Show simple item record

dc.contributor.authorKlimczuk, Andrzej
dc.contributor.authorPlawgo, Bogusław
dc.contributor.authorKlimczuk, Magdalena
dc.contributor.authorCitkowski, Mariusz
dc.contributor.authorJuchnicka, Marta
dc.date.accessioned2016-03-01T12:44:06Z
dc.date.available2016-03-01T12:44:06Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.citationB. Plawgo, M. Klimczuk, M. Citkowski, M. Juchnicka, A. Klimczuk, Startery podlaskiej gospodarki. Analiza gospodarczych obszarów wzrostu i innowacji województwa podlaskiego: sektor rehabilitacji geriatrycznej (Podlasie Economy Starters. Analysis of Economic Growth and Innovation Areas of Podlaskie: Geriatric Rehabilitation Sector), Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, Białystok 2009, 152pp.pl_PL
dc.identifier.isbn9788392632474
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/9056
dc.description.abstractCelem głównym badania jest wskazanie i przeanalizowanie tych obszarów, które w gospodarce ogólnoświatowej wykazują duży potencjał rozwojowy, a w województwie podlaskim nie występują bądź występują w postaci zalążkowej. Ponadto przeprowadzone analizy mają prowadzić do osiągnięcia następujących celów szczegółowych: 1. Ustalenia głównych determinant i barier rozwojowych występujących w przedmiotowych obszarach wzrostu. 2. Przedstawienia prognozy przyszłości rozwoju danego obszaru w województwie podlaskim, z uwzględnieniem jego zagrożeń i szans rozwojowych. 3. Dostarczenia obiektywnych i wyczerpujących informacji, niezbędnych funkcjonującym, jak również potencjalnym przedsiębiorstwom w procesie planowania strategicznego i określaniu ich pozycji konkurencyjnej. 4. Wskazania podmiotom sfery regulacji (w tym instytucjom rynku pracy, władzom lokalnym i regionalnym), poprzez identyfikację barier rozwojowych, kierunków działań zmierzających do ich ograniczenia. 5. Dostarczenia informacji w zakresie istniejących form i możliwości wsparcia obszaru ze środków krajowych i unijnych.pl_PL
dc.description.abstractThe main objective of the study is to identify and analyze those areas in which the global economy indicate a high potential for development, and in Podlaskie do not exist or are in the form of seed. In addition, analyzes conducted to lead to the following specific objectives: 1. The findings of the major determinants and barriers to development occurring in these growth areas. 2. Performances forecasts the future development of the area in Podlaskie, taking into account the risks and opportunities of development. 3. Provide objective and comprehensive information necessary functioning, as well as potential businesses in the process of strategic planning and determining their competitive position. 4. Indications entities sphere of regulation (including labor market institutions, local and regional authorities), by identifying barriers to development directions of measures to reduce them. 5. Provide information on existing forms and ways to support the area of ??national and EU funds.en
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWojewódzki Urząd Pracy w Białymstokupl_PL
dc.rightsDozwolony użytek
dc.subjectaktywne starzenie się populacjipl_PL
dc.subjectstarzenie siępl_PL
dc.subjectstarzejąca się gospodarkapl_PL
dc.subjectrehabilitacjapl_PL
dc.subjectgeriatriapl_PL
dc.subjectrehabilitacja geriatrycznapl_PL
dc.subjectactive ageingen
dc.subjectageingen
dc.subjecteconomics of ageingen
dc.subjectrehabilitationen
dc.subjectgeriatricsen
dc.subjectgeriatrics rehabilitationen
dc.titleStartery podlaskiej gospodarki. Analiza gospodarczych obszarów wzrostu i innowacji województwa podlaskiego: sektor rehabilitacji geriatrycznejpl_PL
dc.title.alternativePodlasie Economy Starters. Analysis of Economic Growth and Innovation Areas of Podlaskie: Geriatric Rehabilitation Sectoren
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/reportpl_PL
dc.description.epersonAndrzej Klimczuk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Dozwolony użytek
Using this material is possible in accordance with the relevant provisions of fair use or other exceptions provided by law. Other use requires the consent of the holder.