Show simple item record

dc.contributor.authorZieliński, Pawel
dc.date.accessioned2014-05-26T10:22:59Z
dc.date.available2014-05-26T10:22:59Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationP. Zieliński, Wzorce starohińskiego humanizmu w edukacji, "Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pedagogika" 2013.pl
dc.identifier.isbn978-83-7455-378-0
dc.identifier.issn1734-185X
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/4334
dc.description.abstractWzorce starochińskiego humanizmu w edukacji Autor wskazuje na konieczność przekazywania w procesie kształcenia współczesnego pedagoga w Polsce również wartości wychowawczych dawnych systemów filozoficznych i religijnych Chin: taoizmu, konfucjanizmu i buddyzmu mahajany, które stara się bliżej przedstawić. Jest to podyktowane potrzebą realizacji w pełni humanistycznego wzorca kształcenia pedagogów w okresie globalizmu. Ponadto w kontekście obecności dużej migracji Wietnamczyków w Polsce znajomość kanonów wychowania wywodzących się z Chin starożytnych, przejętych i rozwijanych przez państwa ościenne, jak Korea, Wietnam i Japonia, jest jak najbardziej pożądana. Także omawiane przez autora wzorce wychowania taoistycznego, konfucjańskiego oraz buddyjskiego przejawiają się coraz częściej na różne sposoby w kulturze masowej i oddziałują zwłaszcza na młodych ludzi. Należałoby poznać je gruntowniej dostrzegając zarówno zalety, jak i ewentualne zagrożenia z nimi związane, gdyż bezkrytyczne ich przyjmowanie, bez głębszego zrozumienia i wiedzy dotyczącej kontekstu kulturowego, może okazać się drogą destrukcji a nie samorealizacji.pl
dc.description.abstractModels of Early Chinese humanism in education. An author points to necessity of conveying, in a process of education of the modern Polish pedagogue, also educational values of ancient philosophical and religious systems of China: Taoism, Confucianism and Mahayana Buddhism, that he attempts to present closely. It is dictated by the need of realization of fully humanistic model of teaching the pedagogues in a globalization period. Moreover, in the context of presence of large migration of the Vietnamese in Poland, knowledge of educational standards originated from ancient China, adapted and developed by neighbouring countries like Korea, Vietnam and Japan is highly desirable. Also educational models of Taoism, Confucianism and Buddhism discussed by the author manifest more and more frequently in various ways in mass culture and affect particularly young people. It would be advisable to get to know them more thoroughly realizing both advantages and potential dangers related to them as their unquestioning acceptance without deeper understanding and knowledge of cultural context may appear to be a way of destruction, not self-realization.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherWydawnictwo Akademii im. Jana Długosza w Częstochowiepl
dc.rightsDozwolony użytek
dc.subjectedukacja na Dalekim Wschodziepl
dc.subjectwychowanie w Chinachpl
dc.subjectkonfucjanizmpl
dc.subjectbuddyzm chanpl
dc.subjecttaoizmpl
dc.subjectchiński humanizmpl
dc.titleWzorce starochińskiego humanizmu w edukacjipl
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl
dc.contributor.organizationAkademia im. Jana Długosza w Częstochowiepl
dc.description.epersonPaweł Zieliński


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Dozwolony użytek
Using this material is possible in accordance with the relevant provisions of fair use or other exceptions provided by law. Other use requires the consent of the holder.