Show simple item record

dc.contributor.authorFirlej, Krzysztof
dc.date.accessioned2015-07-23T19:28:18Z
dc.date.available2015-07-23T19:28:18Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.citationK.Firlej, 8. The use of comparative advances of WIG-Food companies in the development of modern economy [in:] Restructurization management in the process of integration and development of new economy, (Wykorzystanie przewag konkurencyjnych spółek z indeksu WIG - Spożywczy w rozwoju nowej gospodarki [w:] Zarządzanie restrukturyzacją w procesie integracji i rozwoju nowej gospodarki, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2008.pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-924656-9-0
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/7292
dc.description.abstractThe aim of this paper was to present the possibilities of comparative advance gaining by chosen WIG-Food indexed companies. It has been considered that comparative advance is a relative measure of company market functioning, allowing client offer is adjusted to the needs and better than competition offer. It has been showed that food companies participation in comparative advances gaining enlarging their independence level can strengthen their market position and effects of action. It has been accepted that food companies react flexibly to the changes of macroeconomic environment and constantly looking for comparative advance areas as a part of complex approach including all company values. The problem of comparative advance gaining was presented with an example of companies that gain the advance in the information, quality and price areas. Each one of the companies presented was studied in the aspect of internal strategy that allowed comparative advance gaining. The analysis was based on the presentation of actions and factors influencing the development of comparative advance gaining and revealed that companies studied are interested in comparative advance use.pl_PL
dc.description.abstractCelem artykułu było zaprezentowanie możliwości zdobycia przewagi konkurencyjnej, którymi dysponują wybrane przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego z indeksu WIG – Spożywczy. Uznano, że przewaga konkurencyjna to relatywna miara funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku, która umożliwia oferowanie klientowi produktów odpowiadających jego oczekiwaniom i lepszych niż oferty konkurencji. Wskazano na uczestnictwo przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w zdobywaniu przewag konkurencyjnych powiększających stopień niezależności, wzmacniających ich pozycję na rynku oraz efekty działania. Przyjęto także, że przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego elastycznie reagują na zmiany otoczenia makroekonomicznego i wciąż poszukują obszarów przewagi konkurencyjnej w kompleksowym podejściu uwzględniającym wszystkie możliwe wartości firmy. Zagadnienie zdobywania przewag konkurencyjnych przedstawiono na przykładzie przedsiębiorstw, które zdobywają je w zakresie informacyjnym, jakościowym i cenowym. Każde z badanych przedsiębiorstw zostało zbadane w aspekcie przyjętej strategii działania, która umożliwiła zdobycie danego rodzaju przewagi konkurencyjnej. Przeprowadzona analiza polegała na wyeksponowaniu działań i czynników wpływających na rozwój przewagi konkurencyjnej oraz dowiodła, że badane spółki są w pełni zainteresowane ich wykorzystaniem. Please visit: www.krzysztoffirlej.plpl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherUniwersytet Ekonomiczny w Krakowiepl_PL
dc.rightsCreative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode
dc.subjectendogeniczne determinanty rozwojupl_PL
dc.subjectmetody scenariuszowepl_PL
dc.subjectgospodarka rynkowapl_PL
dc.subjectaspekty strategiczne rozwojupl_PL
dc.subjectmiędzynarodowe strategie rozwojupl_PL
dc.subjectcele strategicznepl_PL
dc.subjectstrategie rozwoju przedsiębiorstwpl_PL
dc.subjectCAPpl_PL
dc.subjectwspólna polityka rolnapl_PL
dc.subjectgospodarka rynkowapl_PL
dc.subjectprogramowanie rozwoju agrobiznesupl_PL
dc.subjectuwarunkowania organizacyjnepl_PL
dc.subjectklasyfikacja jakościowa firmpl_PL
dc.subjectanaliza dynamicznapl_PL
dc.subjectanaliza przestrzennapl_PL
dc.subjectanaliza porównawczapl_PL
dc.subjectprofil ekonomiczny przemysłu rolno-spożywczegopl_PL
dc.subjectGPW w Warszawiepl_PL
dc.subjectkapitał ludzkipl_PL
dc.subjectkoniunktura rolnapl_PL
dc.subjectrolnictwopl_PL
dc.subjectceny surowców rolnychpl_PL
dc.subjectłańcuch żywnościowypl_PL
dc.subjectogniwa agrobiznesupl_PL
dc.subjectdziały agrobiznesupl_PL
dc.subjectinstytucjonalne uwarunkowania konkurencyjnościpl_PL
dc.subjectsystem gospodarki żywnościowejpl_PL
dc.subjectmetody i techniki badawcze sektora agrobiznesupl_PL
dc.subjectbadania diagnostycznepl_PL
dc.subjectdeterminanty rozwojupl_PL
dc.subjectewolucja sektora agrobiznesupl_PL
dc.subjectuwarunkowania rozwojupl_PL
dc.subjectczynniki rozwojupl_PL
dc.subjectprzemysł spożywczypl_PL
dc.subjectrozwój przemysłupl_PL
dc.subjectgospodarka oparta na wiedzypl_PL
dc.subjectsektor rolno-spożywczypl_PL
dc.subjectagrobiznespl_PL
dc.subjectendogenous determinants of developmentpl_PL
dc.subjectscenario methodspl_PL
dc.subjectmarket economypl_PL
dc.subjectstrategic aspects of developmentpl_PL
dc.subjectinternational development strategiespl_PL
dc.subjectstrategic objectivespl_PL
dc.subjectCAP development strategies of enterprisespl_PL
dc.subjectcommon agricultural policypl_PL
dc.subjectmarket economypl_PL
dc.subjectagribusiness development programmingpl_PL
dc.subjectorganizational conditionspl_PL
dc.subjectclassification of quality companiespl_PL
dc.subjectdynamic analysispl_PL
dc.subjectspatial analysispl_PL
dc.subjectcomparative analysispl_PL
dc.subjecteconomic profile of the agri-food industrypl_PL
dc.subjectWarsaw Stock Exchangepl_PL
dc.subjecthuman capitalpl_PL
dc.subjectagricultural prosperitypl_PL
dc.subjectagriculturepl_PL
dc.subjectagricultural commodity pricespl_PL
dc.subjectfood chainpl_PL
dc.subjectagribusiness cellspl_PL
dc.subjectdepartments of agribusinesspl_PL
dc.subjectinstitutional determinants of competitivenesspl_PL
dc.subjectdiagnostic testspl_PL
dc.subjectdeterminants of developmentpl_PL
dc.subjectevolution of the agribusiness sectorpl_PL
dc.subjectgrowth factorspl_PL
dc.subjectfood industrypl_PL
dc.subjectdevelopment of industrypl_PL
dc.subjectknowledge-based economypl_PL
dc.subjectagri-food sectorpl_PL
dc.subjectagribusinesspl_PL
dc.subjectrestrukturyzacjapl_PL
dc.subjectrozwójpl_PL
dc.subjectprywatyzacjapl_PL
dc.subjectprocesy restrukturyzacjipl_PL
dc.subjectzarządzanie firmąpl_PL
dc.subjectgospodarka rynkowapl_PL
dc.subjecttransformacjapl_PL
dc.subjectorganizacja produkcjipl_PL
dc.subjectzarządzaniepl_PL
dc.subjectstrukturapl_PL
dc.subjectgastronomiapl_PL
dc.subjectdeterminanty rozwoju sektorapl_PL
dc.subjectkonkurencja w sektorzepl_PL
dc.subjectmodernizacja przedsiębiorstwpl_PL
dc.subjectrestrukturyzacjapl_PL
dc.subjectglobalizacjapl_PL
dc.subjectprzedsiębiorstwopl_PL
dc.subjectmisja rolnictwapl_PL
dc.subjectwizja rolnictwapl_PL
dc.subjectwieśpl_PL
dc.subjectrolnictwopl_PL
dc.subjectrozwój społecznypl_PL
dc.subjectrozwój gospodarczypl_PL
dc.subjectprognozowaniepl_PL
dc.subjectstruktura agrarnapl_PL
dc.subjectdane demograficznepl_PL
dc.subjectinfrastrukturapl_PL
dc.subjectkapitał ludzkipl_PL
dc.subjectrozwój przemysłowypl_PL
dc.subjectprodukcjapl_PL
dc.subjectprodukcja żywnościpl_PL
dc.subjectwskaźniki ekonomicznepl_PL
dc.subjectwydajność pracypl_PL
dc.subjectzatrudnieniepl_PL
dc.subjectefektywnośćpl_PL
dc.subjectinwestycjapl_PL
dc.subjectzarządzanie jakościąpl_PL
dc.subjectkontrola jakościpl_PL
dc.subjectefektywnośćpl_PL
dc.subjectkonkurencyjnośćpl_PL
dc.subjectcenypl_PL
dc.subjectżywnośćpl_PL
dc.subjectprzewaga konkurencyjnapl_PL
dc.subjectprzewaga cenowapl_PL
dc.subjectprzemysł spożywczypl_PL
dc.subjectklastrypl_PL
dc.subjectprzedsiębiorstwo spożywczepl_PL
dc.subjectbusiness management w rolnictwiepl_PL
dc.subjectrestructuringpl_PL
dc.subjectdevelopmentpl_PL
dc.subjectprivatizationpl_PL
dc.subjectrestructuring processespl_PL
dc.subjectcompany managementpl_PL
dc.subjectmarket economypl_PL
dc.subjectemployment transformationpl_PL
dc.subjectorganization of productionpl_PL
dc.subjectmanagementpl_PL
dc.subjectstructurepl_PL
dc.subjectgastronomypl_PL
dc.subjectdeterminants of development of the sectorpl_PL
dc.subjectcompetition in the sectorpl_PL
dc.subjectmodernization of enterprisespl_PL
dc.subjectrestructuringpl_PL
dc.subjectglobalizationpl_PL
dc.subjectcompanypl_PL
dc.subjectmission agriculturepl_PL
dc.subjectagriculture visionpl_PL
dc.subjectvillagepl_PL
dc.subjectagriculturepl_PL
dc.subjectsocial developmentpl_PL
dc.subjecteconomic developmentpl_PL
dc.subjectforecastingpl_PL
dc.subjectagrarian structurepl_PL
dc.subjectdemographicspl_PL
dc.subjectinfrastructurepl_PL
dc.subjecthuman capitalpl_PL
dc.subjectindustrial developmentpl_PL
dc.subjectproductionpl_PL
dc.subjectfood productionpl_PL
dc.subjecteconomic indicatorspl_PL
dc.subjectlabor productivitypl_PL
dc.subjectemploymentpl_PL
dc.subjectinvestmentpl_PL
dc.subjectquality managementpl_PL
dc.subjectquality controlpl_PL
dc.subjectefficiencypl_PL
dc.subjectcompetitivenesspl_PL
dc.subjectpricespl_PL
dc.subjectfoodpl_PL
dc.subjectcompetitive advantagepl_PL
dc.subjectprice advantagepl_PL
dc.subjectfood industrypl_PL
dc.subjectclusterspl_PL
dc.subjectfood businesspl_PL
dc.subjectbusiness management in agriculturepl_PL
dc.titleThe use of comparative advance of WIG - Food companiespl_PL
dc.title.alternativeZarządzanie restrukturyzacją w procesie integracji i rozwoju nowej gospodarkipl_PL
dc.title.alternativeWykorzystanie przewag konkurencyjnych spółek z indeksu WIG - Spożywczy w rozwoju nowej gospodarkipl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
dc.contributor.organizationUniwersytet Ekonomiczny w Krakowiepl_PL
dc.description.epersonKrzysztof Firlej
dc.rights.DELETETHISFIELDinfo:eu-repo/semantics/openAccess


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska