapiński, Bartosz; Pieńkowski, Miłosz; Rybacka, Małgorzata; Szultka, Stanisław (Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, 2013)
   Niniejsze badanie jest próbą wstępnego określenia tych obszarów, w których woj. pomorskie ma zarówno istotny potencjał naukowy/technologiczny, jak i możliwości jego komercjalizacji, wdrożenia do praktyki gospodarczej. ...
  • Sprawozdanie z XX Ogólnopolskiego Zjazdu Historyków Studentów - Konferencji Studencko-Doktoranckiej 

   Michalak, Grzegorz; Michalska, Joanna (Wydawnictwo UKSW, 2012)
   XX OZHS odbył się w Katowicach w dniach 11-14 kwietnia 2012 roku. Wzięło w nim udział ponad 350 referentów reprezentujących wszystkie ważniejsze uczelnie polskie oraz wiele zagranicznych ośrodków naukowych. Sprawozdanie ...
  • Stadion - miasto - kultura. Euro 2012 i przemiany kultury polskiej 

   Burszta, Wojciech Józef; Czubaj, Mariusz; Drozda, Jacek; Duchowski, Mirosław; Filiciak, Mirosław; Jaskułowski, Krzysztof; Litorowicz, Aleksandra; Majewski, Piotr; Sekuła, Elżbieta Anna; Thel, Karolina (Instytut Badań Przestrzeni Publicznej, 2012)
  • Stan techniczny budynków jednorodzinnych w Polsce. Potrzeby remontowe 

   Pytliński, Łukasz; Zaborowski, Marek; Guła, Andrzej (Instytut Ekonomii Środowiska, 2017)
   W niniejszym opracowaniu prezentujemy Państwu raport „Stan techniczny budynków jednorodzinnych w Polsce – potrzeby remontowe” bazujący na wynikach badań zrealizowanych w 2017 r. wśród właścicieli budynków jednorodzinnych. ...
  • Startery podlaskiej gospodarki. Analiza gospodarczych obszarów wzrostu i innowacji województwa podlaskiego: sektor produkcji oprogramowania komputerowego 

   Plawgo, Bogusław; Klimczuk, Andrzej; Grabska, Anna; Klimczuk-Kochańska, Magdalena; Kierklo, Jacek; Żynel-Etel, Justyna (Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, 2011)
   Istotą projektu jest szczegółowa analiza obszarów wzrostu i innowacji województwa podlaskiego. Przedmiot badania obejmuje niewystępujące w województwie podlaskim lub występujące w zalążkowym zakresie obszary uznawane w ...
  • Startery podlaskiej gospodarki. Analiza gospodarczych obszarów wzrostu i innowacji województwa podlaskiego: sektor rehabilitacji geriatrycznej 

   Klimczuk, Andrzej; Plawgo, Bogusław; Klimczuk, Magdalena; Citkowski, Mariusz; Juchnicka, Marta (Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, 2009)
   Celem głównym badania jest wskazanie i przeanalizowanie tych obszarów, które w gospodarce ogólnoświatowej wykazują duży potencjał rozwojowy, a w województwie podlaskim nie występują bądź występują w postaci zalążkowej. ...
  • Strategia modernizacji budynków: mapa drogowa 2050 

   Zaborowski, Marek; Staniaszek, Dan; Węglarz, Arkadiusz; Panek, Aleksander; Dziamara-Rzucidło, Katarzyna (Instytut Ekonomii Środowiska, 2014)
   Sektor budowlany odpowiada za największą konsumpcję energii w Europie. Według danych Komisji Europejskiej np. pochłania prawie 40% całkowitego finalnego zużycia energii elektrycznej w Unii Europejskiej (UE), odpowiadając ...
  • Streszczenie Strategii Modernizacja Budynków: Mapa Drogowa 2050 

   Zaborowski, Marek (Instytut Ekonomii Środowiska, 2014)
   Sektor budowlany odpowiada za największą konsumpcję energii w Europie. Według danych Komisji Europejskiej np. pochłania prawie 40% całkowitego finalnego zużycia energii elektrycznej w Unii Europejskiej (UE), odpowiadając ...
  • Studenci zagraniczni w Polsce 2011. Raport statystyczno-informacyjny 

   Marchwica, Wojciech M. (Fundacja Edukacyjna „Perspektywy”, 2011-11)
  • Studenci zagraniczni w Polsce 2012. Raport statystyczno-informacyjny 

   Marchwica, Wojciech M.; Olczak, Artur; Więckowski, Bartłomiej (Fundacja Edukacyjna „Perspektywy”, 2012-11)
  • Studia z przyszłością 

   Haber, Grzegorz; Drosik, Adam; Maziarz, Bartosz (Uniwersytet Opolski, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, 2016)
  • Study of Competences - Power Sector - Final Research Report 

   Górniak, Jarosław; Kossowska, Małgorzata (Center for Evaluation and Analysis of Public Policies Interdisciplinary Centre for Organizational Research and Development Jagiellonian University, Kraków., 2013)
   The report presents effects of research works carried out under the project: "Balance of competences" in the power industry sector. For the purpose of the study, the aforementioned sector is considered to be a sector ...
  • Synteza rezultatów NPF w zakresie pól, scenariuszy oraz analizy SWOT 

   Nazarko, Joanicjusz; Ejdys, Joanna; Halicka, Katarzyna; Kononiuk, Anna; Olszewska, Anna; Glińska, Urszula; Gudanowska, Alicja Ewa; Krawczyk-Dembicka, Elżbieta; Brzostowski, Norbert; Nazarko, Łukasz; Prusiel, Łukasz (Politechnika Białostocka, 2013)
   Praca ma na celu przyczynienie się do budowy koncepcyjnego i funkcjonalnego pomostu pomiędzy scenariuszami przyszłości a polityką państwa. Scenariusze mogę pomoć decydentom w uświadomieniu sobie zachodzących przemian ...
  • Sytuacja kobiet w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Specyfika, standardy, parytety i oczekiwania 

   Durka, Włodzimierz; Klimek, Paweł; Kołodziejczak, Sebastian; Maruszewska, Małgorzata; Pośpiech, Jaonna; Terelak, Albert (2012-03)
   Cel badania Celem głównym badania pn.: „Sytuacja kobiet w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Specyfika, standardy, parytety i oczekiwania”, realizowanego na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przez konsorcjum ...
  • Słownik podstawowych terminów dotyczących krajowego systemu kwalifikacji 

   Sławiński, Stanisław; Dębowski, Horacy; Michałowicz, Henryk; Urbanik, Jolanta (Instytut Badań Edukacyjnych, 2013-10)
   Słownik podstawowych terminów dotyczących krajowego systemu kwalifikacji powstał w toku prac prowadzonych nad Polską Ramą Kwalifikacji w Instytucie Badań Edukacyjnych (IBE). Publikacja stanowi odpowiedź na potrzebę ...
  • Tajni kulturalni. Obiegi kultury z perspektywy twórców sieciowych węzłów wymiany treści 

   Filiciak, Mirosław; Danielewicz, Michał; Buchner, Anna; Zaniewska, Katarzyna (2013-02-08)
  • Technical Condition Of single-family Houses in Poland. Renovation Needs 

   Guła, Andrzej; Zaborowski, Marek; Pytliński, Łukasz (Institute of Environmental Economy, 2017)
   We are pleased to present a report entitled ‘The technical condition of single-family houses in Poland – renovation needs’ which is based on survey research carried out in 2017 among owners of single-family houses. The ...
  • Trudne początki. Nowa unijna dyplomacja a Partnerstwo Wschodnie 

   Sus, Monika; Kaca, Elżbieta (Instytut Spraw Publicznych, 2011-05)
   Powołanie Wysokiej Przedstawiciel Unii Europejskiej do spraw Polityki Zagranicznej i Bezpieczeñstwa oraz podległej jej Europejskiej Służby Działañ Zewnêtrznych (ESDZ) miało poprawić koordynacjê unijnej po - lityki zewnêtrznej. ...