Show simple item record

dc.contributor.authorMróz, Piotr
dc.contributor.authorMróz, Franciszek
dc.contributor.authorMróz, Łukasz
dc.date.accessioned2015-11-24T21:45:16Z
dc.date.available2015-11-24T21:45:16Z
dc.date.issued2012-12-15
dc.identifier.issn978-83-62862-21-4
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/8101
dc.description.abstractPrezentowane opracowanie jest próbą podsumowania działań związanych z powstaniem i rozwojem odcinków Drogi św. Jakuba na terenie Polski, Czech, Niemiec i Włoch. Autorzy opracowania na podstawie badań terenowych oraz wywiadów z zagranicznymi stowarzyszeniami opiekującymi szlakami jakubowymi przeanalizowali przebieg szlaków, ich oznakowanie oraz ich obecne funkcjonowanie. Wśród osób badających fenomen szlaku jakubowego w Europie panuje dziś zgodne przekonanie, że odrodzenie Drogi św. Jakuba nastąpiło po pielgrzymce bł. Jana Pawła II do Santiago de Compostela w 1982 r. W 1987 r. Rada Europy ogłosiła Camino de Santiago pierwszym kulturowym szlakiem Europy i zachęciła władze regionów do odtworzenia dawnych szlaków pielgrzymkowych. Najwcześniej z omawianej grupy państw odtwarzanie szlaków jakubowych podjęły Niemcy w 1995 r. otwierając Jakobsweg Norymbergia – Rothenburg. W 2003 roku został otwarty Ekumeniczny Szlak Pielgrzymi – Via Regia biegnący od granicy niemiecko-polskiej w Görlitz/Zgorzelcu. Stworzyło to podstawę do rozpoczęcia prac nad wytyczeniem polskich odcinków Drogi św. Jakuba, które w 2005 r. zaowocowały otwarciem pierwszego odcinka szlaku jakubowego w Polsce – Dolnośląskiej Drogi św. Jakuba. Inne inicjatywy lokalnych grup i stowarzyszeń wpłynęły na tworzenie Dróg św. Jakuba na pograniczu czesko-niemieckim, czy jak w przypadku Żytawskiej Drogi św. Jakuba na bazie współpracy trójstronnej również z Polską. W sumie w przeciągu 17 lat – od 1995 r. do lipca 2012 r. na terenie Czech, Polski, Niemiec i Włoch wytyczono i oznakowano w sumie ponad 20 tys. km odcinków Jakubowych szlaków. W najbliższym roku zaplanowane są otwarcia kolejnych odcinków Dróg św. Jakuba, którymi jak przed wiekami do grobu św. Jakuba Starszego Apostoła w Santiago de Compostela pielgrzymować będą osoby, aby odnowić i umocnić swą wiarę oraz w wyrazisty sposób świadczyć o duchowych korzeniach Starego Kontynentu.pl_PL
dc.description.abstractThe present paper is an attempt to summarize actions related to the founding and development of parts of the Way of St.James in Poland, the Czech Republic, Germany and Italy. The authors have analyzed the routes, their marking and present functioning, basing on research and interviews with foreign associations taking care of Jacobean routes. Among the scholars investigating the phenomenon of the Way of St.James in Europe there is a common belief that the re-birth of the Way took place after the pilgrimage of blessed John Paul II to Santiago de Compostela in 1982. In 1987 the European Council proclaimed the Camino de Santiago as Europe’s first cultural route and encouraged regional authorities to recreate former pilgrimage routes. The first of the discussed countries to recreate Jacobean routes was Germany in 1995, where Jakobsweg was opened, from Nuremberg to Rothenburg. In 2003 the opening of Via Regia, an ecumenic pilgrimage route situated at the German-Polish border in Goerlitz/Zgorzelec, triggered efforts to recreate Polish parts of the Way of St.James, This resulted in the opening of the first Polish part of the Way in the Dolny Śląsk region in 2005. Other initiatives of local groups and associations have influenced the creation of the routes at the Czech-German border, or, as with the Żytawska Way of St.James, on the basis of a three-side partnership together with Poland. In total, during the last 17 years – from 1995 to July 2012 more than 20,000 km of parts of Jacobean routes were designed and marked in the Czech Republic, Poland, Germany and Italy. In the forthcoming year more parts of the Way of St.James are slated to be opened. Just as in the past, they will be again frequented by pilgrims to the tomb of St.James the Apostle in Santiago de Compostela, willing to refresh and strengthen their faith and be clear witnesses to the spiritual roots of the Old Continent.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.rightsCreative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode
dc.subjectWay of St. Jamespl_PL
dc.subjectDroga św. Jakubapl_PL
dc.subjectSantiago de Compostelapl_PL
dc.subjectpielgrzymkipl_PL
dc.subjectCamino de Santiagopl_PL
dc.titleRenesans Drogi św. Jakuba w Europie na przykładzie wybranych państw: Czech, Niemiec, Polski i Włochpl_PL
dc.title.alternativeThe renaissance of the Way of St.James in Europe based on the examples of selected countries: the Czech Republic, Germany, Poland and Italypl_PL
dc.contributor.organizationPapieski Uniwersytet Gregoriańskipl_PL
dc.contributor.organizationUniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowiepl_PL
dc.contributor.organizationInstytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagiellońskipl_PL
dc.description.epersonFRANCISZEK MRÓZ
dc.rights.DELETETHISFIELDinfo:eu-repo/semantics/openAccess


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska