Now showing items 1-20 of 16130

  • Uznanie i stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego lub ugody przed nim zawartej (zagadnienia wybrane) 

   Kała, Dariusz P. (Naczelna Rada Adwokacka, 2013-05)
   This paper addresses the issue of challenging the decision to grant or declaration of enforceability, national jurisdiction and the recognition and declaration of enforceability of the confluence of the action for annulment ...
  • O relacjach między sądownictwem państwowym a polubownym w znaczeniu wąskim 

   Kała, Dariusz P. (Wydawnictwo Beck, 2012-01)
   Determining the relation between arbitration and the state court is dependent on the adoption of specific criteria for classification of various state court actions against the arbitration court. The doctrine there is a ...
  • Geopoetyka regionu walijskiego na przykładzie współczesnych realizacji folkloru 

   Gorzkowicz, Justyna (PUNOPress, 2019-10)
   The article focuses on the geopoetics of Wales providing numerous reference to modern Welsh folklore. The author describes mainly the town of Wrexham and its surroundings. The topic is considered from the perspective of ...
  • Filozofia dla Prawników 

   Skarbek, Władysław W. (Władysław W. Skarbek, 2019)
   Opracowanie dedykowane jest dla osób zainteresowanych filozofią prawa w historycznym kontekście filozoficznym. Składa się z dwóch części, z których pierwsza poświęcona jest ważniejszym koncepcjom filozoficznym (starożytnym, ...
  • Podstawy skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego 

   Kała, Dariusz P. (Wydawnictwo Beck, 2012-04)
   Grounds for complaint (Article 1206 § 1 of the Code of Civil Procedure section 1–4) were modelled on the UNCITRAL Model Law. Compared to the premises of the former Article 712 have partial adjustment to their modernization. ...
  • Postprawda jako zagrożenie dla dyskursu publicznego 

   Grabowski, Tomasz W.; Lakomy, Mirosław; Oświecimski, Konrad; Akademia Ignatianum w Krakowie (Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie, 2018)
   Celem niniejszej publikacji jest wskazanie na aktualne zagrożenia dla tak zasadniczych wartości w dyskursie publicznym jak prawda i prawdomówność. Współcześnie globalną platformą dyskursu publicznego jest Internet. Jego ...
  • Postprawda. Spojrzenie krytyczne 

   Grabowski, Tomasz W.; Lakomy, Mrosław; Oświecimski, Konrad; Pohl, Aleksandra; Akademia Ignatianum w Krakowie (Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie, 2018)
   Prezentowany tom studiów zawiera opracowania na temat postprawdy w różnych jej kontekstach. Są to na ogół opinie sceptyczne, zarówno co do zasadności używania tego terminu, jak i jego znaczenia jako zjawiska społecznego. ...
  • Prognozowanie wartości drgań parasejsmicznych szkodliwie działających infrastrukturę drogową i mieszkalną 

   Chrzan, Tadeusz; Modrzejewski, Szymon (Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań, 2014-10)
   Drgania urabianego ośrodka podczas urabiania skał Materiałem wybuchowym Podano korelacyjne zależności do określania prękości drgań podczas urabiania różnych rodzajów skał.
  • Prognozowanie bezpieczeństwa technicznego budynków położonych w zasięgu drgań parasejsmicznych 

   Chrzan, Tadeusz (Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań, 2014-10)
   Opisano przyczyny drgań gruntu i podano wartości częstotliwości i przyspieszenia drgań zapewniających bezpieczeństwo techniczne budynków
  • Kilka uwag o kondycji nauczyciela 

   Żółtowski, Dariusz (Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie, 2019-07)
   Praca stanowi dyskusję na temat wizerunku oraz kondycji społecznej nauczyciela. W artykule zawarto uwagi odnośnie do funkcjonujących stereotypów. Ponadto przedstawiono istotne mankamenty funkcjonowania polskiego, opartego ...
  • Gdańsk jako przedmiot badań geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej 

   Anisiewicz, Renata; Pacuk, Małgorzata; Tarkowski, Maciej; Zakład Rozwoju Regionalnego, Instytut Geografii, Wydział Oceanografii i Geografii, Uniwersytet Gdański (Wydawnictwo Bernardinum, 2019-12-31)
  • Wybrane Zagadnienia Metodologii Nauk Społecznych 

   Skarbek, Władysław W. (Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie przy Filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2013)
   Roz. I zawiera opis i rozróżnienie ogólnej metodologii od filozofii nauki. Roz. II - opisuje procedurę badawczą w naukach społecznych. Roz. III - prezentuje wybrane metody i techniki badawcze. Roz IV - zawiera wstęp do ...
  • “The Manly and the Religious”: Muscular Christianity in the Literary Output of Charles Kingsley and Thomas Hughes 

   Mazurkiewicz, Michał (Muzeum Narodowe w Kielcach, 2019)
   Religion and sport have had an interesting and interconnected relationship since antiquity. Throughout the whole nineteenth century, Great Britain was the leader as far as the development of sports was concerned. It is ...
  • Ogólna koncepcja neoinstytucjonalnej polityki gospodarczej w koherentnej sferze przyczynowej 

   Derkacz, Arkadiusz Jan (INE PAN, 2018-10)
   Jak należy rozumieć politykę gospodarczą we współczesnym dynamicznym świecie? To główne pytanie, na które autor próbuje odpowiedzieć w tym artykule. Rozważania autora oraz analiza literatury z zakresu nowej ekonomii ...
  • General concept of neo-institutional measurements of business processes 

   Derkacz, Arkadiusz Jan (Wydawnictwo SAN, 2019-12)
   Objective: General concept of neo-institutional measurements of business processes is an approach developed by the author, which fits in with the practical search for appropriate methods and tools that would optimize ...
  • Tranzycja rodziców transpłciowych. Konteksty psychospołeczne i wychowacze 

   Kowalska, Małgorzata (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2018-05)
   W artykule dokonano przeglądu badań nad tranzycją rodziców transpłciowych. Analizie poddano te badania, które uwzględniały perspektywę dziecka doświadczającego tranzycji rodzica. Przedstawione wyniki ukazują znaczenie ...
  • Praktyczne aspekty stosowania wybranego modelu zarządzania wiedzą z doświadczeń projektowych 

   Pawlak, Robert (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie ; Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, 2019-12-24)
   Celem artykułu jest analiza problematyki praktycznego stosowania koncepcyjnego modelu zarządzania wiedzą z doświadczeń projektowych. W artykule pokazano, jak stosowanie modelu zarządzania wiedzą umożliwia organizacyjne ...
  • Gospodarowanie zasobami wodnymi na obszarach wiejskich a prawna ochrona Morza Bałtyckiego przed eutrofizacją 

   Król, Monika A. (Fundacja FAPA, 2018)
   Morze Bałtyckie jest jednym z najbardziej zanieczyszczonych mórz na świecie, a za największe wyzwanie dla państw z obszaru zlewiska uznaje się przeciwdziałanie eutrofizacji. Najbardziej istotnymi źródłami wodnych ładunków ...
  • Administracja publiczna i prawo administracyjne wobec współczesnych ryzyk 

   Kurzępa-Dedo, Katarzyna; Kurczewska, Kamilla; Jurkowska-Gomułka, Agata; Stych, Marek; Małecka, Elżbieta; Paszkowska, Małgorzata; Banaś-Mazur, Sylwia; Sypnicka, Katarzyna; Kędzior, Aleksandra; Pawlak, Paulina; Sidor, Marcin; Wójtowicz-Dawid, Anna (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, Naukowe Wydawnictwo IVG z siedzibą w Szczecinie ul. Cyfrowa 6, 71-441 Szczecin, 2018)
   Książka zawiera teksty poświęcone zarówno prezentacji ogólnego kontekstu normatywnej regulacji ryzyka, jak i poszczególnych obszarów oraz sposobów regulacji ryzyka w polskim prawie. Publikację rozpoczyna tekst stanowiący ...
  • Ochrona środowiska jako problem globalny 

   Król, Monika A. (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2018)
   Protecting the environment as a global problem. Summary. The goals of sustainable development and the associated legal measures for their implementation, set once again at international level, have led to reflections on ...