Show simple item record

dc.contributor.authorKozłowska, Dorota
dc.contributor.authorRyszkowski, Wojciech
dc.contributor.authorKulikowska, Ewa
dc.contributor.authorFiłonowicz, Tomasz
dc.date.accessioned2015-07-16T20:38:31Z
dc.date.available2015-07-16T20:38:31Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationKozłowska D., Ryszkowski W., Kulikowska E., Fiłonowicz T. Kultywowanie i popularność warsztatów rękodzielniczych na Suwalszczyźnie [w:] Rekreacja, turystyka i tradycje na obszarach wiejskich. Monografia naukowa. (red.) D. Kozłowska Dział Wydawnictw i Publikacji WSWFiT w Białymstoku, Białystok 2014, s. 63-75.pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-929836-8-2
dc.identifier.isbne-isbn 978-83-942142-2-7
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/7199
dc.description.abstractRękodzielnictwo jest odzwierciedleniem tradycji panujących na określonym obszarze. Współczesne dzieci i młodzież często je utożsamia z ozdobami i upiększaniem domu, jednak jeszcze w wieku XIX jak i do połowy wieku XX przedmioty wykonane ręcznie były wykorzystywane do codziennego użytku. Rozwój cywilizacyjny w dużej mierze pozwolił na zatracenie umiejętno- ści ręcznych wyrobów na rzecz maszyn i nowoczesnych urządzeń. Dzieci i młodzież stykając się z wyrobami rękodzielniczymi niejednokrotnie nie potrafią nazwać ręcznie wykonanego narzędzia lub przedmiotu. Jednym ze sposobów zbliżenia młodego pokolenia do korzeni własnych przodków jest prowadzenie warsztatów rękodzielniczych. Celem niniejszego opracowania było oszacowanie chęci kultywowania i popularyzowania warsztatów rękodzielniczych w opinii prowadzących zajęcia warsztatowe (30 badanych). Do realizacji celu zastosowano metodę sondażu diagnostycznego i technikę ankietowania. Badania wykazały, iż dzieci i młodzież posiadają niewielką wiedzę o rękodzielnictwie, jednak chętnie uczą się nowych umiejętności rękodzielniczych i wracają po nabycie nowych umiejętności lub doskonalenie zdobytych nawyków. Szczególną popularnością cieszą się warsztaty związane ze świętami katolickimi i warsztaty w oparciu o wykonywanie przedmiotów techniką plastyczną i papierową. Niewielkie unowocześnienia technik rękodzielniczych sprzyjają większej popularności warsztatów wśród przedszkolaków i dzieci w wieku wczesnoszkolnym.pl_PL
dc.description.abstractHandicrafts reflect traditions prevailing in a specific area. Currently, children and youth often identify them with decorations and house adornment, however, as late as in the 19th century and until the middle of the 20th century, handmade objects were in everyday use. Civilization progress resulted, to a great extent, in a loss of skills of handmade production for the sake of machines and modern devices. Nowadays, encountering handcrafts, children and youth many a time cannot name a handmade tool or object. One of the ways of making a young generation more acquainted with their ancestors’ roots is organizing handcrafts workshops. The purpose of the study was to estimate willingness to cherish and popularize handcrafts workshops according to the persons conducting workshops. In order to realize the objective, a diagnostic survey method and questionnaire technique were applied. The research proved that children and youth know little about handicrafts, however, they willingly acquire handicrafts skills and return for learning new skills or improving acquired habits. Especially popular are workshops connected with Catholic holidays and workshops based on creating objects with the use of art and paper techniques. Small modernizations of handicrafts techniques contribute to greater popularity of workshops among kindergarten and pre-school children. Key words: the Suwalki region, handicrafts, handicrafts workshops.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherDział Wydawnictw i Publikacji Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstokupl_PL
dc.rightsCreative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode
dc.subjectSuwalszczyznapl_PL
dc.subjectrękodzielnictwopl_PL
dc.subjectwarsztaty rękodzielniczepl_PL
dc.titleKultywowanie i popularność warsztatów rękodzielniczych na Suwalszczyźniepl_PL
dc.title.alternativePROMOTION AND POPULARITY OF HANDICRAFTS WORKSHOPS IN THE SUWAŁKI REGIONpl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
dc.contributor.organizationWyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstokupl_PL
dc.contributor.organizationAkademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawiepl_PL
dc.contributor.organizationAkademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w  Pułtusku, Wydział Nauk Politycznych, Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich Urzędu Marszałkowskiegopl_PL
dc.contributor.organizationAkademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku, Wydział Nauk Politycznychpl_PL
dc.description.epersonDorota Kozłowska
dc.rights.DELETETHISFIELDinfo:eu-repo/semantics/openAccess


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska