Now showing items 21-40 of 18757

  • Wpływ odbywania kary na sprawcę – analiza kryminologiczno-prawna 

   Traczyk, Sebastian (Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o., 2021)
   Artykuł ma na celu przeanalizować skutki dostępnych metod resocjalizacji, jakie stosowane są w zakła- dach karnych polskiej penitencjarystyki. Zastosowana w niniejszym tekście metodyka analizy konkretnych zjawisk, na ...
  • „Cultura agri” a wymiar sprawiedliwości 

   Traczyk, Sebastian (Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o., 2021)
   Niniejszy artykuł ma za zadanie przeanalizować zjawisko kultury prawnej, jako wielowątkowego cultura agri i jej wpływu na wymiar sprawiedliwości, a ponadto podkreślić, poprzez metodę obserwacyjną, jak państwo prawa i jego ...
  • Islamic Terrorism as a Threat to the Security of Eastern European Countries 

   Grabowski, Tomasz (Police Academy in Szczytno, 2021-09-02)
   The article presents the analysis of the threat to the security of Eastern European countries posed by groups and individuals invoking the ideology of radical Islam. Particular attention is given to the region’s two biggest ...
  • Terroryzm islamski jako zagrożenie dla bezpieczeństwa państw Europy Wschodniej 

   Grabowski, Tomasz (Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, 2021-09-02)
   W artykule przeprowadzono analizę zagrożenia, jakie dla bezpieczeństwa państw Europy Wschodniej stwarzają ugrupowania i jednostki odwołujące się do ideologii radykalnego islamu. Szczególna uwaga poświęcona została dwóm ...
  • Świadomość ekologiczna a płeć – wyniki badania studentów wybranych podlaskich uczelni 

   Moroz, Marta; Olszewska, Magdalena; Kurpiewska, Małgorzata; Ciborowski, Mateusz; Olszewska, Anna M. (Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej, 2021)
   Zaprezentowane w niniejszej publikacji badanie dotyczy problematyki świadomości ekologicznej studentów wybranych Białostockich uczelni wyższych. Celem badania było ukazanie wpływu postrzegania codziennych zachowań studentów ...
  • Wpływ Przemysłu 4.0 na innowacyjność w procesie obsługi klienta 

   Radziewicz, Bartosz (Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej, 2021)
   Dynamiczny rozwój automatyzacji, stopniowe wprowadzanie do procesu produkcyjnego sztucznej inteligencji, która to automatycznie koordynuje pracę maszyn, sprzyja wzrostowi produktywności przedsiębiorstw. Działania te ...
  • Kierunki rozwoju usługodawców logistycznych i ich wpływ na funkcjonowanie współczesnych łańcuchów dostaw 

   Leończuk, Dorota; Golubiewska, Wiktoria (Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej, 2021)
   Usługodawcy logistyczni pełnią we współczesnych łańcuchach dostaw bardzo ważną rolę. Nie są już bowiem postrzegani jako podwykonawcy, lecz stanowią ważne ogniwo wnoszące istotną wartość do całego łańcucha dostaw. Sukcesywnie ...
  • Analiza wdrożeń smart city w Polsce i na świecie 

   Winkowska, Justyna (Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej, 2021)
   Nasilające się procesy urbanizacyjne wymuszają poszukiwanie nowych kierunków rozwoju współczesnych miast. W ostatnich latach na popularności zyskała koncepcja smart city, która wdrażana jest w miastach na całym świecie. ...
  • Zastosowanie technologii blockchain w transporcie morskim. Studium przypadku 

   Kucharczyk, Weronika; Kucharczyk, Mateusz; Szpilko, Danuta (Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej, 2021)
   Od 2018 roku blockchain stał się jednym z najpopularniejszych tematów sektora technologicznego i biznesu. Technologia ta, oparta na wykorzystaniu łańcuchów blokowych, czyli następujących po sobie segmentów danych, stała ...
  • Koszty prac badawczo-rozwojowych w sprawozdawczości finansowej na przykładzie przedsiębiorstwa z branży farmaceutycznej 

   Dyhdalewicz, Anna; Miniewski, Andrzej; Zalewski, Artur (Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej, 2021)
   Celem artykułu jest identyfikacja kosztów działalności badawczo-rozwojowej z perspektywy rachunkowości oraz odpowiedź na pytanie, jak klasyfikacja zgodna z prawem bilansowym determinuje ujmowanie kosztów prac badawczo-rozwojowych ...
  • Wstępna ocena gospodarowania środkami pieniężnymi w teorii i praktyce 

   Dyhdalewicz, Anna; Laskowski, Mateusz; Kotowski, Kamil (Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej, 2021)
   Celem artykułu jest wykorzystanie analizy ośmiu przypadków wartości przepływów pieniężnych do syntetycznej oceny sytuacji finansowej wybranych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Treści ...
  • Wpływ pandemii COVID-19 na zachowania konsumentów 

   Samuk, Grzegorz; Sidorowicz, Izabela (Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej, 2021)
   Na decyzje zakupowe dotyczące wyboru kanału sprzedaży, jak i wyboru produktów ma wpływ wiele czynników. Czynniki te mogą być związane bezpośrednio z konsumentem, ale również mogą być spowodowane otoczeniem, w którym ...
  • Promotion and strategy of Burger King on the Covid-19 pandemic situation and its impact on customer behavior 

   De Almeida, Lucile; Petrocian, Luciné; Janowska, Anna; Domalewski, Piotr (Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej, 2021)
   In this article we will analyze the marketing activities undertaken by burger king - how they influenced customer behavior and whether they brought the intended effect. So how Burger King, as a huge company, has been ...
  • Pandemia COVID-19 jako wyzwanie dla menedżerów w obszarze motywowania pracowników 

   Szymczyk, Agnieszka; Połonowska, Patrycja (Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej, 2021)
   Celem artykułu jest identyfikacja sposobów motywacji najczęściej wykorzystywanych przez menedżerów w sytuacji pandemii, która niewątpliwe jest wyzwaniem dla każdego przywódcy. Artykuł ma za zadanie sprawdzić, czy zmieniła ...
  • Rola kampanii społecznych w kreowaniu wizerunku przedsiębiorstw 

   Makowski, Dariusz; Grześ-Bukłaho, Justyna (Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej, 2021)
   Kreowanie wizerunku przedsiębiorstwa jest procesem długofalowym, w którym wykorzystuje się zróżnicowane narzędzia, pomagające dotrzeć i przekazać pożądane treści do określonych grup interesariuszy. Struktura artykułu opiera ...
  • Sposoby poszukiwania innowacji przez organizacje – studium przypadku hackathonu 

   Łapińska, Michalina (Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej, 2021)
   Artykuł przedstawia nowoczesne narzędzie rozwiązujące problemy programistyczne jakim jest hackathon. Metoda jest stosowana również do tworzenia nowych rozwiązań i pobudzania zaangażowania pracowników, którzy aktualnie, ze ...
  • Kompetencje zarządcze menedżera Teorii ograniczeń 

   Rogowska, Patrycja (Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej, 2021)
   Teoria ograniczeń jest narzędziem wspomagającym podejmowanie decyzji menedżera. Jej łatwość w przyswojeniu i zdroworozsądkowe podejście nastawione na osiągnięcie wzrostu zysku netto przy jednoczesnym zwiększeniu stopy ...
  • Sterowanie monocyklem realizujące różne zadania 

   Nycz, Aleksandra (Politechnika Wrocławska, 2019)
   Celem pracy było zapoznanie się z modelem nieholonomicznej platformy kołowej klasy (2,0), tzw. monocyklem, oraz podstawowymi zadaniami, które realizuje - śledzeniem trajektorii, śledzeniem ścieżki i sterowaniem do punktu. ...
  • Porażenie prądem elektrycznym – skutki i ochrona przed zagrożeniem 

   Sierocka, Honorata (Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej, 2021)
   W artykule przedstawiono skutki oraz możliwe środki zapobiegania porażeniom prądem elektrycznym. Przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych wśród studentów na temat znajomości skutków oraz środków ochrony przed porażeniem ...
  • Wpływ pandemii COVID-19 na rozwój sektora e-commerce w Polsce 

   Tarasiuk, Wojciech; Dłużniewska, Julia (Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej, 2021)
   Celem artykułu jest analiza rozwoju sektora e-commerce w Polsce w dobie pandemii COVID-19. W obecnej sytuacji pandemicznej wiele przedsiębiorstw dostało szansę na rozwój w sieci. Liczba internautów robiących zakupy za ...