Now showing items 1-20 of 33

  • Dominique Moïsi, Geopolityka emocji. Jak kultury strachu, upokorzenia, nadziei przeobrażają strach, Warszawa, 2012, [recenzja] 

   Habowski, Mirosław (Oficyna Wydawnicza Arboretum, 2013)
   Tekst stanowi krytyczną recenzję książki D. Moïsi, którą recenzent umieszcza w nurcie zapoczątkowanym przez tekst F. Fukuyamy o końcu historii. Widzi w niej próbę intelektualnego uzasadnienia zachowania przez Zachód globalnej ...
  • Elementy zmiany i kontynuacji w polityce Rzeczypospolitej Polskiej wobec Chińskiej Republiki Ludowej po 2015 r. 

   Habowski, Mirosław (Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego, 2016)
   Celem artykułu jest weryfikacja hipotezy, iż w 2015 r. dokonał się jakościowy przełom w stosunkach polsko – chińskich. Autor zakłada, że owe relacje odbywają się w ramach imperialnego systemu międzynarodowego wyznaczonego ...
  • Henry Kissinger, O Chinach [recenzja] 

   Habowski, Mirosław (Oficyna Wydawnicza Arboretum, 2014)
   Książka H. Kissingera - amerykańskiego polityka, który wniósł ogromny wkład w dzieło zbliżenia USA i ChRL w okresie zimnej wojny chociażby z tego powodu zasługuje na uwagę. Autor daleki jest od bliskiej wielu zachodnim ...
  • John J. Mearsheimer, Dlaczego politycy kłamią. Cała prawda o kłamstwie w polityce międzynarodowej (recenzja) 

   Habowski, Mirosław (Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego, 2013)
   Recenzowana książka stanowi cenną pozycję z racji stworzenia zalążków teoretycznych rozważań nad problematyką kłamstwa w stosunkach międzynarodowych. Zaletą jest uniknięcie zbędnego moralizatorstwa, przy jednoczesnym ominięciu ...
  • John Mearsheimer: realizm strukturalny w pułapce idealizmu 

   Habowski, Mirosław (Oficyna Wydawnicza Arboretum, 2016)
   Artykuł podejmuje kwestię wpływu idealizmu na wyjaśnienia stosunków międzynarodowych w pracach przedstawicieli neorealizmu. Można zauważyć, że wbrew deklaracjom poszukiwania wyjaśnień na poziomie systemu międzynarodowego ...
  • Joseph. S. Nye, Przyszłość siły (recenzja) 

   Habowski, Mirosław (Oficyna Wydawnicza Arboretum, 2014)
   Tekst stanowi krytyczną recenzję książki J. S. Nye stanowiącej rozwinięcie jego koncepcji "soft power".
  • Kompetencje wewnętrznych organów władzy Rzeczypospolitej Polskiej w stosunkach międzynarodowych 

   Habowski, Mirosław (Oficyna Wydawnicza Arboretum, 2004)
   Przedmiotem analizy są kompetencje wewnętrznych organów władzy (czyli mających swe siedziby na terytorium własnego państwa) w procesie kształtowania polityki zagranicznej. Autor wskazuje, że mimo pojawiających się konfliktów ...
  • Koncepcje polityki zagranicznej polskich partii centrowych 

   Habowski, Mirosław (Oficyna Wydawnicza Arboretum, 2004)
   Artykuł stanowi analizę koncepcji polityki zagranicznej III RP sformułowanej przez relewantne partie centrowe w latach 1990-2004. Pomimo pewnych różnic należy uznać, że wszystkie partie centrowe zajmowały zbliżone stanowisko ...
  • Kwestia rosyjska w debatach Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1997-2004 

   Habowski, Mirosław (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2017)
   W latach 1997-2004 polski rząd realizował prozachodnią politykę zagraniczną, popieraną przez zdecydowaną większość posłów (zarówno koalicji rządowej, jak i opozycji). Rosję postrzegano jako wroga: uzasadniano ograniczanie ...
  • Miejsce Białorusi w polskiej polityce zagranicznej po uzyskaniu członkostwa w Unii Europejskiej 

   Habowski, Mirosław (Oficyna Wydawnicza Arboretum, 2010)
   Artykuł omawia miejsce Białorusi w polskiej polityce po 2004 r. Autor przedstawia zarówno uwarunkowania zewnętrzne (członkostwo w UE, stosunki USA z Polską, Rosją i Niemcami), jak i wewnętrzne (słabość rządu M. Belki, ...
  • Między rodziną a państwem. Struktury pośrednie w świetle prasy katolickiej w Polsce (1989-1995) 

   Habowski, Mirosław (Oficyna Wydawnicza Arboretum, 2006)
   Książka poświęcona jest miejscu jakie zasada pomocniczości i jej zastosowanie w takich dziedzinach jak oświata i wychowanie, środki społecznego przekazu oraz gospodarka zajmowała w refleksji polskich środowisk katolickich ...
  • Organy władzy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej w realizacji polityki wobec Ukrainy 

   Habowski, Mirosław (Instytut Stosunków Międzynarodowych Państwowego Uniwersytetu Kijowskiego imienia Tarasa Szewczenki, 2013)
   Analiza stosunków polsko-ukraińskich wykazuje, że z wyjątkiem pierwszego okresu, gdy sceptycznemu wobec trwałości skutków procesu rozpadu ZSRR i w konsekwencji prowadzącemu ostrożną politykę wobec Kijowa prezydentowi L. ...
  • Pamięci Kennetha Waltza (1924-2013) 

   Habowski, Mirosław (Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego, 2014)
   Artykuł omawia niektóre aspekty działalności pedagogicznej i naukowej Kennetha Waltza. Ten pierwszy aspekt jest opisany na podstawie relacji Stephena Walta. Z aktywności badawczej wyeksponowano stosunek twórcy amerykańskiego ...
  • Platforma Obywatelska wobec zagadnień polityki zagranicznej 

   Habowski, Mirosław (Wydawnictwo Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach, 2013)
   Artykuł omawia koncepcje polityki zagranicznej Platformy Obywatelskiej w latach 2004-2011. Pod względem ideowym stanowią one swoistą syntezę stanowisk liberalnych, romantycznych i realistycznych. Kluczowe miejsce w polityce ...
  • Polityka Stanów Zjednoczonych Ameryki wobec Bliskiego Wschodu w trakcie prezydentury Baracka Obamy 

   Habowski, Mirosław (Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego, 2015)
   Jeżeli przyjąć, że polityka USA ma charakter realistyczny to jednym z podstawowym kryteriów jej oceny jest jej skuteczność. Opinia, że polityka bliskowschodnia B. Obamy jest nieskuteczna i ponosi porażki jest dość powszechna. ...
  • Polityka wschodnia rządu Donalda Tuska 

   Habowski, Mirosław (Oficyna Wydawnicza Arboretum, 2011)
   Artykuł omawia politykę wschodnią realizowaną przez pierwszy rząd koalicji PO-PSL (2007-2011). W omawianym okresie na plan pierwszy wysunęły się relacje z Rosją, na drugi plan spadły relacje z Ukrainą. Początkowo ożywiły ...
  • Polska w Grupie Wyszehradzkiej (2011-2017) 

   Habowski, Mirosław (Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego, 2018)
   Celem niniejszego artykułu jest opis i wyjaśnienie aktywności Rzeczypospolitej Polskiej (RP) na forum Grupy Wyszehradzkiej (V4) w okresie sprawowania władzy przez drugi rząd Donalda Tuska oraz rządy Ewy Kopacz i Beaty ...
  • Polsko-czeskie stosunki polityczne 

   Habowski, Mirosław (Oficyna Wydawnicza Arboretum, 2005)
   Artykuł omawia stosunki polsko-czechosłowackie w latach 1989-1992, współpracę wielostronną w ramach Grupy Wyszehradzkiej i CEFTA, współpracę (lub jej brak) obu państw w działaniach na rzecz członkostwa w NATO i w UE oraz ...
  • Prawo i Sprawiedliwość wobec zagadnień polityki zagranicznej 

   Habowski, Mirosław (Wydawnictwo Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach, 2013)
   Artykuł przedstawia koncepcje polityki zagranicznej formułowane przez Prawo i Sprawiedliwość w latach 2004-2011. Pod względem ideowym stanowiło ono syntezę romantyzmu politycznego i realizmu. Partia głównego wroga Polski ...
  • Problematyka demograficzna na łamach prasy katolickiej w Polsce 

   Habowski, Mirosław (Oficyna Wydawnicza Arboretum, 2003)
   Religijny charakter prasy katolickiej powoduje, że koncentruje się ona na zagadnieniach dotyczących bezpośrednio sfery sacrum. Stosunkowo mało miejsca poświęca ona problematyce politycznej. Jeżeli już to czyni, to z reguły ...