Now showing items 1-20 of 164

  • Raport o niektórych zjawiskach związanych z działalnością sekt w Polsce 

   Międzyresortowy Zespół do spraw Nowych Ruchów Religijnych (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, 2000)
  • Ukrainian migrants on the Polish labour market 

   Bieniecki, Mirosław; Frelak, Justyna; Kaźmierkiewicz, Piotr; Pawlak, Mikołaj (IOM, 2008)
   - Ukrainian migrant workers have been present on the Polish market since the beginning of the 1990s, attracted by wage differences and sustained economic growth. They continue to occupy certain niches on the market—construction, ...
  • Jak bardzo niebezpieczny jest internet? 

   Toczyski, Piotr (Agora, 2008)
   Co trzeci polski internauta zna strony, które jego zdaniem stwarzają niebezpieczeństwo dla użytkowników. Ankietowani mówią o materiałach pornograficznych, aktach przemocy i tematyce nazistowskiej. Interesujące jest, że ...
  • Internet pomaga kupować 

   Kustra, Arkadiusz; Sokołowska, Beata; Toczyski, Piotr; Wilczopolska, Magdalena (Agora; Starcom, 2008)
   Koncentrując się na polskich internautach, pytaliśmy o rolę, jaką w procesie zakupowym odgrywa dla nich internet i narzędzia dostępne w internecie. Próbowaliśmy uzyskać reprezentatywność uzyskanych wyników dla populacji polskich ...
  • Portret internauty 

   Toczyski, Piotr; Wenzel, Michał; Feliksiak, Michał (Agora i CBOS, 2009)
   Publikacja jest zbiorem odpowiedzi na pytanie, co internetowa linia podziału oznacza dla polskiego społeczeństwa, a więc także dla gospodarki i polityki. Do skomentowania wyników „Portretu Internauty”, którego rewersem ...
  • Startery podlaskiej gospodarki. Analiza gospodarczych obszarów wzrostu i innowacji województwa podlaskiego: sektor rehabilitacji geriatrycznej 

   Klimczuk, Andrzej; Plawgo, Bogusław; Klimczuk, Magdalena; Citkowski, Mariusz; Juchnicka, Marta (Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, 2009)
   Celem głównym badania jest wskazanie i przeanalizowanie tych obszarów, które w gospodarce ogólnoświatowej wykazują duży potencjał rozwojowy, a w województwie podlaskim nie występują bądź występują w postaci zalążkowej. ...
  • Raport z działalności Grupy Wsparcia przy Komitecie Sterującym Narodowego Programu Foresight „POLSKA 2020” 

   Borodako, Krzysztof; Magruk, Andrzej; Golińska, Paulina; Glińska, Urszula; Kononiuk, Anna; Nazarko, Łukasz; Sacio-Szymańska, Anna; Urban, Joanna; Wiench, Piotr; Żołnierski, Aleksander; Kozłowski, Artur; Kapłon, Piotr; Hornung-Haładaj, Monika (Grupa Wsparcia przy Komitecie Sterującym Narodowego Programu Foresight „POLSKA 2020”, 2009-03)
   Celem Raportu jest prezentacja osiągnięć Grupy Wsparcia funkcjonującej przy Komitecie Sterującym Narodowego Programu Foresight „Polska 2020”. Wiodącą przesłanką powołania tego zespołu w projekcie o charakterze narodowym ...
  • Aktualne problemy demograficzne regionu Polski wschodniej 

   Płoszaj, Adam; Smętkowski, Maciej; Miszczuk, Andrzej; Celińska-Janowicz, Dorota (EUROREG, 2010)
   Celem badania było opracowanie (1) diagnozy aktualnych problemów oraz trendów demograficznych makroregionu Polski wschodniej, (2) analizy konsekwencji sytuacji demograficznej dla systemu społeczno-gospodarczego oraz ...
  • Ocena wpływu polityki spójności na wzrost konkurencyjności i innowacyjności polskich przedsiębiorstw i gospodarki 

   Bartkiewicz, Piotr; Dębowski, Horacy (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego / Instytut Badań Strukturalnych, 2010)
   Celem badania była ocena wpływu polityki spójności realizowanej w ramach NPR 2004-2006 na wzrost konkurencyjności i innowacyjności polskich przedsiębiorstw i gospodarki oraz sformułowanie zaleceń dla dalszej polityki ...
  • Więzi społeczne zamiast więzień – wsparcie pozytywnej readaptacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu konfliktu z prawem. Raport z badań z rekomendacjami 

   Niewiadomska, Iwona; Chwaszcz, Joanna; Augustynowicz, Weronika (EFS, 2010)
   Raport przedstawia wyniki badań prowadzonych w 3 grupach - aktualnych i byłych więźniów oraz nieletnich. Charakterystyce poddano przystosowanie osobiste badanych a ich: zasoby, poczucie własnej skuteczności, poczucie jakości ...
  • Raport na temat osób bezdomnych 

   Baranowski, Mariusz (Wydawnictwo NAKOM, 2010)
   Tematem analizy niniejszej części raportu z badań „Wykluczenie społeczne: diagnoza i mechanizmy przeciwdziałania w województwie wielkopolskim” są osoby bezdomne. Choć zagadnienie bezdomności per se nie sprawia większych ...
  • Młodzi i media. Nowe media a uczestnictwo w kulturze 

   Filiciak, Mirosław; Danielewicz, Michał; Halawa, Mateusz; Mazurek, Paweł; Nowotny, Agata (SWPS, 2010-01)
  • Budowa zintegrowanego systemu bezpieczeństwa narodowego Polski 

   Zięba, Ryszard; Zając, Justyna (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2010-10)
  • Ocena wpływu realizacji interwencji współfinansowanych z EFS na podniesienie jakości zasobów ludzkich 

   Dębowski, Horacy; Gąska, Jan; Lis, Maciej; Magda, Iga; Pogorzelski, Karol; Sobiech, Izabela (Instytut Badań Strukturalnych, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2010-11)
   Celem badania była analiza i ocena wpływu realizacji interwencji współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich - SPO RZL, drugiego priorytetu ...
  • Zastosowanie modelu ELM w reklamie prasowej 

   Kozłowska, Anna (Wyższa Szkoła Promocji, 2011)
   Tematyka kształtowania postaw (i zachowań) konsumpcyjnych wciąż stanowi przedmiot zainteresowania badaczy zajmujących się czynnikami decydującymi o budowaniu skutecznych strategii (komunikatów) reklamowych. Zgodnie z modelem ...
  • World Internet Project: Polska 2011 

   Toczyski, Piotr; Kustra, Arkadiusz; Rzeźnik, Jakub; Gerszewska, Maria (2011)
   This 2011 report provides a richly detailed and reliable account of who uses the Internet in Poland, who does not, and what difference it makes for everyday life and work. It is based on high-quality data – face-to-face ...
  • Raport o stanie edukacji 2010. Społeczeństwo w drodze do wiedzy 

   Federowicz, Michał; Sitek, Michał (Instytut Badań Edukacyjnych, 2011)
   Prezentujemy pierwszy przygotowany przez Instytut Badań Edukacyjnych „Raport o stanie edukacji 2010. Społeczeństwo w drodze do wiedzy”. Będziemy przygotowywać raport co roku, ponieważ mamy przekonanie, że przyszłość ...
  • Czy kultura może wzmacniać spójność społeczną? 

   Kowalewski, Maciej; Nowak, Anna; Thurow, Regina (ZAPOL, 2011)
  • Flexicurity w wymiarze regionalnym (województwo podlaskie). Raport z badań 

   Klimczuk, Andrzej; Sosnowicz, Agnieszka; Stypułkowski, Wojciech; Tomanek, Adam (Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Białymstoku, 2011)
   Celem badania było m.in. zdiagnozowanie stopnia akceptowalności i rozpoznawalności koncepcji flexicurity przez pracowników i pracodawców z województwa podlaskiego, jak również wskazanie na pożądane kierunki działań, ...