Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako info:eu-repo/semantics/openAccess