Show simple item record

dc.contributor.authorFirlej, Chrystian
dc.contributor.authorFirlej, Krzysztof Adam
dc.date.accessioned2015-08-27T10:17:18Z
dc.date.available2015-08-27T10:17:18Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn2300-4088
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/7545
dc.descriptionIn this paper an attempt has been made to characterize theoretical and empirical determinants of property taxation systems in the European Union with particular emphasis on the fiscal functions of property tax. The study was conducted based on the method for the analysis and critique of literature. Within the theoretical framework, this study touches upon such issues as: theoretical considerations of property taxation and the classification of property taxation systems within the European Union with a distinction between value systems and surface systems. At the practical level characteristics have been established of valuable property taxation systems in the European Union considering the range of subjective and objective methods for determining and updating the tax base as well as the amount of tax burden. Subsequently an analysis has been done of fiscal functions of property tax within the European Union. It has been noted that the role of the property tax in individual Member States of the European Union is different. Results indicate that the key cause of a significant variation in effects of a fiscal nature is the adopted method of determining the so-called tax value of the property (market value or rental value of the property, as determined for the purposes of establishing the tax base) as well as accepted rates. It was found that tax revenues in countries where cadastral systems exist are much greater than in the case of surface systems. It should also be noted that, in countries where the dimension of property taxes is made conditional on the data collected in cadastral records, the tax potential varies, and the reasons for this state of affairs are specific solutions adopted in specific European countries.en
dc.description.abstractW niniejszym opracowaniu podjęto próbę charakterystyki uwarunkowań teoretycznych i empirycznych systemów opodatkowania nieruchomości w Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji fiskalnej podatku od nieruchomości. Badania przeprowadzone zostały w oparciu o metodę analizy i krytyki piśmiennictwa. W warstwie teoretycznej pracy podjęte zostały takie zagadnienia, jak: uwarunkowania teoretyczne opodatkowania nieruchomości oraz klasyfikacja systemów opodatkowania nieruchomości w Unii Europejskiej z rozróżnieniem na systemy wartościowe oraz systemy powierzchniowe. W warstwie praktycznej dokonano charakterystyki wartościowych systemów opodatkowania nieruchomości w Unii Europejskiej ze względu na zakres podmiotowy i przedmiotowy, metody ustalania i aktualizacji podstawy opodatkowania oraz wysokość obciążeń podatkowych. Następnie przeprowadzona została analiza funkcji fiskalnej podatku od nieruchomości w krajach Unii Europejskiej. Zauważono, że rola podatku od nieruchomości w poszczególnych państwach członkowskich Unii Europejskiej jest odmienna. Jako kluczową przyczynę znacznego zróżnicowania skutków o charakterze fiskalnym wskazano przyjęty sposób ustalania tzw. podatkowej wartości nieruchomości (wartość rynkowa lub czynszowa nieruchomości, określana na potrzeby ustalania podstawy opodatkowania) oraz poziom przyjętych stawek. Stwierdzono, że wpływy podatkowe w krajach, w których istnieją systemy katastralne, są znacznie większe, niż w przypadku systemów powierzchniowych. Należy także zaznaczyć, że w krajach, w których wymiar podatków od nieruchomości uzależniono od danych zgromadzonych w ewidencjach katastralnych, potencjał podatkowy jest odmienny, a przyczyną tego stanu rzeczy są szczegółowe rozwiązania przyjęte w konkretnych państwach europejskich.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherInstitute for World Economicspl_PL
dc.rightsCreative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode
dc.subjectUnia Europejskapl_PL
dc.subjectpodatkipl_PL
dc.subjectsystemy opodatkowania nieruchomościpl_PL
dc.titlePorównanie systemów opodatkowania nieruchomości w Unii Europejskiejpl_PL
dc.title.alternativeComparison of property taxation systems in the European Unionen
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
dc.contributor.organizationUniwersytet Ekonomiczny w Krakowiepl_PL
dc.description.epersonKrzysztof Adam Firlej
dc.rights.DELETETHISFIELDinfo:eu-repo/semantics/openAccess


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska