Show simple item record

dc.contributor.authorChomczyński, Piotr
dc.date.accessioned2012-11-09T12:50:06Z
dc.date.available2012-11-09T12:50:06Z
dc.date.issued2012-11-09
dc.identifier.urihttp://depot.ceon.pl/handle/123456789/346
dc.description.abstractTematem mojej pracy jest wpływ uwarunkowań kulturowych związanych z poszczególnymi regionami na kreację odmiennych stylów przywódczych w ramach danych przedsiębiorstw. Oznacza to założenie, że interregionalne różnice w realizowanych typach przywództwa w firmach produkcyjnych są większe niż intraregionalne. Innymi słowy przyjmuję, że zróżnicowanie w ramach każdego regionu jest mniejsze niż to pomiędzy nimi. Uważam, że jest to niezwykle interesujące zagadnienie, gdyż pozwala na analityczne uchwycenie polskiej gospodarki z perspektywy jej terytorialnego zróżnicowania. Zakładam, że różne doświadczenia polityczne, społeczne i gospodarcze poszczególnych regionów zaowocowały pojawieniem się odmiennych kluczy uznawanych i preferowanych norm i wartości, które z kolei znajdą przełożenie m.in. na style przywódcze liderów organizacyjnych. W szczególności interesują mnie takie zagadnienia jak: dystans władzy, delegowanie uprawnień decyzyjnych, deklarowane zaufanie menedżerów w stosunku do podwładnych oraz zróżnicowanie zachowań przywódczych za względu na płeć. Biorąc pod uwagę fakt, iż problem przywództwa jak i próba wyodrębnienia jego poszczególnych stylów jest niezwykle złożoną problematyką uznałem, że zastosowanie jedynie metody ilościowej może nie być wystarczające. Dane statystyczne pozwalają jedynie na uchwycenie określonego związku i jego siły, jednakże nie udzielają odpowiedzi na kluczowe pytanie: dlaczego? Postanowiłem, że ze względu na z góry założoną objętość pracy w bardzo nikłym stopniu skorzystam z dobrodziejstw, jakie niesie za sobą technika badawcza określana mianem triangulacji metodologicznej. W tym przypadku polegać ona będzie na tym, że na podstawie wyników statystycznych zostanie ułożona lista poszukiwanych informacji, które po operacjonalizacji zostaną zadane wybranym menedżerom – respondentom w formie pytań. Tak skonstruowany wywiad z poszukiwana listą informacji pozwoli na wyjaśnienie wątpliwości i genezy określonych wyników powstałych przy analizie materiału statystycznego. Pierwsza część pracy poświęcona jest prezentacji teoretycznych podstaw problematyki przywództwa. Zaczynam od zdefiniowania podstawowych pojęć, jakich będę używał w dalszej części pracy. Kolejne strony poświęcone są krótkiej analizie historycznie następujących po sobie koncepcji i teorii, a także płci jako determinanty różnic w stylach przywódczych (zmienna niezależna). Na koniec zaprezentuję wyniki międzynarodowych badań porównawczych przeprowadzonych m. in. przez Ch. Hampdena - Turner’a i A. Trompenaarsa oraz G. Hofstede i innych. Część druga – metodologiczna, zawiera krótką charakterystykę podejścia ilościowego i jakościowego oraz informacje z zakresu metodologicznych podstaw prezentowanych w tej pracy badań nad polskimi przedsiębiorstwami produkcyjnymi. Ostatnia, empiryczna część pracy zawiera analizę uzyskanych wyników oraz ich interpretację wraz z odniesieniem się do postawionej hipotezy badawczej. Brane są pod uwagę trzy główne zmienne niezależne. Pierwszą z nich jest zmienna terytorialna, czyli miasto (region), w którym znajduje się firma i jest ona najważniejsza. Pozostałe dwie stanowią zmienne społeczno – demograficzne: płeć oraz wiek respondentów i mają one funkcją „dodatkowego wyjaśnienia”, na wypadek gdyby nie udało nam się zaobserwować żadnych różnic regionalnych (kulturowych). Na końcu pracy znajduje się podsumowanie oraz ogólne wnioski i wskazówki na temat potrzeby dalszych badań z zakresu prezentowanej tematyki.pl
dc.description.sponsorshipKomitet Badań Naukowychpl
dc.language.isoplpl
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/EC/FP7/Grant KBN 2 H0E 016 23pl
dc.rightsCreative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polskapl_PL
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode
dc.subjectfirmy produkcyjnepl
dc.subjectbadania ilościowepl
dc.subjectstyle przywódczepl
dc.subjectmenadżerowiepl
dc.subjectkierownicypl
dc.subjectkierowaniepl
dc.subjectprzywództwopl
dc.subjectkultura organizacyjnapl
dc.titleUwarunkowania stylów przywódczych menedżerów polskich firm produkcyjnychpl
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesispl
dc.contributor.organizationUniwersytet Łódzki, Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzaniapl
dc.description.epersonPiotr Chomczyński
dc.rights.DELETETHISFIELDinfo:eu-repo/semantics/openAccess


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska