Show simple item record

dc.contributor.authorJemielnik, Joanna
dc.date.accessioned2015-11-17T18:44:05Z
dc.date.available2015-11-17T18:44:05Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issnISSN 2392-277X
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/7977
dc.descriptionThe article shows a problem, crucial to the musical art education, of a quality and range of working relationships between pupils and their teachers. The text consists of two parts – theoretical and the research one. In the fi rst, based on the subject literature, the author signals key problems determining the process of communication and the role of teachers in a contemporary music school. In the latter – the research one, based on narrative interviews with music school-leavers, there is a picture of pedagogues with whom young graduates had a contact with in the process of art education. The target research group comprised young people who did not continue studying music but took up a university or technical course of study. The conducted research helped to formulate the refl ection concerning the picture of teachers working at art schools. The musicians who start their teaching career encounter numerous problems associated not only with didactics but also with bringing up young people starting to play the instrument. What contributes to young people resigning from further music education is not only their rebellious attitude and questioning authorities, but also a change in their professional priorities and musical interests. Therefore, musicians-pedagogues should be aware that not always they educate prospective professional musicians but also amateurs and art audience.pl_PL
dc.description.abstractArtykuł ukazuje istotny dla muzycznej edukacji artystycznej problem jakości i zakresu relacji pedagogicznych pomiędzy uczniami i nauczycielami. Tekst obejmuje dwie części, teoretyczną i badawczą. W pierwszej, w oparciu o literaturę przedmiotu, autorka sygnalizuje istotne problemy determinujące procesy porozumiewania się oraz rolę nauczycieli we współczesnej szkole muzycznej. W drugiej badawczej, zrealizowanej w oparciu o wywiady narracyjne z absolwentami szkół muzycznych, ukazano obraz pedagogów, z jakimi zetknęli się młodzi wychowankowie w toku podjętej edukacji artystycznej. Celowo dobraną grupę badawczą stanowiła młodzież, która nie kontynuowała studiów muzycznych, lecz kształciła się dalej na kierunkach uniwersyteckich lub technicznych. Przeprowadzone badania pozwoliły na sformułowanie refleksji dotyczącej obrazu nauczycieli pracujących w szkołach artystycznych. Muzycy angażujący się w pracę pedagogiczną napotykają wiele problemów związanych nie tylko z kształceniem, lecz również z wychowaniem młodych ludzi grających na instrumencie. Do rezygnacji współczesnej młodzieży z kształcenia muzycznego przyczyniają się nie tylko postawy buntu i kwestionowanie autorytetów, lecz także zmiana preorientacji zawodowych i zainteresowań muzycznych. Dlatego muzycy- pedagodzy powinni mieć świadomość, że nie zawsze kształcą przyszłych zawodowych muzyków, lecz także amatorów oraz odbiorców sztuki.pl_PL
dc.publisherAkademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzipl_PL
dc.rightsDozwolony użytek
dc.subjectkształcenie indywidualnepl_PL
dc.subjectrelacje nauczycieli i uczniówpl_PL
dc.subjectrelacje pedagogicznepl_PL
dc.subjectkomunikacja pedagogicznapl_PL
dc.subjectnauczyciel-muzykpl_PL
dc.subjectedukacja muzycznapl_PL
dc.titleObraz nauczyciela szkoły muzycznej w świadomości uczniów rezygnujących z naukipl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
dc.contributor.organizationUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lubliniepl_PL
dc.description.epersonJarosław Chaciński


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Dozwolony użytek
Using this material is possible in accordance with the relevant provisions of fair use or other exceptions provided by law. Other use requires the consent of the holder.