Show simple item record

dc.contributor.authorMaciaszek, Piotr
dc.date.accessioned2016-09-06T09:09:58Z
dc.date.available2016-09-06T09:09:58Z
dc.date.issued2016-08
dc.identifier.issn2300-2662
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/10292
dc.description.abstractArtykuł stanowi drugą część rozważań na temat partycypacji społecznej młodzieży. Jedną z fundamentalnych instytucji służących aktywizacji młodzieży w samorządzie gminnym stanowi młodzieżowa rada gminy. Instytucja ta, lakonicznie unormowana na poziomie ustawowym, opiera się na normach statutowych uchwalanych przez radę gminy. Analiza poszczególnych statutów wskazuje, że pomimo występujących różnic można zauważyć elementy wspólne dla wszystkich młodzieżowych rad gmin. Spojrzenie na szczegółowe rozwiązania pozwala wyprowadzić wniosek, że młodzieżowa rada gminy, posiadając podobną strukturę do rady gminy oraz podlegając nadzorowi organów gminy, umożliwia praktyczną naukę funkcjonowania instytucji samorządu gminnego, lecz specyficznie sformułowana ordynacja wyborcza łącząca młodzieżowe rady ze szkołami utrudnia wzmocnienie więzi z lokalną społecznością.pl_PL
dc.description.abstractThis essay is a second part of the analysis regarding social participation of the youth. One of the most fundamental institutions which stimulates the activity of the young people in commune selfgovernment in the Juvenile Gmina Council. Aforesaid institution is laconically adjusted in Polish statutory regulations and is mainly based on the statutes enated by Gmina Council. The comparison of such statutes illustrates that despite of some varieties, some common standards recarding all Juvenile Gmina Councils can be indicated. A deeper outlook on the implemented solutions leads to conclusion that the Juvenile Gmina Council which has a very similar structure to the traditional Gmina Council and is also subjected to supervision of the institutions of Gmina, it enables the practical education of functioning the commune self-government. Unfortunately at the same time, due to specific provisions of the electoral system which combines the Juvenile Councils with public schools, the strenghtening bonds with local community seems much more difficult.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherFundacja Obywatelskiego Rozwoju-Rykipl_PL
dc.rightsCreative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode
dc.subjectyouthpl_PL
dc.subjectparticipationpl_PL
dc.subjectmłodzieżpl_PL
dc.subjectpartycypacjapl_PL
dc.titlePartycypacja społeczna młodzieży na przykładzie młodzieżowych rad gmin – część IIpl_PL
dc.title.alternativeSocial participation of the youth in reference to youth city councils – part IIpl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
dc.contributor.organizationWydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Gdańskipl_PL
dc.description.epersonArtur Potocki
dc.rights.DELETETHISFIELDinfo:eu-repo/semantics/openAccess


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez
utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska