Show simple item record

dc.contributor.authorFirlej, Krzysztof
dc.date.accessioned2015-07-28T08:52:23Z
dc.date.available2015-07-28T08:52:23Z
dc.date.issued2005
dc.identifier.citationK. Firlej, Determinanty działalności przedsiębiorstw sfery agrobiznesu w warunkach procesu globalizacji i integracji europejskiej, [w:] Zarządzanie restrukturyzacją przedsiębiorstw w procesie globalizacji gospodarki, TNOiK, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Warszawa – Kraków 2005, s. 134-143.pl_PL
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/7331
dc.descriptionPlease visit: www.krzysztoffirlej.plpl_PL
dc.description.abstractThe paper delineates the current situation of Polish agribusiness companies, which, in the preliminary phase of Poland’s membership in the EU, are supposed to establish an advantageous position on the European market. Good acquaintance with the operational procedures of Common Agricultural Policy as well as the ability to apply them in practice induces the spectacular growth of the companies and contributes to their marketing success. The synergy of financial resources owned by the company and obtained from the European Structural Funds makes a great opportunity for the company’s development. Precise dealings focused on the successful application of the obtained funds are of a great significance in the preliminary phase of Polish companies’ adaptation to the European market. The major objective of the above mentioned dealings is to increase the production outcome, labour efficiency and income. Poland with its 40% population of agricultural areas is obliged to specify the strategy of agribusiness entrepreneurship development and designate the determinants of its functioning since it creates new workplaces and contributes to the development of the whole region. The article presented is an incentive to as well as a starting point of focused research in agribusiness entrepreneurship aimed at determining both the place and the position of Polish agribusiness companies on the EU market.en
dc.description.abstractW przedstawionym artykule została omówiona aktualna sytuacja polskich przedsiębiorstw sfery agrobiznesu, które w początkowej fazie członkostwa naszego kraju w UE powinny zdobywać korzystną pozycję na rynku unijnym. Właściwa znajomość problematyki funkcjonowania Wspólnej Polityki Rolnej wraz z umiejętnym wykorzystaniem nadarzających się okazji związanych z jej wdrażaniem, umożliwia spektakularny wzrost firmy i osiągnięcie sukcesu rynkowego. Synergia posiadanych zasobów kapitałowych i środków pomocy finansowej otrzymywanych przez przedsiębiorców z funduszy strukturalnych, to niewątpliwie nadarzająca się okazja dla rozwoju firm. Precyzyjne działania w zakresie celowego wykorzystania otrzymanych środków ma szczególnie istotne znaczenie w początkowej fazie włączania polskich przedsiębiorstw agrobiznesu do rynku unijnego. Główne ich cele to podnoszenie osiąganych wyników produkcyjnych, wydajności pracy i uzyskiwanych dochodów. Polska z 40-sto procentowym potencjałem ludności zamieszkującej tereny rolnicze, jest zobowiązana do sprecyzowania strategii rozwoju przedsiębiorstw agrobiznesu i determinant ich funkcjonowania, gdyż tworzą one nowe miejsca pracy oraz przyczyniają się do rozwoju regionu. Przedstawiony artykuł może być więc zachętą i początkiem przeprowadzenia ukierunkowanych badań, służących określeniu miejsca i pozycji polskich przedsiębiorstw agrobiznesu na rynku Unii Europejskiej. Please visit: www.krzysztoffirlej.plpl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherTNOiK, Akademia Ekonomiczna w Krakowiepl_PL
dc.rightsCreative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode
dc.subjectagricultural prosperitypl_PL
dc.subjectdeterminants of developmenten
dc.subjectagrobiznespl_PL
dc.subjectdeterminanty rozwojupl_PL
dc.subjectstrategia rozwojupl_PL
dc.subjectagribusinessen
dc.subjectglobalizacjapl
dc.subjectintegracja europejskapl
dc.subjectglobalizationen
dc.subjecteuropean integrationen
dc.titleDeterminanty działalności przedsiębiorstw sfery agrobiznesu w warunkach procesu globalizacji i integracji europejskiejpl_PL
dc.title.alternativeZarządzanie restrukturyzacją przedsiębiorstw w procesie globalizacji gospodarkipl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
dc.contributor.organizationUniwersytet Ekonomiczny w Krakowiepl_PL
dc.description.epersonKrzysztof Firlej
dc.rights.DELETETHISFIELDinfo:eu-repo/semantics/openAccess


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska